oder Registrieren
0 položek 0 Kč

Bedingungen für den In Karta auf Ihrem Mobiltelefon

Gültigkeit ab 8.1.2018

Od 8. 1. 2018 probíhá ověřovací provoz In Karty v mobilním telefonu za těchto podmínek:

1. Obecné podmínky

1.1. Virtuální In Karta (dále jen VIK) v mobilním telefonu a čipová In Karta zobrazená v mobilním telefonu jsou novou formou nosičů zákaznických aplikací (IN 25, IN 50, IN 100, apod.), umožňující jejich kontrolu bez předložení čipové (plastové) In Karty.

1.2. Pro pořízení VIK nebo přidání čipové In Karty do mobilního telefonu musí mít cestující nainstalovanou aplikaci Můj vlak s operačním systémem Android nebo iOS a musí mít na webu Českých drah (www.cd.cz) registrován svůj uživatelský účet.

1.3. Vlastní pořízení VIK nebo přidání čipové In Karty je možné v aplikaci Můj vlak, v uživatelském profilu, v části s identitou cestujícího.

1.4. K jednomu uživatelskému účtu na webu Českých drah lze v aplikaci Můj vlak přiřadit pouze jednu In Kartu v mobilním telefonu, která je s ním po celou dobu své platnosti spárována, a není ji možno přiřadit k dalšímu uživatelskému účtu.

1.5. K jinému uživatelskému účtu lze přiřadit pouze zobrazenou čipovou kartu a to až po jejím odebrání (smazání) z původního účtu.

1.6. In kartu v mobilu je možno v případě potřeby (např. ztráta mobilního telefonu) po přihlášení ke svému uživatelskému účtu na webu Českých drah zobrazit náhradně i na monitoru jiného zobrazovacího zařízení.

1.7. Pořízení In Karty v mobilním telefonu je bezplatné.

1.8. Součástí In Karty v mobilním telefonu je sleva RAILPLUS, platná v mezinárodní přepravě, projevující se vizuálním zobrazením loga RAILPLUS na displeji mobilního telefonu.

1.9. VIK má neomezenou platnost.

1.10. Čipová In Karta zobrazená v mobilním telefonu má shodnou platnost, jako původní plastová In Karta.

1.11. In Karta v mobilním telefonu neobsahuje elektronickou peněženku (EPIK) a tedy nelze ji při platbách v aplikaci Můj vlak použít.

1.12. Data In Karty v mobilním telefonu jsou uložena na serveru Českých drah v zabezpečené databázi.

2. Pořízení VIK

2.1. Pořizování VIK se provádí v záložce „Pořídit novou virtuální In Kartu“.

2.2. Pořízení fotografie.
Cestující pořídí svou aktuální fotografii tak, že se přímo z aplikace Můj vlak vyfotí fotoaparátem mobilního telefonu nebo načte fotografii ze souboru uloženého v mobilním telefonu. Zvolenou fotografii je nutno upravit do požadovaného formátu průkazové fotografie (na fotografii musí být celá hlava cestujícího s částí ramen, bez tmavých brýlí a jiných doplňků stěžujících identifikaci, pohled musí směřovat do objektivu, pozadí musí být neutrální).

2.3. Pořízení osobních údajů.
Základní údaje se automaticky přenesou z již vytvořeného uživatelského účtu na webu Českých drah, cestující doplní další požadované údaje, které je povinen uvést pravdivě a správně.

2.4. Po potvrzení správnosti zadaných údajů a odsouhlasení obchodních podmínek budou všechny doplněné údaje uloženy a na mobilním telefonu se zobrazí 2D kód s těmito údaji.

2.5. Takto pořízená VIK je do doby autorizace/ověření průvodčím (viz bod 3) ve stavu neautorizovaná/neověřená a není možno ji použít k identifikaci cestujícího ani k uplatnění nároku na slevu.

3. Autorizace/ověření VIK

3.1. Při první cestě vlakem cestující předloží průvodčímu otevřený 2D kód v mobilním telefonu k načtení společně se svým osobním dokladem ke kontrole a validaci uvedených údajů.

3.2. Pokud neodpovídá fotografie nebo údaje uložené cestujícím při pořizování VIK, průvodčí neprovede autorizaci/ověření VIK a vyzve cestujícího k jejich úpravě tak, aby odpovídaly skutečnosti.

3.3. Pokud některé údaje nelze změnit (chybně uvedené datum narození), cestující VIK smaže a vytvoří znovu se správnými údaji (viz bod 2).

3.4. Po autorizaci/ověření VIK si může cestující zaslat volbou „Zaslat kartičku k tisku“ potvrzení, které obsahuje 2D kód se základními údaji o VIK. Doporučujeme toto potvrzení vytisknout pro případ, kdy nebude možno VIK v mobilním telefonu předložit (např. vybití nebo porucha mobilního telefonu atd.).

4. Přidání čipové plastové In Karty do mobilního telefonu

4.1. Pokud cestující již vlastní platnou čipovou (plastovou) In Kartu, může si její data uložit do mobilního telefonu prostřednictvím aplikace Můj vlak, čímž se automaticky převedou všechna data z čipové In Karty včetně fotografie a vznikne tak její obraz.

4.2. Při následném prokazování nároku na slevu cestujícímu postačí prokázání se čipovou In Kartou v aplikaci Můj vlak, původní čipovou In Kartu nemusí mít během cesty u sebe.

4.3. Mezi čipovou (plastovou) In Kartou a čipovou In Kartou zobrazenou v aplikaci Můj vlak, dochází k automatické synchronizaci dat o zakoupených aplikacích na In Kartě.

5. Použití In karty v mobilu

5.1. Zákaznické aplikace do In Karty v mobilu je možné zakupovat jen prostřednictvím e-shopu ČD, mobilního webu nebo aplikace Můj vlak.

5.2. Zákaznické aplikace do VIK si může cestující zakoupit ihned po jejím pořízení, použít je však lze až po autorizaci/ověření VIK.

5.3. Zákaznické aplikace na In Kartě v mobilu lze využít k nákupu zlevněných jízdenek ze všech výdejních zařízení ČD.

5.4. Při kontrole jízdních dokladů je cestující povinen umožnit načtení 2D kódu v aplikaci Můj vlak, který v sobě obsahuje jak identifikační údaje o cestujícím, informace o aplikacích a také zakoupené jízdenky eTiket.

5.5. Při cestách do zahraničí je nutno k jízdence se slevou RAILPLUS zakoupené u pokladní přepážky nebo jako eTiket umožnit průvodčímu i vizuální kontrolu loga RAILPLUS zobrazeného na displeji mobilního telefonu.

6. Další podmínky

6.1. Na základě VIK si cestující nemůže nechat vyrobit čipovou In Kartu.

6.2. VIK s platnými aplikacemi nelze zrušit (smazat).

6.3. Doplatky aplikací ani převody aplikací z VIK na jiný VIK nebo na čipovou In Kartu a obráceně nejsou tč.možné.

6.4. Aktuální informace týkající se In Karty v mobilním telefonu budou průběžně zveřejňovány i na www.cd.cz.

6.5. Po ukončení ověřovacího provozu budou podmínky In Karet v mobilním telefonu zapracovány do Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu, Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel, pravidel pro nákup v e-shopu ČD a Zvláštního ujednání ČD pro mezinárodní přepravu.

Ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu, Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel, pravidel pro nákup v e-shopu ČD a Zvláštního ujednání ČD pro mezinárodní přepravu, platí v plném rozsahu.

Soubory ke stažení

Podmínky In Karty v mobilním telefonu – platí od 8.1.2018

21 kB (pdf) Stáhnout

Einführung Unsere Fahrkarten In Karta