České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     O rekonstrukci mostu na trati 041

Železniční most v km 28,432 v traťovém úseku Libuň – Turnov převádí jednokolejnou neelektrifikovanou železniční trať přes řeku Jizeru a přilehlé inundační území. Délka mostu je 205,33 m a je složen z pěti ocelových konstrukcí. Byl postaven v roce 1903. Svými parametry nevyhovoval současnému železničnímu provozu.

Rekonstrukce mostu se výhradně týká ocelové konstrukce mostu. Rekonstrukce spodní stavby mostu proběhla v roce 2000–2001 jako stavba I. a II. Rekonstrukce ocelové částice mostu na tyto stavby logicky navazuje jako III. stavba a směřuje k uvedení mostního objektu jako celku do provozního stavu vyhovujícího přechodnosti vozidel traťové třídy D4/40. V neposlední řadě se pak touto stavbou výrazně prodlouží životnost tohoto velkého mostního objektu.

Návrh rekonstrukce ocelových částí mostu vychází ze statického přepočtu tří typů příhradových nosných konstrukcí mostu a spočívá v zesílení nebo rekonstrukci těch prvků, které ze statických důvodů nebo pro výrazné korozní oslabení nevyhovovaly požadovaným kriteriím. Rekonstrukce mostu zahrnuje také obnovu dosavadního železničního svršku, včetně mostnic, dilatačních zařízení a celkovou protikorozní ochranu ocelové konstrukce.

Projektovou dokumentaci zpracovala projekční kancelář TOP CON servis, s. r. o. Praha, v březnu roku 2005. Následně byla tato dokumentace posouzena a schválena v dubnu 2005 Správou železniční dopravní cesty, s. o. Praha. Drážní úřad Praha vydal na uvedenou stavbu dne 5. 5. 2005 stavební povolení.

V květnu 2005 bylo podle zákona číslo 40/2004 Sb. uveřejněno na „Centrální adrese“ oznámení otevřeného zadávacího řízení na zhotovení stavby. Na stavbu byly podány dvě nabídky a dne 9. června 2005 byly posouzeny a vyhodnoceny. Hodnotící komise doporučila přijmout nabídku firmy Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s., které byla následně tato zakázka přidělena. S touto firmou byla uzavřena dne 30. června 2005 „Smlouva o dílo“ na zhotovení stavby s termínem zahájení 30. června 2005.

Hlavní stavební práce proběhly během nepřetržité výluky traťové koleje mezi stanicemi Turnov město a Turnov ve dnech 4. července až 16. září 2005 a stavba byla ukončena k 15. prosinci 2005. Nejdříve byl sejmut značně zchátralý železniční svršek z celého mostu, byly demontovány všechny mostnice a následně započato s opravou ocelových konstrukcí.

Na konstrukcích č. 1, 2, 4 a 5 došlo k výměně všech podélníků, k zesílení příčníků přidáním horních zesilovacích pásnic a k celkové rekonstrukci a zesílení ztužení. I na hlavních nosnících těchto konstrukcí bylo nutno přenýtovat značně zkorodované nýty, a to především v dolních pasech. Opravné práce byly daleko většího rozsahu, než se předpokládalo, neboť se během opravy zjistilo, že korozní oslabení je hlubšího charakteru.

Na největší konstrukci, tj. č. 3, přemosťující řečiště Jizery, byly zesíleny podélníky a vybrané příčníky přinýtováním horních zesilovacích pásnic, provedena oprava a zesílení horního nadmostovkového ztužení. Na této největší konstrukci jsou nově zřízeny bezpečnostní výstupky a byly nad rámec plánované opravy zesíleny příčníky, neboť i zde bylo korozní oslabení větší, než předpokládal projektant při přepočtu mostu.

Po dokončení opravných zámečnických prací byla ocelová konstrukce otryskána a nově protikorozně natřena. Konečný modrý odstín nátěru byl zvolen objednatelem prací dle vzorníku německých drah na DB-510. Nátěr je proveden ve třech vrstvách, kde na každou z nich bylo spotřebováno více než 4000 kg barvy. Po natření spodních částí mostu byly namontovány mostnice a byl osazen nový železniční svršek v délce 224,3 m, který navazuje na bezstykovou kolej před a za mostem. Dne 16. září 2005 byla hlavní prohlídka mostu a zahájen zkušební železniční provoz.

Chodníková lávka pro veřejný pěší provoz, umístěná na levé straně mostu, byla zbavena zbytků původních barev a nátěrů a znovu natřena. Přitom byly i vyměněny poškozené díly ochranných sítí podél této lávky. Náklady na tyto práce hradilo město Turnov, které je majitelem lávky.

Rekonstrukce tohoto velkého mostního objektu zvýšila přechodnost železničních vozidel na traťovou třídu D4/40 a prodloužila životnost mostu minimálně o dalších 30 let. Bylo při ní spotřebováno téměř 100 tun kvalitní oceli a znovu zanýtováno více než 16 000 nýtů.

Po skončení prací proběhla dne 12. prosince 2005 kolaudace, při níž nebyly shledány žádné vady ani nedodělky na rekonstruovaném objektu, stavba byla ukončena, a to několik dnů před smluvním termínem.

(Autor Václav Šiška pracuje na Stavební správě Praha, SŽDC, s. o.)

VÁCLAV ŠIŠKA


Most po rekonstrukci, pohled zleva od žst. Turnov
Foto: AUTOR