nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Objednávka cesty skupiny

Platnost od 15. 12. 2019

Výňatek z Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (TR 10) a ze Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO)

SPPO od 15.12.2019

191. Skupinám 20 cestujících a více, dle podmínek uvedených v Tarifu TR 10, je možno garantovat místa pro jízdní kolo pouze za předpokladu objednání přepravy prostřednictvím formuláře na www.cd.cz/skupiny nebo u pokladní přepážky či na CZS na tel. čísle 221 111 122 nejdříve 60 dní a nejpozději 72 hodin před odjezdem vlaku z nástupní stanice cestujících. Po schválení objednávky je nutno na základě přiděleného transakčního kódu zaplatit cenu za přepravu cestujících a zavazadel u kterékoliv pokladní přepážky nebo v e-shop ČD ve stanoveném termínu, nebo nejpozději 48 hodin před odjezdem vlaku, z nástupní stanice cestujících. Jinak objednávka propadá.
191. 1. Skupiny 20 cestujících a více obdrží v rámci své objednávky až do vyčerpání kapacity vlaku bezplatnou rezervaci místa pro jízdní kolo do pravidelně řazených vozů. V případě zařazení posilového vozu pro přepravu kol je nutno uhradit poplatek za vyhrazení místa dle TR 10.

192. Do vlaků, nebo vozů, které nejsou zařazeny v rezervačním systému, si mohou skupiny 20 a více cestujících objednat vyhrazení míst pro jízdní kola pouze přes objednávkový systém pro přepravu skupin dle podmínek tarifu TR 10. ČD si vyhrazují právo objednávku míst odmítnout, pokud ji nelze z provozních důvodů zabezpečit.

192. 1. Za zajištění objednaných míst zaplatí cestující poplatek za vyhrazení místa dle tarifu TR 10, počet vyhrazených míst se musí rovnat skutečnému počtu jízdních kol.

TR 10 od 1.1.2020

B. SLEVA PRO SKUPINU na jízdních dokladech a při komunikaci slevy se používá pojem „skupinová jízdenka“

220. Sleva pro skupinu se poskytuje pro společnou jízdu minimálně 2 a maximálně 99 platících cestujících ve 2. vozové třídě, odbavených na jedné společné jízdence se stejnou nástupní i výstupní stanicí.

220. 1. U jednosměrné jízdenky se slevou pro skupinu 2 – 19 cestujících se cena vypočte takto:

•Flexi základní jízdné pro prvního cestujícího,
•Flexi základní jízdné se slevou IN 25 pro druhého cestujícího,
•dle ceny uvedené v ceníku 1 tarifu TR 10 pro třetího a každého dalšího cestujícího ve skupině.

220. 1 .1. Sleva pro skupinu 2 až 19 cestujících se přizná při zakoupení jízdenky bez dalších podmínek.
220. 2. U jednosměrné jízdenky se slevou pro skupinu 20 a více cestujících, přičemž na tuto slevu musí cestovat minimálně 2 cestující, se pro každého takového cestujícího ve skupině přizná zákaznické jízdné IN 50.

220. 2. 1. U skupin 20 a více cestujících se sleva přizná za předpokladu objednání přepravy prostřednictvím formuláře na www.cd.cz nebo u pokladní přepážky či na centrálním zákaznickém servisu na telefonu 221 111 122 nejpozději 72 hodin před dnem odjezdu a dodržení minimálního počtu 20 cestujících. Po schválení objednávky je nutno na základě přiděleného transakčního kódu zakoupit jízdenky u kterékoliv pokladní přepážky nebo na e-shop ČD ve stanoveném termínu nebo nejpozději 48 hodin před odjezdem vlaku. Jinak objednávka propadá.
220. 2. 2. Sleva pro skupiny 20 a více cestujících nelze vystavit do stanic, kde požadované vlaky dle platného jízdního řádu nestaví. V případě mimořádného zastavení musí být vystupující cestující odbaveni do nejbližší následující a nastupující cestující z nejbližší předchozí stanice, kde požadovaný vlak dle platného jízdního řádu zastavuje.

220. 2. 2. 1. Mimořádné zastavení pro skupiny 20 a více cestujících lze objednat současně s objednávkou přepravy dle čl. 220. 2. 1. tarifu TR 10. Cestující za povolené zastavení zaplatí cenu dle ceníku 6 B tarifu TR 10.
220. 2. 2. 2. Pokud nebude dodržen minimální počet skutečně nastupujících/vystupujících cestujících pro bezplatné zastavení, zaplatí cestující ve vlaku cenu dle ceníku 6 B tarifu TR 10. Pokud cestující nemůže nebo odmítne zaplatit na místě, zaplatí dodatečně náhradu za zpoždění dle ceníku 6 A tarifu TR 10 na základě potvrzení vystaveném pověřeným zaměstnancem ČD.

220. 2. 3. V rámci schvalování přepravy objednané skupiny může řešitel přepravy na základě dohody s cestujícím změnit původně plánovanou trasu přepravy nebo rozdělit skupinu do více spojů, přičemž výsledná cena zůstane stejná.

220. 2. 3. 1. V případě mimořádné události nebo výluky na trati nelze garantovat společné umístění skupiny v jednom voze.

220. 2. 4. Po schválení přepravy obdrží cestující k jízdnému pro sebe a své spolucestující, kteří cestují/budou cestovat za jiné jízdné, v rámci své objednávky bezplatné místenky nebo bezplatné vyhrazení míst do zvolených vlaků, pokud je to technicky a technologicky možné, a bezplatné rezervace míst pro kolo.

220. 2. 4. 1. Bezplatně nelze vystavit místenky SC pro vlaky SC Pendolíno.
220. 2. 4. 2. Místa se nevyhrazují ani se nevydávají bezplatné místenky při objednávce přepravy do 15 kilometrů nebo do přestupních vlaků na schválené trase při jízdách do 15 kilometrů v některém z vlaků na přepravní trase, ani pro autobusové spoje dle čl. 13 tarifu TR 10 a do náhradní dopravy.

220. 2. 5. Jízdenky pro cestující za jiné jízdné lze zakoupit standardně ve všech odbavovacích systémech ČD nejpozději před odjezdem vlaku.
220. 3. Cestující nárok na slevu pro skupinu neprokazují, přiznání slevy se váže:
- na dodržení minimálního počtu účastníků, u skupin od 20 cestujících v závislosti na objednání přepravy dle čl. 220. 2. 1. tarifu TR 10 a dodržení minimálního počtu 20 cestujících, přičemž na slevu pro skupinu musí cestovat minimálně 2 cestující,
- na stejnou nástupní i cílovou stanici všech spolucestujících uvedené na jízdence.
220. 4. Pokud počet spolucestujících ve skupině klesne, skupinová jízdenka se pro další jízdu uzná, na nevyužité jízdné může cestující uplatnit právo z přepravní smlouvy dle SPPO.

221. Jednorázový doplatek při nepovolené jízdě oklikou se vypočte u skupin do 19 cestujících dle čl. 33 tarifu TR 10, přičemž sleva pro skupinu se přizná.

221. 1. Jednorázový doplatek při nepovolené jízdě oklikou se vypočte u skupin 20 a více cestujících dle čl. 33 tarifu TR 10, přičemž cestující se slevou pro skupinu doplatí do zákaznického jízdného IN 50.

222. Jednorázový doplatek jízdného do 1. vozové třídy ke slevě pro skupiny je možný pouze u skupin do 19 cestujících dle čl. 220. 1. tarifu TR 10. Doplatek se vypočte jako rozdíl mezi cenou zaplacenou za jízdenku se slevou pro skupinu ve 2. vozové třídě a jízdným pro všechny cestující v 1. vozové třídě za Flexi základní jízdné.

222. 1. Jednorázový doplatek jízdného do 1. vozové třídy ke slevě pro skupiny není možný u skupin 20 a více cestujících odbavených přes objednávkový systém dle čl. 220. 2.


Úvod Čím se řídíme