České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Postrach jménem mazutka

Mazutky byly parní lokomotivy původní řady 555.0 (tzv. němky, německé řady 52), které byly v létech 1963 až 1966 rekonstruovány z vytápění uhlím na vytápění mazutem a označeny pak jako řada 555.3. Stalo se tak v období, kdy byl na ČSD velký nedostatek lokomotiv v železničním provozu, a to především v tehdy velmi intenzivní nákladní dopravě.

Místo uhlí mazut

Šlo o dodávku lokomotiv z tehdejšího Sovětského svazu, kde byla také rekonstrukce provedena. Při ní byl odstraněn rošt topeniště, které pak bylo i s popelníkem vyzděno šamotovými cihlami. Do uhláku tendru lokomotivy byla vsazena nádrž, z níž se předehřátý mazut vháněl parou do dvou hořáků v topeništi, kde hořel plamenem podobným velkému autogenu. Do vodojemu tendru byl zabudován přepad, aby váha tendru nepřekročila původní hodnotu.

Jako lokomotivní řada 555.3 s tendry řady 930.3 a původními inventárními čísly byly mazutky nasazeny do nákladní dopravy v lokomotivních depech Československých státních drah po celém Československu. A tak sloužily v Bratislavě, Nových Zámcích, Kútech, Brně, Zdicích, Kralupech, Kladně, Lužné u Rakovníka, Mostě i na dalších místech a jezdily po celé síti ČSD.

Bez jisker

Jejich výhodou byla schopnost dosáhnout při předtápění, díky vyšší výhřevnosti mazutu oproti používanému uhlí, rychleji maximálního tlaku páry a držet vysoký výkon na trati i při obtížných traťových podmínkách. Mazutky nezapalovaly lesy ani obilí tak jako klasické parní lokomotivy vytápěné uhlím a lépe dodržovaly jízdní doby, čímž přispívaly k pravidelnosti železniční dopravy, která tehdy byla skutečnou páteří dopravního systému Československa. To byly nesporné výhody, z nichž se naši železničáři při zavádění mazutek do provozu upřímně radovali. Podle tehdy dostupných informací byly s mazutkami v sovětské železniční dopravě jen dobré zkušenosti. Na vlastní zkušenosti s těmito stroji si museli naši lokomotiváři nějakou dobu počkat, pak to ale stálo za to.

Pracovníci lokomotivního depa Kladno, kde měly být mazutky nasazeny, se na tuto událost pečlivě připravovali. Byli se podívat na provoz a opravy těchto strojů v lokomotivním depu v Bratislavě, kde již měli první zkušenosti. Prohlédli si i kotle parníků bratislavské flotily, které byly vytápěny mazutem a pozvali si specialisty na přednášky o konstrukci, provozu a opravách mazutových lokomotiv. Těch se zúčastnili všichni pracovníci provozu i správkárny.

…a bez problémů?

V depu se promítaly odborné filmy z této problematiky a zainteresovaní pracovníci z řad lokomotivních čet i správkařů absolvovali potřebný zácvik. Určené profese pracovníků lokomotivního depa vykonaly předepsané služební zkoušky z provozu a údržby mazutových lokomotiv podle směrnic Ministerstva dopravy. Zdálo se, že provoz mazutových lokomotiv bude bezproblémový, čemuž nasvědčoval i začátek jejich provozu na Kladně.

Mazutky jezdily spolehlivě, tahaly velké zátěže, dodržovaly jízdní doby, v létě nezapalovaly lesy ani pole v okolí trati, lokomotivní čety oceňovaly jejich pohotovost v provozu a zvláště topiči si pochvalovali, že místo dřiny s lopatou obsluhují jen dvě trysky, kterými je mazut rozstřikován do topeniště, kde hoří mohutným jasným plamenem. Lokomotivní depo na Kladně dostalo poděkování od Lesní správy z Lužné u Rakovníka za to, že lesy již nejsou ohrožovány jiskrami z lokomotiv a pracovníci dopravní služby si pochvalovali dodržování grafikonu těžkými nákladními vlaky vedenými těmito stroji.

Výbuchy, požáry…

Pak přišla rána z čistého nebe. Mazutová lokomotiva lokomotivního depa Bratislava ve službě vybuchla a s ní zahynula i její posádka. Krátce nato v Kútech na Slovensku mazutka shořela a s ní i půl topírny. Netrvalo to dlouho a do povětří vyletěla další mazutka i s posádkou, tentokrát z lokomotivního depa Brno Maloměřice.

Pokud šlo o výbuchy mazutek, označila vyšetřovací komise Ministerstva dopravy za jejich příčinu nedodržení minimálního stavu vody v lokomotivním kotli postižených lokomotiv. Tedy chybu lokomotivních čet, které na to bohužel doplatily životem – a nemohly se bránit.

Povinností lokomotivní čety u každé parní lokomotivy je stav vody neustále sledovat a udržovat nad tzv. vodorysem. Poklesem stavu vody v kotli pod vodorys u mazutové lokomotivy může dojít k úplnému obnažení stropu pece z vodní strany a k jeho intenzivnímu přehřátí mohutným žárem mazutového plamene v topeništi, a tím i k rychlému poklesu pevnosti kotlového plechu stropu pece a k jeho destrukci zakončené výbuchem kotle.

Naposledy u nás vybuchl parník na Vltavě

V našich zemích se podobná událost stala naposledy někdy na přelomu 19. a 20. století za Rakousko-Uherska, když na Vltavě vybuchl kotel parníku. Na lokomotivách Československých státních drah to byla do té doby věc nevídaná. Lokomotivní kotle byly samozřejmě proti výbuchu zabezpečeny svou zákonnou armaturou, kam patřily mj. i pojišťovací ventily a hlavně však tzv. olovníky, které mají při poklesu vody pod minimální stav po svém vytavení uhasit vodou z kotle oheň v topeništi, a tím zabránit výbuchu kotle.

Jak vyšetřování prokázalo, to co platilo pro normální parní lokomotivy, to pro mazutky bohužel neplatilo. Olovníky totiž u nich nedokázaly mohutný plamen z trysek uhasit a pro jejich silný hukot lokomotivní četa někdy ani nevěděla, že olovníky již jsou v činnosti. Veškerá odpovědnost tedy ležela na lokomotivní četě a každá její, byť jen chvilková nepozornost mohla mít tragické následky.

Sověti zatloukali

Strach padl na všechny, kdo s mazutkami přicházeli v železničním provozu do styku. Ptali jsme se na Ministerstvu dopravy i jinde, zda k podobným nehodám došlo i v Sovětském svazu a jaké s tím mají zkušenosti, oficiálně bylo řečeno, že tam k žádným podobným nehodám nedošlo. Byla to lež jako věž.

Neoficiálně jsme se přes naše lokomotivní průvodce, kteří rekonstruované mazutky přebírali na československo-sovětských hranicích, dozvěděli, že těch výbuchů bylo v té velké zemi velmi mnoho. Kolik přesně jsme se nedozvěděli nikdy. Dozvěděli jsme se však, že rekonstrukce tam provádějí často pracovníci sovětských kolchozů jako svoji vedlejší činnost. Tomu nasvědčovala i kvalita práce, kdy např. jedna „vyzkoušená“ mazutka neměla ani provrtané trysky a na jiné lokomotivě se klenutí v topeništi zřítilo ještě před příjezdem do domovského depa.

Protože však šlo o dodávky ze Sovětského svazu, nesmělo se veřejně říci, že jde o stroje životu nebezpečné, neřku-li přímo z hlediska bezpečnosti o nedomyšlené zmetky. Vina byla připisována výhradně československé straně, konkrétně tedy provozu a údržbě Československých státních drah. Tady se také hledaly závady v tom, jaký je v kotli povlak kotelního kamene, jak jsou kotle vymývány a plněny časové a kilometrické lhůty k tomu příslušné, jak je dodržován technologický postup při vylévání olovníků, vedoucím pracovníkům lokomotivních dep bylo vyhrožováno prokurátorem atd., atd.

Mazutky postrachem

Nervozita na dráze se šířila dál. Některé strojní čety se bály s mazutkami jezdit, výpravčí se báli nechat mazutku stát před nádražní budovou a dispečeři měli pro jistotu pro vlaky vedené mazutkami vždy „zelenou ulici“. To však nezabránilo dalším tragédiím. Za krásného slunného dne vyletěla na trati nedaleko Jinců do povětří další mazutka i s posádkou, tentokrát z lokomotivního depa Zdice, a krátce nato další shořela v lokomotivním depu Kralupy. Na Kladně neštěstí zabránil strojvedoucí Mirek, který když při příjezdu do domovské stanice uviděl hořící mazutku odstavenou na vedlejší koleji, použil duchapřítomně rychlobrzdu, seskočil ze své mazutky a hasicím přístrojem požár uhasil.

Silný neklid mezi pracovníky lokomotivních dep dále rostl a často se přenášel i na jejich rodiny. Stalo se, že při podezřelých zvucích z topeniště mazutky lokomotivní četa na trati nedaleko Kladna z lokomotivy utekla do polí a čekala na výbuch. Když se nic nedělo, vrátila se na lokomotivu a dojela s ní do cílové stanice. Náčelníka lokomotivního depa, bydlícího na Kladně u nádraží, v noci vzbudila vyděšená manželka s tím, že právě vybuchla mazutka. Šlo však jen o planý poplach, způsobený razantním odfouknutím pojišťovacích ventilů chomutovské parní lokomotivy řady 475.1 a následným prokluzem kol při rozjezdu rychlíku v oblouku. Zvuky to byly v nočním tichu velmi intenzivní, s výbuchem však naštěstí neměly nic společného.

Houkací olovníky

Na celé dráze, na všech úrovních, probíhala horečná činnost s cílem dosáhnout lépe zabezpečeného provozu mazutek. Zkoušely se tzv. „houkací olovníky“, které měly intenzivním houkáním upozornit lokomotivní četu na to, že došlo k jejich vytavení v důsledku poklesu vody pod vodorys, a tím k nebezpečí výbuchu kotle. Zkoušely se i další věci.

Na Kladně jsme, ve spolupráci s metalurgickými laboratořemi kladenské ocelárny Poldi, provedli průběžná měření skutečných teplot v topeništi mazutek a metalurgické rozbory materiálů používaných olovníků. Z výsledků bylo prokazatelné, že za určitých konkrétních materiálových a tepelných podmínek může dojít k destrukci kotle, a to i když četa minimální stav vody neporušila. Výsledky jsme neprodleně postoupili nadřízeným odborným drážním orgánům, včetně Ministerstva dopravy, které také usilovně hledalo možnosti k zamezení dalších destrukcí.

… a zmizely po anglicku

Netrvalo pak dlouho a mazutky byly v tichosti postupně staženy z provozu. Provedlo se to tak, že místo aby lokomotiva šla do pravidelné periodické opravy v dílnách pro opravu vozidel, byla prostě poslána do šrotu. Během krátké doby tak mazutky z provozu ČSD zcela zmizely a všem, kdo s nimi měli co do činění, se ulevilo. Život na dráze se vrátil do normálních kolejí a těm, kteří s mazutkami pracovali, zbyly na ně jen poněkud strašidelné vzpomínky.

SEKRÝT


Parní lokomotiva ČSD řady 555.3242 vytápěná mazutem, zvaná „mazutka“.
Foto: ARCHIV AUTORA