České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Optimalizace uzlu Bohumín pokračuje

Celkovou modernizaci bohumínského železničního uzlu zahájilo Sdružení uzel Bohumín firem TCHAS, s. r. o., a ŽS Brno, a. s., 20. srpna loňského roku. Stavební práce potrvají v devatenácti etapách do listopadu roku 2005. Projektanty stavby ČD DDC Optimalizace železničního uzlu Bohumín jsou MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s., a SUDOP Brno, s. r. o., investory SŽDC, s. o., a ČD, a. s.

Jak nás informoval náměstek vrchního přednosty uzlové žst. Bohumín Ing. Ivan Čimbora, v loňském roce započala modernizace zejména kolejiště bývalého seřaďovacího nádraží v prostoru mezi ulicí Lidickou a budovou skladů. V tomto prostoru postupně vznikne komplex technicko-hygienické údržby osobních vozů s odstavnými kolejemi pro soupravy osobních vozů s předtápěcími stojany a hydranty, dále fekální kolej, hala mycí linky, hala s kolejemi pro údržbu a opravy vozů, čistička odpadních vod a další technologická zařízení.

Letos a příští rok pak přicházejí na řadu i ostatní kolejové obvody stanice, jako je bývalé vjezdové nádraží, depo kolejových vozidel, levé a pravé přednádraží, seřaďovací nádraží Vrbice. Bude zrušena odbočka Pudlov a tratě Bohumín-Chalupki a Vrbice-Chalupki se tak zjednokolejní. Nové ústřední elektronické stavědlo bude řídit veškerý dopravní provoz bohumínského uzlu včetně železniční stanice Dětmarovice a zejména, což bude nejvíce zajímat cestující, zcela bude modernizován obvod osobního nádraží, kam se v současné době přesunula i stavební činnost.

V průběhu výlukových prací se zde zcela obmění kolejiště, prohloubí a prodlouží existující podchod, v jehož pokračování vznikne nové 4. ostrovní nástupiště. Bezbariérový přístup pro imobilní osoby zajistí výtahy ve výpravní budově a na všech ostrovních nástupištích, informace cestujícím zkvalitní elektronický informační systém obsahující zejména příjezdové a odjezdové tabule ve výpravní budově, informační tabule v podchodu a na nástupištích a nové rozhlasové zařízení včetně automatického hlášení. Rekonstrukce samozřejmě čeká i existující nástupiště, která se prodlouží a zvýší. Modernizace bohumínského železničního uzlu bude znamenat zásadní přínos v oblasti kultury cestování, zvýší se traťové a cestovní rychlosti i bezpečnost železničního provozu.

Probíhající 7. etapa bude trvat do 22. srpna. Modernizuje se 3. a buduje nové 4. nástupiště, včetně přiléhající části podchodu. Začala obnova části kolejiště osobního nádraží, v provozu jsou 1. a 2. nástupiště pro oba směry a současné 4. nástupiště pouze pro směr Dětmarovice. Bezpečnost a informovanost cestujících a plnění technologických úkolů ve ztížených podmínkách zabezpečujeme zvýšeným počtem zaměstnanců, říká náměstek Čimbora.

Během etap č. 9 a 10 v době od 23. srpna do 31. října se dokončí modernizace 3. a stavba nového 4. nástupiště na projektovanou délku ve směru na Dětmarovice; bude pokračovat obnova části kolejiště. V provozu pak budou 1. a 2. nástupiště pro oba směry a poloviny modernizovaného 3. a nového 4. nástupiště pouze pro směr Ostrava. Stavba pak bude pokračovat v etapách č. 11 až 17 od 21. února 2005. Po jejich dokončení budou od 15. listopadu 2005 v provozu všechna nástupiště bez omezení.

Nové 4. nástupiště vyroste jako ostrovní v ose současné koleje č. 9 osobního nádraží. Nástupiště bude přístupné z výpravní budovy prodloužením podchodu a bude mít historizující vzhled. Budou použity např. shodné prvky konstrukce zastřešení jako u nástupišť stávajících pouze s tím rozdílem, že nebudou povrchově tak detailně propracovány (vlysování sloupů, zdobení jejich hlavic atd.). Kolej č. 9 jako průjezdná dopravní zanikne a budou z ní ponechány na obou čelních stranách nástupiště pouze kratší kusé koleje např. k odstavování, vjezdům a odjezdům lokomotiv. Tím, že všechny koleje osobního nádraží budou kolejemi dopravními, půjde pro osobní dopravu využívat i tzv. poštovní kolej. Zde vznikne pro cestující v podstatě další nové nástupiště číslo 1A.

Po rekonstrukci bude mít osobní nádraží Bohumín k dispozici sedm průjezdných a jednu kusou nástupištní hranu oproti současným šesti průjezdným a všechny budou bezbariérově přístupné. Délky stávajících nástupišť se prodlouží a nové parametry budou: 1. nástupiště 263 m, 1A nástupiště 60 m, 2. a 3. nástupiště 450 m, 4. nástupiště 350 m.

Současné omezení propustnosti stanice Bohumín si vynutilo i určité zásahy do podoby současného jízdního řádu. Aby cestující nebyli přiváděni v omyl zásadními změnami v jízdách vlaků, jsou tyto zásahy v celém průběhu platnosti jízdního řádu v podstatě neměnné. V současné době tak z Bohumína vychází nebo končí pouze asi sedm párů osobních vlaků. Ostatní osobní vlaky jsou Bohumínem vedeny jako průchozí se zastavením pro nástup a výstup cestujících a končí a vycházejí z jiných železničních stanic.

V souvislosti se stavební činností, která právě probíhá, bych chtěl jménem vedení uzlové žst. Bohumín poděkovat všem provozním zaměstnancům za dosavadní kvalitně odvedenou práci při zajišťování plnění úkolů GVD ve složitých poměrech rozsáhlých výluk a popřát jim do dalšího období mnoho úspěchů a pevné nervy. Cestující bych pak chtěl požádat o jistou dávku trpělivosti, tolerance a pochopení v následujícím složitém období. Stavba takovýchto rozměrů s sebou vždy přináší určité problémy a komplikace. Snahou železničářů je, aby jejich důsledky pocítili v co nejmenší míře. Jsem přesvědčen, že výsledné dílo bude stát za to, dodal na závěr náměstek Ing. Čimbora.

BOHUMÍN (ski)