České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Nákladní přeprava ČD na liberalizovaném trhu

Jak lze hodnotit výsledky nákladní dopravy Českých drah, a. s., dosažené za prvních sedm měsíců roku 2005?

Názorů na tuto problematiku bude jistě víc. Pro někoho může přeprava 42,958 milionu tun zboží a tržby 9 355,5 milionu Kč znamenat neúspěch. Odborník, který tato čísla bude posuzovat v kontextu s evropskými statistikami přepravy zboží a s informacemi o situaci na dopravním trhu, bude v hodnocení jistě opatrnější.

Oproti stejnému období roku 2004 přepravily ČD, a. s., o 3,711 mil. tun zboží méně, podobný pokles zaznamenali dle statistik i další železniční dopravci v ČR (pokles cca 30 %). Příčin je celá řada. ČD se od května loňského roku pohybují na liberalizovaném dopravním trhu, je třeba odolávat stále sílící konkurenci silničních dopravců. A podmínky na dopravním trhu nejsou pro všechny druhy doprav srovnatelné. Více ale napoví podrobná analýza přeprav jednotlivých druhů zboží.

Z analýzy výsledků v nákladní přepravě vyplývají podrobnější informace o tom, jak si vedla akciová společnost České dráhy v přepravě jednotlivých komodit za prvních sedm měsíců letošního roku.

V komoditě železo a strojírenské výrobky bylo za období leden – červenec 2005 přepraveno 10,777 mil. tun, což představuje oproti roku 2004 výrazný pokles. Ten je zapříčiněn především stagnací, resp. poklesem výroby železa. V exportních i vnitrostátních přepravách je pokles zapříčiněn také sníženou poptávkou oproti roku 2004 a vysokou cenou zboží na domácím i zahraničním trhu. V souvislosti s plánovanou odstávkou vysoké pece Třineckých železáren (srpen – říjen 2005) očekáváme další snížení přeprav cca o 500 000 tun. S ohledem na související stagnaci cen železného šrotu ve středoevropském regionu se snížila i přeprava tohoto zboží. Situaci v komoditě nepříznivě ovlivnila rovněž nižší poptávka po betonářské oceli počátkem roku z důvodu pozdějších realizací stavebních prací.

V komoditě stavebniny bylo v období leden – červenec přepraveno 3,734 mil tun, což představuje mírný pokles oproti roku 2004 o cca 300 000 tun. Přepravy dolomitických vápenců jsou do značné míry závislé na poptávce hutních podniků. Nepříznivě se projevuje snížení přeprav odsiřovacích sorbentů pro společnost ČEZ, a. s. Přepravy vápna, cementu i stavebních prvků jsou na úrovni roku 2004 a je předpoklad udržení tohoto stavu minimálně do konce roku.

Cílenou obchodní činností se podařilo navýšit přepravy nerostných surovin. Nejvíce se na tomto nárůstu podílí přepravy písků z Lobodic a z Drahotuš do Polanky nad Odrou. Zahájeny byly přepravy štěrku z Jakubčovic nad Odrou do Polska. Novou aktivitou jsou přepravy zemin z výstavby tunelů v Praze na Vítkově (Nové spojení). V jednání jsou přepravy zemin z Polska na výstavbu dálnice na Ostravsku.

Hnědé uhlí: V období leden – červenec 2005 bylo přepraveno 8,657 mil. tun, což představuje nárůst oproti roku 2004 o cca 65 000 tun. Plnění plánu nakládky hnědého uhlí bylo ovlivněno dlouhou a chladnou zimou, kdy stavy zásob na skládkách byly vyčerpány podstatně dřív, a tak i po oteplení místo poklesu přeprav obnovovali zákazníci stavy skládek. Plnění plánu nakládky hnědého uhlí bylo taktéž ovlivněno poruchovými stavy druhého bloku v Elektrárně Temelín při pravidelné odstávce prvního bloku. Z tohoto důvodu došlo k navýšení objemu výroby v tepelných elektrárnách Mělník a Chvaletice. Situaci ovšem ovlivní plánovaná generální oprava bloku v Elektrárně Mělník III v délce přibližně šesti měsíců, která byla přesunuta z března na konec října 2005.

Černé uhlí, koks: V období leden – červenec 2005 bylo přepraveno 7,206 mil. tun, což představuje pokles oproti roku 2004 o více než 600 000 tun. Na poklesu se podílí snížení poptávky po koksu z důvodu jeho vysoké ceny a snížení výroby oceli, které se projevilo jak ve vnitrostátních, tak exportních přepravách koksu. Rozhodujícím faktorem v poklesu přeprav je také nižší těžba černého uhlí počátkem roku 2005 v revíru OKD, způsobená nehodou na dole Lazy. Propad v přepravách koksu bude možno vyrovnat pouze exportem do nových lokalit. Společností Metalimex je stále projednávána možnost exportu koksu do Francie, která veškerou potřebu tohoto paliva nakupuje v zahraničí.

V komoditě chemie je úroveň přeprav za období leden – červenec (4,833 mil. tun) stabilní a srovnatelná se stejným obdobím loňského roku. Přepravy pohonných hmot a chemických výrobků byly „terčem útoků“ dalších železničních dopravců již v minulosti. Důvodem je jejich realizace v převážně soukromých železničních vozech mezi jednoznačnými místy výroby a spotřeby. Situaci v komoditě za uplynulé období ovlivnila porucha krakovací jednotky v rafinerii Kralupy nad Vltavou (7 týdnů v únoru až březnu), nižší poptávka po minerálních olejích v litvínovské rafinerii od odběratele z Maďarska nebo pokles exportů firmy P&G RAKONA Rakovník, která se nyní soustřeďuje na výrobu koncentrátů na úkor klasických pracích a čisticích prostředků. Za neúspěch lze považovat převedení přeprav firmy BARUM Otrokovice na silnici z důvodu vyšší rychlosti, vlastního dohledu nad zásilkou a podstatně nižší ceny silniční přepravy.

Intenzivně je jednáno s výrobními závody i obchodními společnostmi o navýšení přeprav po železnici a vhodnou cenovou politikou je snaha podpořit převedení některých přeprav ze silnice.

Dřevo a papírenské výrobky: V období leden – červenec bylo přepraveno 2,981 mil. tun, což představuje pokles oproti roku 2004 o téměř 400 000 tun. Pokles ve vývozech dřeva je zapříčiněn především nekonkurenceschopností české kulatiny v Rakousku. Zdejší odběratelé dávají přednost kalamitnímu dřevu ze Slovenska (podobná je situace i u tranzitních přeprav). Pro rok 2004 bylo stěžejní zavážení rumunského a polského trhu dřevěnými výrobky. V letošním roce je poptávka na těchto trzích plně pokryta výrobou nových závodů na Balkáně a v Polsku. Pokles v dovozu dřevěných desek zapříčinil požár dodavatelského závodu v Polsku ve Sczecinku. Zaznamenáváme však pozitivní vývoj – přeprava řeziva v dovozu i vývozu roste, stejně tak i přeprava kulatiny a vlákniny ve vnitru a dovozu.

Největší nárůst přeprav zaznamenala komodita obilí a potraviny: V období leden – červenec bylo přepraveno 1,206 mil. tun, což představuje nárůst oproti roku 2004 o více než 350 000 tun. Přepravy jsou v současné době i nad stanoveným plánem pro rok 2005. V letošním roce dochází prostřednictvím SZIF k prodejům intervenčního obilí do zahraničí. Další objemy, které přímo nesouvisí s intervenčními nákupy, ale s přeskladněním do sil v zahraničí Gent a Antverpen, jsou již v současné době realizovány a termín pro ukončení akce je konec září 2005. Do té doby musíme zajistit přepravu téměř 200 000 tun obilí. Realizace obchodů nesouvisejících s přeskladněním probíhá současně a zde je předpoklad plnění ve výši roku 2004. Některé přepravy se podařilo získat ze silnice, např. sladovnické ječmeny.

Bohužel propad zaznamenaly tranzitní železniční přepravy přes Českou republiku. Celkem bylo za sedm měsíců roku 2005 přepraveno 3 894 277 tun, což představuje propad oproti roku 2004 o cca 300 000 tun. Asi nejvíce se projevil pokles přeprav koksu, kdy z důvodu údajně nevyřešených cenových podmínek v Polsku byl polský objem počátkem roku nahrazován zámořským palivem dopravovaným přes přístav Koper. Tuto ztrátu se však postupně daří vyrovnat. Podobně byly ztraceny přepravy dřeva do Rakouska, kdy nákup z Polska a Běloruska byl nahrazen slovenským kalamitním dřevem. Výrazný pokles nastal v přepravách automobilů a jejich částí. Je to zapříčiněno především změnou odběratelských vztahů a technologií koncernu VW. V následujícím období by ztráty měly být vyrovnány především vývozem hotových automobilů z Bratislavy zpět do zámoří a zásobováním montážního závodu nových automobilů Audi v Bratislavě z Ingolstadtu (přeprava just in time).

I přes ukončení provozu Ro-La se ve spolupráci s operátory kombinované dopravy a zahraničními dopravci daří navyšovat přepravy v kombinované dopravě. Podařilo se zvýšit počet vlaků kombinované dopravy, pokračují jednání o zavedení nového vlaku z oblasti Prahy do Holandska s cílem začít přepravy ještě v letošním roce. Pokračují jednání o kontinentálních ucelených vlacích v relacích Düsseldorf – Lovosice. S ERS byla uzavřena smlouva o přímém provozování vlaků mezi Rotterdamem a Mělníkem, kde předávka bude prováděna v úseku Dresden – Bad Schandau.

Podmínkou úspěchu nákladní dopravy ČD, a. s., na trhu je cílená obchodní politika, flexibilita a komplexnost nabídky. Odbor nákladní dopravy a přepravy přijal řadu opatření s cílem získat nové přepravy, resp. stabilizovat již získané přepravní objemy. Mimo jiné byl stanoven motivační program pro obchodní zástupce ČD, a. s., v nákladní dopravě. Obchodní zástupci jsou výraznou měrou motivováni k větší agresivitě při získávání nových přeprav, byl zpracován program vzdělávání obchodních zástupců. Došlo k rozšíření marketingových aktivit. Samozřejmostí jsou každoroční setkání s přepravci, kde je nejen prezentována nabídka služeb Českých drah, ale kde jsou také řešeny konkrétní obchodní případy. Výsledky se promítají až v dlouhodobém horizontu.

Část nových přeprav je získávána v tvrdém konkurenčním boji se silničními dopravci, jejichž výhodou je v mnoha případech zpětné vytížení s cenami, kterým lze jen velmi těžko konkurovat. Přetlak nabídky automobilového ložného prostoru trvá od vstupu ČR do EU, kdy se uvolnila až jedna třetina kapacity kamionové dopravy a cena za přepravu se výrazně snížila. V poslední době se situace pro silniční dopravu stává nepříznivou z důvodů zvýšených cen nafty, ale přesto mnoho dopravců jezdí bez navýšení cen. Pokračují rovněž jednání se zahraničními železničními dopravními podniky o stabilizaci přeprav, příp. o získání přeprav nových.

S ohledem na citlivost dat o obchodních případech nelze nové zakázky popisovat podrobněji, ale rád bych se alespoň o několika zmínil. Nové přepravy získané převedením ze silnice na železnici v období do konce července 2005 byly získány nejen ve spolupráci se spedičními společnostmi, ale i s výrobními a obchodními firmami. Představují celkový objem cca 2 mil. tun zboží (cca 380 mil. Kč tržeb). Těmito novými přepravami jsou částečně eliminovány ztráty způsobené vlivy, které ve většině případů nemohou ČD ovlivnit, jako např. změny technologií, změny obchodní politiky a světové ceny komodit. Vznikající situaci lze sice předvídat, ale vyvarovat se důsledků, zasahujících do objemů přeprav a tržeb, není vždy možné.

Velmi zajímavé jsou přepravy stavebního materiálu pro firmu K+B Blok z Postoloprt do několika lokalit v České republice. Ročně se jedná o cca 60 000 tun. Nově byly převedeny ze silnice na železnici přepravy tříděného hnědého uhlí do různých stanic určení na území ČR. Takto realizovaný objem přeprav představuje cca 40 000 tun. Další navýšení je projednáváno a bude podpořeno konkrétními opatřeními. Výhodně je možné na tyto přepravy využít dvouosé železniční vozy, je možnost přeprav v rozptylových ucelených vlacích.

Nově byly získány ze silnice na železnici přepravy vápenců na odsíření do elektrárny Tisová. Tyto objemy byly přepravovány po silnici od instalace odsiřovacího zařízení a vzhledem k nákladům při přepravě po železnici nebylo možné tyto přepravy získat. Po přehodnocení cenové politiky zákazník souhlasil s převedením na přepravy po železnici. Roční objem přeprav představuje cca 40 000 tun vápence.

V loňském roce byla zahájena jednání se společností ČEZ, a. s., na převedení přeprav popílků, stabilizátu a energosádrovce ze silnice na železnici v několika dalších relacích. Tyto přepravy se uskutečňují převážně na velmi krátké vzdálenosti, kde je konkurence silniční dopravy značná. V minulosti bylo chybou, že o tak velkém množství přepravovaného objemu uvažoval ČEZ jako o přepravě po silnici. Nyní se tyto objemy jen s velkými potížemi získávají zpět, protože silniční dopravci již mají sjednané výjimky od Ministerstva dopravy na dopravu o víkendech a svátcích a cena za tyto relace se pohybuje na velmi nízké úrovni vzhledem k vysoké obrátkovosti silničního dopravního prostředku.

Zvýšená aktivita je věnována rovněž přepravám automobilů z nového závodu TPCA v Kolíně. První vlaky odtud odjely na počátku května, do konce roku předpokládáme výrazné navýšení. Připravují se nové přepravy uhlí do SRN, Maďarska a Slovinska. Nově byly zahájeny přepravy dřevní štěpky do výrobního závodu Mondi Packagink ve Štětí. Štěpka byla do současnosti přepravována pouze po silnici v celkovém objemu cca 400 000 tun. Na železnici je vzhledem ke kapacitě upravených kontejnerů a vzhledem k tomu, že je tato přeprava na našem území zkušební, prozatím převedena pouze část objemu. Zákazník je po prvních přepravách s výsledky spokojen.

(Autor Ing. Mazánek je ředitelem odboru nákladní dopravy a přepravy generálního ředitelství Českých drah.)

OLDŘICH MAZÁNEK
Ilustrační foto: IVAN SKULINA


Ing. Oldřich Mazánek, ředitel odboru nákladní dopravy a přepravy GŘ ČD
Foto: IVO ŠTECHA