nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Privacy Policy

Podmínky provozu a ochrany osobních údajů při využívání mobilní aplikace Českých drah, a.s.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Před použitím Aplikace je každý Uživatel povinen pečlivě se seznámit s těmito „Podmínkami provozu a ochrany osobních údajů při využívání mobilní aplikace Českých drah, a.s.“ Používání této Aplikace znamená, že se Uživatel s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Pokud s těmito podmínkami Uživatel nesouhlasí, není oprávněn Aplikaci používat.

1.2  Dále uvedené pojmy, které jsou použity v těchto Podmínkách a jsou uvozené velkými písmeny, mají následující význam:

·         - „ČD“ znamená České dráhy, a.s. se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15, Česká republika, IČ: 70994226, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039.

·         - „Aplikace“ znamená mobilní nativní aplikace Můj vlak vydavatele České dráhy, a.s.

·         - „Portál“ znamená soubor internetových stránek, aplikací a služeb, které jsou umístěny na internetové adrese www.cd.cz.

·         - „Uživatel“ znamená subjekt, který přistupuje k stránkám Portálu, využívá tyto stránky či využívá aplikace či služby Portálu.

·         - „Registrace“ znamená registraci vybraných osobních údajů Uživatele v systému Portálu, důvodem registrace jsou legislativní požadavky pro poskytování některých aplikací a služeb Portálu či cílený záměr ČD umožnit přístup k některým částem či službám Portálu pouze registrovaným Uživatelům.

„Podmínky“ znamenají tyto Podmínky provozu a ochrany osobních údajů při využívání mobilní aplikace Českých drah, a.s.

1.3 Vlastníkem Aplikace jsou ČD. Obsah Aplikace a jeho grafické řešení, texty, datové soubory a design jsou chráněné autorskými právy a právy autorů jednotlivých částí dle ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších přepisů. Pokud není autorským zákonem stanoveno jinak, je jakékoliv použití obsahu Aplikace možné pouze na základě předchozí udělené písemné licence k danému užití obsahu Aplikace.

2. Využívání Aplikace a Registrace údajů Uživatele

2.1 Aplikace je určena především pro rychlé získání informací, přehledu o službách, nabídkách, poslání a činnosti ČD Uživatelem. Dále je pak určen k uveřejňování informací pro klienty ČD a dalším účelům, které mohou vyplývat ze smluvních ujednání mezi klientem a ČD.

2.2 Jakékoliv užití Aplikace či informací z Aplikace získaných nebo jejich libovolné části jiné než uvedené v odstavci 2.1, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno.

2.3 Užitím Aplikace Uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a akceptoval je, a bude Aplikaci užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami a obecně závaznými předpisy.

2.4 Při užívání Aplikace je Uživatel povinen jednat tak, aby ČD nebo třetím stranám nevznikla škoda.

2.5 Poskytování některých aplikací a služeb Aplikace či dostupnost některých částí Aplikace může být vázána a podmíněna Registrací Uživatele prostřednictvím Portálu. Na nutnost Registrace je Uživatel upozorněn v příslušné části Portálu nebo u příslušné aplikace či služby Portálu. Registrace údajů Uživatelem je dobrovolná.

2.6 Klíčovými údaji pro přístup Uživatele k těm částem Aplikace, které vyžadují provedení Registrace, jsou emailová adresa a heslo.

2.7 Užíváním Aplikace se Uživatel zejména zavazuje, že:                                                                                                                                                                           

·         - Nebude zasahovat do obsahu a grafického zpracování Aplikace či do zabezpečení Aplikace

·         - Nebude zasílat Aplikaci nevyžádané zprávy elektronické pošty nebo zprávy se škodlivým obsahem a ani je nebude prostřednictvím Aplikace rozesílat

·         - Nebude usilovat o získání neoprávněného přístupu k Aplikaci, jeho libovolné části nebo k přístupu k účtům jiných Uživatelů

·         - Bude při Registraci uvádět pouze pravdivé údaje o své identitě, kontaktních údajích a bude tyto údaje aktualizovat

·         - Nebude jiným osobám sdělovat klíčové údaje pro přístup k Aplikaci (viz 2.6).

2.8 Registraci provádí Uživatel prostřednictvím Portálu. Při Registraci zadá Uživatel následující základní registrační údaje:

·         - Jméno (povinný údaj)

·         - Příjmení (povinný údaj)

·         - E-mailová adresa (povinný údaj)

·         - Heslo (povinný údaj)

·         - Číslo mobilního telefonu

·         - Pracovní zařazení (např. student, zaměstnanec)

·         - Souhlas s poskytnutím osobních údajů (povinný údaj)

·         - Souhlas se zasíláním obchodního sdělení

2.9 Tyto základní údaje jsou v závislosti na volbě služeb Aplikace Uživatelem rozšířeny o další údaje:

·         - Číslo průkazu

·         - Číslo registrované In Karty s EP

·         - Platnost In Karty s EP

·         - Název obchodní společnosti (povinný údaj)

·         - Adresa obchodní společnosti (Ulice + číslo popisné, Obec, PSČ) (povinný údaj)

·         - Telefon obchodní společnosti

2.10 Uživatel je oprávněn kdykoliv ukončit svou Registraci. Ukončení je možné provést prostřednictvím Portálu.

2.11 ČD jsou oprávněny ukončit Registraci Uživatele v případě, že užití Aplikace Uživatelem je v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy. Dále jsou ČD oprávněny ukončit Registraci Uživatele, který se nepřihlásil k Portálu nebo Aplikaci v období delším než 12 měsíců. O ukončení Registrace z výše uvedených důvodů nejsou ČD povinny Uživatele informovat.

3. Osobní údaje

3.1 Při provozu Aplikace dochází ze strany ČD, které mají dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, postavení správce osobních údajů ke zpracování osobních údajů Uživatelů, kteří provedli Registraci v souladu s odstavcem 2.8 a 2.9 těchto Podmínek.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů Uživatelů, kteří provedli Registraci, je výhradně zajištění a poskytování vybraných aplikací a služeb Portálu a Aplikace, zasílání objednaných informací, ochrana Aplikace, ochrana zájmů a majetku ČD, použití získaných údajů pro marketing ČD, vývoj a zlepšení poskytovaných aplikací a služeb. ČD nezpracovávají osobní údaje Uživatelů pro další komerční či obchodní účely.

3.3 ČD neposkytnou osobní údaje Uživatelů bez jejich předchozího souhlasu, neprodají je ani je jiným způsobem nezpřístupní třetím osobám.

3.4 ČD jsou oprávněny využít anonymizované údaje, které v původním tvaru nebo jako výsledek dalších zpracování neumožní jejich vazbu k určenému nebo určitelnému Uživateli. (např. statistická data).

3.5 Rozsah zpracovávaných osobních a dalších údajů Registrovaných Uživatelů je dán výčtem registračních, přihlašovacích a dalších údajů podle odstavců 2.8 a 2.9.

3.6 Osobní údaje Uživatelů získané při Registraci jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě.

3.7 Osobní údaje konkrétního Uživatele jsou zpracovávány po jeho Registraci. Po ukončení Registrace může další zpracování probíhat v nezbytném rozsahu daném zajištěním ochrany práv ČD, subjektu osobních údajů či jiné dotčené osoby nejdéle do uplynutí pěti kalendářních let po konci roku, ve kterém došlo k ukončení Registrace Uživatele.

3.8 Každý Uživatel, který provedl Registraci v Portálu, má právo požádat ČD o poskytnutí informací o zpracování jeho osobních údajů. Tato informace bude Uživateli poskytnuta bez zbytečného odkladu. Za poskytnutí této informace jsou ČD oprávněny požadovat přiměřenou úhradu nákladů.

3.9 Poskytnutí osobních údajů pro Registraci Uživatelem je dobrovolné, stejně tak jako udělení souhlasu s jejich zpracováním. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatelů je podmínkou pro provedení Registrace a možnosti využívání aplikací a služeb Portálu a Aplikace, které jsou touto Registrací podmíněné.

3.10 Každý Uživatel, který provedl Registraci a domnívá se, že zpracování osobních údajů předaných Portálu a Aplikaci je v rozporu s těmito podmínkami nebo se zákonem, je oprávněn požádat ČD o vysvětlení a odstranění závadného stavu. V případě oprávněné žádosti ČD odstraní závadný stav.

3.11 Uživatel na základě informací uvedených v těchto Podmínkách souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, které poskytl při Registraci, byly ČD zpracovávány.

4. Bezpečnostní politika Aplikace

4.1 Uživatel je plně odpovědný za ochranu zařízení, který využívá pro návštěvu Aplikace, včetně software a dat uložených v tomto počítači, rovněž je odpovědný za činnosti a kroky, které při využívání Aplikace ve vztahu k Aplikaci činí.

4.2 ČD vyvíjejí přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti dat, která jsou datovými sítěmi přenášena na Portál či přenášena z Portálu na zařízení Uživatele. ČD však nenesou žádnou odpovědnost za zachycení či zneužití dat při přenosu na Portál či při přenosu z Portálu směrem k Uživateli mimo dosah technických prostředků, které pro ČD provoz Portálu zajišťují.

4.3 V případě, že Uživatel zjistí zneužití svých přihlašovacích údajů, je povinen bez dalších průtahů informovat o svém zjištění ČD.

5. Odpovědnost ČD

5.1 Aplikace nabízí Uživatelům řadu aplikací a služeb, které závisejí na potřebách a záměrech ČD. Uživatel nemá na zpřístupnění aplikací a služeb právní nárok. ČD si vyhrazují právo pozastavit bez náhrady a bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale vybrané aplikace a služby Aplikace nebo dostupnost Aplikace jako celku.

5.2 ČD si kladou za cíl, aby Aplikace obsahovala pouze aktuální a přesné informace. Uživatel by neměl spoléhat na Aplikaci jako na výlučný a jediný informační zdroj. Je v zájmu Uživatele, aby informace získané z Aplikace dále porovnal a konfrontoval s informacemi získanými ze zdrojů jiných. ČD neodpovídají za jakékoli dopady a důsledky vzniklé z užití informací získaných z Aplikace způsobené např. neaktuálností či neúplností zveřejněných informací.

5.3 ČD neodpovídají za obsah, dostupnost a zabezpečení webových stránek třetích stran odkazovaných z Aplikace, ani za jakékoliv závazky a vztahy vzniklé mezi Uživatelem a třetími stranami.

5.4 ČD neodpovídají za škody, které vzniknou Uživateli při využívání Aplikace.

6. Analytické nástroje

6.1 Aplikace využívá analytických nástrojů třetích stran, které nám pomocí sběru anonymních datový objektů umožňují monitorování, analýzu využívání a detekci chyb Aplikace. Pro více informací o Zásadách ochrany soukromí těchto nástrojů prosím navštivte webové stránky příslušných poskytovatelů:

- Google Analytics - https://www.google.com/policies/privacy/partners/

- Firebase - https://firebase.google.com/support/privacy

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Provoz Aplikace se řídí právními předpisy České republiky a pro rozhodování případných sporů jsou příslušné soudy České republiky.

7.2 ČD si vyhrazují právo měnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění a s okamžitou účinností. Povinností Uživatele je sledovat aktuální znění těchto Podmínek. Pokud Uživatel bude užívat Portál i po změně Podmínek, považují ČD tuto skutečnost za souhlas Uživatele s upraveným zněním Podmínek.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15.03.2017.

Hvězdička * u položek ve formulářích znamená povinné pole, které musí být pro další postup vyplněno. Ve většině formulářů je prováděna kontrola správného vyplnění s případným upozorněním na chyby.

 


Úvod E-shop O e-shopu