České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Mechanická návěstidla ve Štítině jsou už historií

Ve středu 15. března 2005 v 6.00 h bylo v žst. Štítina na trati Ostrava Svinov–Opava východ definitivně vypnuto elektromechanické staniční zabezpečovací zařízení, které zde zajišťovalo bezpečnost provozu více než 60 let. Přesně podle výlukového rozkazu tak byla zahájena závěrečná etapa elektrifikace tratě ze Svinova do Opavy.

Po zahájení výluky je provozována železniční doprava pouze na loni elektrifikovaném úseku z Ostravy Svinova do Háje ve Slezsku. Mezi Hájem a Opavou jsou cestující přepravováni náhradní autobusovou dopravou.

Ale zpět k železniční stanici Štítina, přesněji k jejímu zabezpečovacímu zařízení. Čím byla tato stanice s pouhými třemi dopravními a jednou manipulační kolejí hned na první pohled tak zajímavá? Ano, byla to mechanická návěstidla německého vzoru s typickými „plácačkami“ na konci ramen a srdce stanice – elektromechanické staniční zabezpečovací zařízení typu Einheit, typický zástupce systému pruského staničního blokování.

Tento typ zabezpečovacího zařízení můžeme dodnes vidět v činnosti u našich západních nebo severních sousedů, na naší železniční síti však nezadržitelně mizí. Konkrétně u Správy dopravní cesty Ostrava jsme se ještě relativně nedávno mohli setkat se závislými stavědly typu Einheit v Bohumíně a v Háji ve Slezsku. Likvidací řídicího i závislého stavědla v žst. Štítina tak zbývají poslední dva mohykáni, a to v žst. Brantice a v žst. Valšov na trati Krnov–Olomouc.

V Branticích, kde je řídicí i závislé stavědlo, tak zbývají poslední německé „mechaniky“, které lze vidět na severu Moravy v provozu. Ve Valšově jsou pouze závislá stavědla typu Einheit, návěstidla jsou světelná vzoru SSSR. Pro úplnost dodávám, že závislé stavědlo typu Einheit, původem z Bruntálu, je možné vidět i v Muzejní expozici sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové.

Na závěr několik stručných faktů o dnes už bývalém zabezpečovacím zařízení v žst. Štítina. Přesné datum výstavby staničního zabezpečovacího zařízení typu Einheit ve Štítině se mi nepodařilo zjistit, je však pravděpodobné, že bylo aktivováno někdy v letech 1940–1943.

Postupem času byly na zařízení prováděny některé úpravy. Zmizelo například původní stavění vzdálených vjezdových návěstidel a předvěstí pomocí otočného rumpálu s klikou systému Einheit, které zde údajně, dle vzpomínek pamětníků, bylo možné vidět ještě v sedmdesátých letech.

Stav v době ukončení provozu byl následující: Stanice měla tři dopravní koleje a pátou manipulační kolej, ze které odbočovala vlečka Státních hmotných rezerv. Řídicí stavědlo bylo umístěno v dopravní kanceláři na hájeckém zhlaví a ovládaly se z něj přilehlé výhybky včetně závorníků, výkolejky, dvojramenné vjezdové návěstidlo „L“ s předvěstí od Háje a všechna odjezdová jednoramenná návěstidla „S1“, „S2“, „S3“ do Háje a „L1“, „L2“, „L3“ do Komárova.

Souhlas pro jízdu do Komárova musel být udělen signalistou stavědla 2, které bylo umístěno na komárovském zhlaví a ze kterého se ovládaly dvě přilehlé závorované výhybky a vjezdové návěstidlo „S“ s předvěstí od Komárova. K obsluze tohoto návěstidla musel mít signalista stavědla 2 souhlas z řídicího stavědla a možnost postavení jednoho nebo obou ramen, současně záleželo na tom, na kterou kolej byl výpravčím povolen vjezd vlaku. Všechna mechanická návěstidla kromě návěstidla „S“ byla německého vzoru. Noční osvětlování návěstidel bylo zrušeno, ramena i terče předvěstí měly reflexní úpravu. Železniční přejezd vedle dopravní kanceláře na hájeckém zhlaví byl zabezpečený přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu AŽD 71.

Během let provozu se stanici nevyhnuly ani nehody. Velká nehoda kategorie B-2 se ve Štítině stala dne 20. června 1983, kdy na výhybce č. 1 vykolejilo 5 vozů nákladního vlaku, který vjížděl do stanice ze směru od Háje u Opavy. Nehodu vyšetřovali revizoři ČSD Provozního oddílu Ostrava a jako příčinu nehody stanovili předčasné zrušení závěru jízdní cesty nákladního vlaku.

K nehodě došlo tak, že výpravčí ve snaze urychlit vjezd osobního vlaku od Komárova, který stál před vjezdovým návěstidlem, předčasně zrušila vlakovou cestu pro nákladní vlak. Tím umožnila signalistce na řídicím stavědle v dopravní kanceláři přestavení výhybky č. 1 pod nákladním vlakem, který ještě neopustil obvod výhybek. Za povšimnutí stojí, že signalistka při obsluze výhybky č. 1 měla nákladní vlak přímo před očima, protože projížděl kolem oken dopravní kanceláře, ale přesto vyklesla páku výhybky č. 1 a započala ji přestavovat. Přestože si následně uvědomila, co se děje a páku ihned vrátila zpět, došlo k vykolejení 5 nákladních vozů vjíždějícího vlaku.

Opatřením náčelníka Provozního oddílu bylo po nehodě stanoveno, že staniční zabezpečovací zařízení musí být upraveno tak, aby umožňovalo současné vjezdy vlaků a ve stanici mají být pro zabezpečení vlakových cest instalovány kolejové obvody. Zatímco první požadavek byl splněn do konce roku 1983, k realizaci kolejových obvodů pro zabezpečení vlakových cest ve Štítině nikdy nedošlo. Tolik krátká exkurse do historie.

Po vypnutí zabezpečovacího zařízení a zahájení výluky se zaměstnanci zhotovitelských firem ihned dali do práce. Už první den výluky bylo kompletně demontováno řídicí stavědlo v dopravní kanceláři, sneseno vjezdové návěstidlo „L“ od Háje a začalo trhání kolejových polí. Dnes už bývalé zabezpečovací zařízení ve Štítině bude v rámci elektrifikace nahrazeno elektronickým zabezpečovacím zařízením ESA výrobce AŽD Praha, s. r. o., které bude dálkově ovládáno z žst. Ostrava Svinov.

Závěrem bych chtěl přidat jednu perličku. Po důkladném vyčištění šmírem zaneseného výrobního štítku mechanického návěstidla „S1“ německého vzoru jsem zjistil, že bylo vyrobeno firmou „Hein, Lehman & Co A. G. Eisenbahnsignal–Bauanstalt“ v Düsseldorfu v roce 1939. Patnáctého března toho roku začalo jedno z nejpohnutějších období našich novodobých dějin. Je téměř jisté, že toto německé návěstidlo se ocitlo ve Štítině následkem událostí souvisejících s tímto datem. Shodou okolností se tentýž den o 67 roků později historie tohoto návěstidla i elektromechanického zabezpečovacího zařízení ve Štítině uzavřela.

(Autor Ing. Novák je vrchním inspektorem RIBŽD Ostrava)

DANIEL NOVÁK


Demontáž řídicího stavědla v dopravní kanceláři žst. Štítina


Následky nehody ve Štítině dne 20. 6. 1983
Foto: AUTOR a ARCHIV AUTORA