České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Stavba s nejvyšší podporou Evropské unie

Symbolickým uvolněním vrtule (upevňovací šroub kolejnice) v kolejišti žst. Mohelnice byla ve čtvrtek 30. září oficiálně zahájena poslední stavba na tzv. spojovací větvi II. národního železničního koridoru, Modernizace traťového úseku Červenka – Zábřeh na Moravě.

Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, s. o., zhotovitelem Sdružení koridor Červenka – Zábřeh, které tvoří firmy Skanska ŽS (vedoucí sdružení s 60% podílem), Subterra (20 %) a Leonard Weiss & Co. (20 %). Velmi významně se na investici za téměř 4,6 mld. Kč podílí EU, která z fondu Soudržnosti přispívá na stavbu více než 100 mil. eur, což představuje 75 % investičních nákladů. Zbývající investiční prostředky poskytuje Státní fond dopravní infrastruktury ČR.

Jak uvádí generální ředitel SŽDC, s. o., Ing. Jan Komárek, výsledkem bude téměř 25 km dvoukolejné modernizované trati, včetně nově zrekonstruovaných čtyř železničních stanic Červenka, Moravičany, Mohelnice a Lukavice na Moravě, moderní zabezpečovací zařízení a zrekonstruované trolejové vedení. Ukončením stavby v říjnu 2008 skončí i výstavba celé spojovací větve mezi I. a II. národním koridorem z Přerova do České Třebové.

Dalším významným momentem je fakt, že tato železniční stavba získala v ČR zatím největší finanční podporu Evropské komise, která v přepočtu představuje částku vyšší než tři miliardy korun. Tato vysoká částka je i potvrzením, že EU podporuje železniční dopravu a má zájem na rozvoji prioritních tras evropských železničních koridorů, dodává Ing. Komárek.

Vysokou finanční podporu EU ocenili také ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy MD ČR JUDr. Jaroslav Soušek, ředitel Stavební správy Olomouc Ing. Vladimír Mlynář, vrchní přednosta SDC Olomouc Dr. Ing. Václav John i generální ředitel společnosti Skanska ŽS Ing. Jindřich Topol. Slavnostnímu zahájení stavby v žst. Mohelnice, kterému tentokrát příliš nepřálo počasí, byli přítomni zástupci státní správy a samosprávy, SŽDC, s. o., ČD, a. s., zhotovitelských firem a další hosté.

Traťový úsek Červenka – Zábřeh na Moravě je součástí železniční magistrály C-E 40 z Francie přes Českou republiku až na Ukrajinu. V ČR je součástí odbočné větve II. železničního koridoru s napojením na I. železniční koridor v České Třebové a zároveň součástí III. koridoru.

Modernizace traťového úseku umožní zvýšit traťovou rychlost na 130 až 160 kilometrů za hodinu. Projekt zahrnuje výstavbu mimoúrovňových nástupišť, nových podchodů pro cestující a v souvislosti s novým technologickým zařízením i rekonstrukci výpravních budov v žst. Červenka, Moravičany, Mohelnice a Lukavice na Moravě. V rámci modernizace traťového úseku Červenka – Zábřeh na Moravě proběhne rekonstrukce 24 inženýrských objektů, z toho 19 mostů a 5 propustků, výstavba nového mostu a pěti silničních nadjezdů, které budou železniční trať křížit. Protihlukové stěny v celkové délce čtyři kilometry a individuální protihlukové opatření u 38 objektů zmírní vliv hluku ze železniční dopravy.

Projekt zahrnuje zřízení nového železničního spodku (včetně odvodnění) klasickou metodou snesení kolejového roštu. Výjimkou je úsek mezi stanicemi Moravičany a Červenka, který se nachází v CHKO Litovelské Pomoraví.

Plně si uvědomujeme obtížnost úseku v chráněné krajinné oblasti, která zasahuje do třetiny stavby. Jsme na to připraveni využitím speciální technologie a techniky, kdy veškeré stavební práce proběhnou bez snášení kolejového roštu, aby nedocházelo ke zbytečnému zatěžování okolní přírody, ujišťuje Ing. Topol.

Projekt rovněž zahrnuje pokládku nových kabelovodů, které soustředí kabelové vedení do jedné stopy. Tak se vyřeší nedostatek prostoru pro klasické vedení kabelů a usnadní i jejich údržba. Železniční svršek v hlavních staničních kolejích bude z nového materiálu tvaru UIC 60 na betonových pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním v celkové délce 96 kilometrů. Pro předjízdné koleje v celkové délce 26 km se využije regenerovaný materiál tvaru R65 na betonových pražcích s upevněním. Kolejnice pro 200 metrů manipulačních kolejí budou rovněž z regenerovaného materiálu tvaru S49. Celý úsek bude obsahovat 58 nových a 10 regenerovaných výhybek. Stavba zahrnuje i výměnu trakčního vedení v celém úseku, výstavbu nových trakčních podpěr a montáž nových vodičů. Projekt zpracovala společnost IKP Consulting Engineers ve spolupráci se SUDOP Brno, s. r. o.

Stavbu řídí skupina projektových manažerů firem, které se na stavbě podílejí. Investor bude každý měsíc svolávat ředitelské kontrolní dny. Protože stavba takového rozsahu má samozřejmě vliv na okolí, budou na ně zváni i představitelé příslušných obcí a regionů, aby se vyřešily všechny otázky vztahu stavby a života obyvatel. O výlukách a postupu prací budeme samozřejmě pravidelně informovat i v regionálních sdělovacích prostředcích, dodává Ing. Topol.

Ing. Vladimír Mlynář rovněž zmínil problém, jehož příčinou je nevyřešený spor o vedení nové trasy silnice II/400 v obci Červenka. S krajským úřadem Olomouc byla uzavřena dohoda, že se v rámci modernizace tratě v plánovaných výlukách vybuduje i moderní podjezd pro zmíněnou komunikaci v trase podle schváleného územního plánu. Obec vyvolala soudní řízení o platnosti tohoto územního plánu, spor trvá už tři roky a zatím se ho nepodařilo vyřešit.

Stavební správa Olomouc realizovala přes 330 km koridorových tratí. Na stavbách se vyskytla celá řada problémů, ale ani jednou jsme se nesetkali s takovou neústupností a neochotou problém vyřešit, říká Ing. Mlynář.

Jak ale ujistil, na vlastní realizaci železniční stavby podle požadovaných parametrů to vliv nemá. Je však politováníhodné, že modernizaci podjezdu nelze pro nevyřešený spor realizovat současně se železniční stavbou, což by bylo pro státní rozpočet nepochybně i levnější.

MOHELNICE (I. Skulina)


Slavnostní okamžik zahájení stavby: generální ředitel SŽDC, s. o., Ing. Jan Komárek (vpravo) a generální ředitel Skanska ŽS, a. s., Ing. Jindřich Topol společně uvolnili upevňovací šroub kolejnice v první koleji před výpravní budovou žst. Mohelnice.
Foto: AUTOR