I. Základní ustanovení

společnosti České dráhy, a.s., IČO 70994226, DIČ CZ70994226 se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039 (dále jen „ČD“ nebo „Prodávající“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: nábřeží L. Svobody 1222/12, 11015 Praha 1

3. E-mail: dpo@cd.cz

4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

5. Vaše osobní údaje jsou ze strany ČD zpracovávány pouze na základě a v rozsahu dovoleném GDPR a souvisejícími právními předpisy. Totéž platí i pro zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají v souladu s pokyny ČD.

6. Ohledně záležitostí souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů, a to na e-mailové adrese dpo@cd.cz.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy (jméno a příjmení, doručovací adresa, emailová adresa, IP adresa, telefon).

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • • Váš předchozí souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa a kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
 • • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • • uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po celou dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • • zajišťující služby provozování e-shopu a přepravy další služby v souvislosti s provozováním,
 • • zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

3. Všichni příjemci jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to jakýmkoli ze způsobů uvedených v odst. 2 tohoto článku. Jakmile Vaše odvolání obdržíme, nebudeme již pro tyto účely Vaše osobní údaje zpracovávat.

2. V případě, že chcete uplatnit svá práva, která vám dle GDPR v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů náleží, vč. odvolání souhlasu, můžete tak učinit těmito způsoby, které zajistí nejrychlejší vyřízení Vašeho požadavku:
www.cd.cz/kontaktni-formular/

3. datová zpráva na ID: e52cdsf

4. listovní psaní na adresu České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1 s úředně ověřeným podpisem

5. e-mail na dpo@cd.cz s připojeným elektronickým podpisem

6. osobně doručit žádost na podatelnu na adrese České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1, kde bude ověřena Vaše totožnost

7. Pro uplatnění Vašich práv jsme připravili Formulář pro uplatnění práv zákazníka ohledně osobních údajů, můžete však zaslat i vlastní žádost. Pro vyhovění Vašim požadavkům však musíme ze všeho nejdříve ověřit, že žadatelem jste opravdu Vy. Jedině tak zabráníme zneužití Vašich osobních údajů třetí osobou, nevratné změně v osobních údajích nebo dokonce jejich ztrátě. Dokumenty proto musí být opatřeny Vaším zaručeným elektronickým podpisem v případě, že je nahráváte na web nebo zasíláte e-mailem. Zasíláte-li dokumenty e-mailem nebo datovou zprávou, uvádějte prosím vždy do předmětu zprávy popis „GDPR“. V případě, že jste držitelem In Karty, můžete dokumenty po přihlášení do e-shopu nahrát bez tohoto podpisu. Dokumenty rovněž můžete zaslat jako listovní psaní, které opatříte svým úředně ověřeným podpisem. Do předmětu komunikace či na obálku prosím vždy uvádějte „GDPR“.

8. Pokud práva uplatníte osobně na podatelně v našem sídle na adrese České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1, bude pro ověření totožnosti požadováno pouze předložení Vašeho dokladu totožnosti vydaného orgánem státní správy.

9. Ačkoli Vám chceme umožnit co nejjednodušší způsob uplatnění Vašich práv, musíme eliminovat riziko neoprávněných zásahů do zpracování Vašich osobních údajů. Proto v případě, že budeme mít pochybnosti o tom, že požadavek uplatňujete Vy, dotážeme se Vás na další údaj/e.

10. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře se zaškrtnutým souhlasem potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek při objednávce v e-shopu na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.11.2023

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Nebo Reset password