Úvod / Vlakem po ČR / Místenka, lůžko nebo lehátko

Místenky, lůžkové a lehátkové lístky

Místenky, lůžkové a lehátkové lístky

Abyste měli jistotu, že budete cestovat pohodlně, můžete si zakoupit rezervaci místa:

 • k sezení (místenka, případně místenka s rezervací místa pro kolo)
 • v lehátkovém vagonu voze (lehátkový příplatek)
 • v lůžkovém vagonu voze (lůžkový příplatek)

Lůžkové a lehátkové příplatky je možné ve vnitrostátní přepravě zakoupit do vagonů Českých drah a Železničnej spoločnosti Slovensko.

Kde koupíte místenku

Místenku lze zakoupit u pokladny ČD, v jízdenkovém automatu ČD, v eShopu ČD, prostřednictvím služby TeleTiket a od 13.12.2015 nově také ve vlaku u průvodčího. Ve vlaku s povinnou rezervací míst je možné zakoupit u průvodčího místenku pro tento vlak nebo pro jiný vlak (předprodej). V ostatních vlacích lze zakoupit místenku pouze pro jiný vlak (předprodej).

Ceník rezervačních dokladů (ceník 3AB)

Prodej rezervačních dokladů je zahájen zpravidla 60 dnů před plánovaným odjezdem vlaku.

Ukončení prodeje se liší v návaznosti na druhu rezervace a odbavovacím pracovišti následovně:

Druh rezervace ukončení prodeje
místenka pro vlaky kategorie railjet, EC, IC, EN, Ex, Rx, lůžka, lehátka 2 hodiny před pravidelným odjezdem vlaku z jeho výchozí stanice (vyjma vlaků EN 405, EN 456)
místenka pro vybrané vlaky R a Sp 2 hodiny před pravidelným odjezdem vlaku z jeho výchozí stanice
místenka pro vlaky railjet, SC, pro vlaky s povinnou rezervací a pro vlaky s místy s expresní rezervací a pro místa do ostatních vlaků R a Sp v době pravidelného odjezdu vlaku z nástupní stanice (ve vnitrostátní dopravě při zpoždění vlaku max. do 480 minut po jeho pravidelném odjezdu)

Skupiny cestujících 6 a více osob mohou využít objednávkový systém pro skupiny a mohou tak získat bezplatné místenky nebo vyhrazení míst ve vlaku. Více informací o cestě skupin.

Skupiny cestujících 6 osob a více, které nevyužily objednávkový systém pro přepravu skupin, si mohou u pokladní přepážky objednat vyhrazení míst ve 2. třídě ve vlacích nebo vozech, které nejsou zařazeny do rezervačního systému (nelze do nich zakoupit místenku) nejpozději 7 dnů před plánovaným dnem odjezdu. Za vyhrazení míst zaplatí poplatek 20 Kč za každé místo. Počet míst se musí rovnat počtu předložených jízdních dokladů. ČD si vyhrazují právo objednávku vyhrazení míst odmítnout, pokud ji nelze z provozních důvodů zabezpečit.

Rezervační doklad platí jen ve spojení s platným jízdním dokladem a jen do stanice, která je na něm uvedena.

Cestující ztrácí nárok na rezervované místo neobsadí-li jej do 15 minut po odjezdu vlaku z nástupní stanice uvedené na rezervačním dokladu. Přerušením jízdy platnost rezervačního dokladu končí ve stanici, kde byla jízda přerušena.

Podmínky pro použití rezervovaných míst k sezení

 • Ve vlacích kategorie railjet, EC, IC, EN, Rx, Ex a vybraných vlacích kategorie R je možné rezervovat všechna místa k sezení. Rezervovaná místa v těchto vlacích jsou před odjezdem z výchozích stanic vlaku obvykle označena rezervačními lístky (příp. zobrazena elektronicky) umístěnými v příslušných rámečcích u konkrétního místa v jednotlivých vozech. Rezervační lístek obsahuje údaje o rezervovaných úsecích, datum jízdy, číslo vlaku, vozu a místa, ke kterému byl vydán.
 • Ve vlacích kategorie railjet, EC, IC, Rx, Ex a vybraných vlacích kategorie R je vyhrazen určitý počet míst s ukončením prodeje do pravidelného odjezdu z nástupní stanice. Tato místa k sezení jsou zařazená do systému expresní rezervace a jsou ve vlaku označena. Na těchto rezervačních lístcích není uveden rezervovaný úsek, ani datum jízdy vlaku, ani číslo místa, pouze je zde uvedeno upozornění na nutnost uvolnění místa cestujícímu s platnou místenkou. Tato vyhrazená místa mohou být rezervována v kterémkoliv úseku po celou dobu jízdy vlaku.
 • Ve vlacích kategorie SC, v business oddílech vlaků railjet a ve vybraných dalších vlacích je povinná rezervace místa k sezení, tato místa se ve vlaku neoznačují, neboť je lze rezervovat v kterémkoliv úseku jízdy vlaku po celou dobu jízdy. Do těchto vlaků mohou nastoupit pouze cestující s předem zakoupenou platnou místenkou.
 • Požaduje-li cestující zajištění místa k sezení v místenkovém voze pro dítě do dovršeného 6. roku, je povinen pro takové dítě zakoupit místenku. Jednu místenku lze využít i pro dvě děti do dovršeného 6. roku, pokud obě děti obsadí pouze jedno místo k sezení.
 • Při objednávání rezervace místa vyhrazeného pro cestující se sníženou nebo omezenou pohyblivostí nebo orientací je nutné tuto okolnost uvést a nárok při zakupování i kontrole jízdních dokladů prokázat.

Podmínky pro použití rezervovaných míst v ubytovacích vozech

 • Rezervace místa v ubytovacích vozech se liší podle druhu příplatku, kategorie vlaku a kvality služeb. Standardně jsou ubytovací služby rozděleny na služby v lůžkových vozech, v lehátkových vozech a ve vozech se zvláštní úpravou interiéru a míst k sezení pro noční osobní přepravu (sleeperette). Podle tohoto rozdělení jsou vydávány i příslušné rezervační doklady, do lůžkových vozů lůžkové příplatky, do lehátkových vozů lehátkové příplatky a místenky do vozů s upraveným interiérem a místy k sezení pro noční osobní přepravu.
 • Lůžkové vozy mají oddíly 1. a 2. třídy, které jsou rezervovány zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Cestující rozdílných pohlaví, kteří chtějí použít oddíl společně, zaplatí za případná volná místa odpovídající příplatky a jízdenky za obyčejné jízdné. Děti do 10 let v doprovodu dospělé osoby smějí být umístěni do společného oddílu bez ohledu na jejich pohlaví. Oddíly v lůžkových vozech se dělí na tzv. „Economy“, kde je pro všechny typy oddílu (Triple, Double a Single, případně spojené oddíly Family) vyžadována jízdenka 2. třídy a na tzv. Deluxe, kde je pro všechny typy oddílu vyžadována jízdenka 1. třídy. Při použití lůžka kategorie „Single“ (oddíl s jedním lůžkem) je nutné předložit jízdní doklad opravňující k jízdě v 1. třídě. Při použití lůžka kategorie „Tourist“ nebo „Double“ postačuje předložit jízdní doklad opravňující k jízdě ve 2. třídě. V oddílech Deluxe (oddíly s vlastní sprchou a WC) je součástí všech lůžkových příplatků i snídaně.
 • V lůžkových vozech je vyloučena přeprava zvířat, vyjma asistenčních psů (nutno zakoupit celý oddíl).
 • Lehátkové vozy mají oddíly 2. třídy, které jsou společné pro muže a ženy (u vybraných vlaků si lze rezervovat místo v oddíle určeném pouze pro ženy). V oddílu jsou čtyři nebo šest lehátek. Při použití lehátka je nutné předložit jízdní doklad opravňující k jízdě ve 2. třídě.
 • Použije-li jedno dítě nebo dvě děti do 6 let společně jedno lůžko nebo lehátko, musí zaplatit pouze jeden lůžkový nebo lehátkový příplatek, jízdné však neplatí. Použije-li jedno dítě nebo dvě děti od 6 do 10 let společně jedno lůžko nebo lehátko, musí zaplatit pouze jeden lůžkový nebo lehátkový příplatek, jízdné zaplatí pro každé dítě zvlášť. Za každé dítě od 10 do 15 let je nutno zaplatit jízdné a lůžkový nebo lehátkový příplatek samostatně.
 • Místa se upravují na ležení zpravidla od 22.00 hod. a na sezení od 8.00 hod., se souhlasem všech cestujících v oddíle se tak může stát i v jinou dobu; pokud si přeje po 21. hodině alespoň jeden cestující v oddíle lůžkového vozu upravit lůžko na ležení, upraví se v tomto oddíle všechna lůžka. Rezervační doklad na tato místa lze zakoupit pouze u průvodce vozu, nebo lze zakoupit rezervační doklady pro celý další volný oddíl u kterékoliv výdejny jízdních dokladů.
 • Při nastoupení do vozu je cestující povinen odevzdat průvodci vozu do úschovy všechny jízdní doklady a ponechat je u něj po celou dobu jízdy (neplatí u průkazů poslanců a senátorů).
 • Do vozu není dovoleno brát s sebou živá zvířata kromě zvířat ve zcela uzavřených schránách s nepropustným dnem a psů, které je možno vzít jen tehdy, má-li cestující samostatný oddíl; mimo oddíl musí být pes držen na vodítku a musí mít náhubek.
 • Průvodce vozu cestujícího vzbudí v době, kterou si cestující určí, nebo nejpozději 30 minut před jeho cílovou stanicí a při výstupu mu vrátí uschované jízdní doklady.
 • Rezervace míst ve vozech s úpravou interiéru a místem k sezení pro noční osobní přepravu se zajišťují shodně jako pro místa v denní dopravě.
 • Ve zvlášť uvedených případech přepravy v tarifem zvlášť určených druzích vlaků noční dopravy je k ceně lůžkového a lehátkového příplatku vázána i cena jízdného nebo příplatku za zvláštní doplňkový servis.

Rezervační pracoviště ČD

Žádosti na rezervace, které nemohou být vyřízeny přímo pokladní přepážkou ČD a na rezervace pro skupiny se zvláštními požadavky (firemní skupiny, skupiny s nadměrným počtem cestujících atp.) přijímá centrální rezervační pracoviště ČD.

Kontaknít údaje:

České dráhy,a.s.,
Odbor provozu osobní dopravy – oddělení rezervací,
Hybernská 1014/13,
Praha 110 00.
Tel.: 972241888 a 972241889, e-mail umika@gr.cd.cz.
Pracovní doba: 7:00 - 15:00.

Aktualizace: 10.11.2016

Zákaznická podpora

Tel.: +420 221 111 122
Email: info@cd.cz
Kontaktní formulář

ČD na YouTube ČD na twitter ČD na Facebooku Aplikace Můj Vlak na Google Play Aplikace Můj Vlak na Apple store