České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Vznikly regionální správy majetku

Představenstvo Českých drah, a. s., na svém zasedání 23. ledna 2007 přijalo usnesení, kterým schválilo návrh organizační změny na úseku náměstka generálního ředitele pro dopravní cestu (NDC). Znamená to, že postupně a podle stanoveného harmonogramu se začnou realizovat kroky, jejichž výsledkem je vytvoření nových organizačních jednotek – Regionálních správ majetku.

Předložení návrhu bylo motivováno dvěma hlavními důvody. Nejprve je třeba zmínit pokračující fungování řešitelského týmu pod gescí ministerstva dopravy, jehož úkolem je prověřit možnosti a navrhnout optimální způsob převodu vybraných činností SDC a dalších složek na úseku NDC k SŽDC, s. o. České dráhy se konstruktivně účastní práce týmu prostřednictvím svých zástupců (náměstek pro ekonomiku Ing. Vladimír Filip a ředitel odboru Bc. Václav Petrášek). Bude-li nalezena a dohodnuta varianta převodu korespondující s právním rámcem příslušné legislativy ČR, popřípadě i EU, lze reálně očekávat, že předmětné činnosti budou k SŽDC, s. o., dříve či později převedeny. A na tuto eventualitu musí být ČD předem organizačně připraveny.

Druhým motivem, a nutno říci, že tím hlavním a rozhodujícím, je optimalizace všech činností zahrnovaných ve výkonu správy nemovitého majetku ČD, a. s., s tím, že maximální důraz bude kladen na efektivitu podnikání s tímto majetkem.

Při pohledu na stavební i provozní stav mnoha budov železničních stanic je naprosto zřejmé, že jediným východiskem je modernizace valné části nemovitého majetku ČD, a. s. Současně je ovšem zřejmé, že je to úkol, který s ohledem na aktuální možnosti bude třeba plnit s minimálními vnitřními zdroji a s omezenými možnostmi financování. Nové organizační jednotky – Regionální správy majetku (RSM) – budou odpovídat za efektivní využívání nemovitého majetku, zvýšení výnosů z nemovitostí, ale budou hledat i nové, v podmínkách železnice možná i netradiční metody či způsoby, jak nádraží modernizovat. Nejen z hlediska stavebního, ale i z hlediska nabídky co nejširšího portfolia kvalitních služeb ve staničních budovách.

Aktivity RSM nebudou samozřejmě samoúčelné, ale budou vyvíjeny se zřetelem na podporu hlavní činnosti železnice.

Regionální správy majetku vzniknou rozdělením činností stávajících SDC a následným sloučením na územním principu (s přihlédnutím ke státoprávnímu uspořádání dle NUTS 2 – sdružené kraje a existující dělbě působnosti finančně ekonomických oddělení – FEO). Sídla Regionálních správ majetku byla navržena v těchto místech: 1. Brno; 2. Olomouc; 3. Hradec Králové; 4. Plzeň; 5. Praha; 6. Ústí nad Labem.

V čele RSM stojí ředitel, který je přímo podřízen náměstkovi generálního ředitele ČD pro dopravní cestu. RSM bude mít charakter inženýringové organizace, akcentovány v rámci RSM budou především obory, jako je obchod či marketing. Nově vzniklé RSM spadají do odborné řídící působnosti odboru majetkového podnikání GŘ.

Předpokládá se, že do RSM přejde část zaměstnanců stávajících majetkových odborů SDC a techniků správ budov a bytového hospodářství (SBBH) na SDC s doplněním o některé průřezové funkce aparátu SDC. Konečný počet zaměstnanců jednotlivých RSM vyplyne ze systemizací těchto RSM (v součtu cca 500–600).

Ekonomické činnosti RSM, zejména financování a účetnictví, budou zajišťovány prostřednictvím regionálních oddělení ekonomiky (ROE) odboru 1 GŘ ČD.

V souladu s Opatřením k plnění úkolů v oblasti vzájemných vztahů zaměstnavatele a odborových organizací u Českých drah, a. s. (přijato usnesením Představenstva Českých drah, a. s., č. 443 ze dne 27. 11. 2006) je záměr organizační změny projednán vedením ČD s odborovými centrálami a vedoucími dotčených organizačních složek s místně příslušnými odborovými organizacemi.

Nové organizační jednotky RSM byly vytvořeny k 1. 3. 2007. K tomuto dni byly na základě rozhodnutí Představenstva ČD, a. s., obsazeny vedoucí funkce ředitelů jednotlivých RSM a nabyl účinnosti Organizační řád a systemizace jednotlivých RSM. Ke stejnému datu byla náměstkem GŘ ČD pro dopravní cestu vydána typová systemizace a typový organizační řád SDC po převedení činností spojených se správou nemovitého majetku ve vlastnictví ČD, a. s., (včetně majetkového podnikání) k RSM.

V rámci své řídící působnosti pak ředitel RSM bude postupně obsazovat systemizaci RSM jednotlivými zaměstnanci a přebírat jednotlivé činnosti od SDC.

(Autor článku Ing. Milan Čermák je ředitelem odboru stavebního a provozu infrastruktury GŘ ČD, a. s.)

MILAN ČERMÁK


Na snímku z porady náměstka generálního ředitele pro dopravní cestu s vrchními přednosty SDC, řediteli RSM a řediteli organizačních jednotek úseku náměstka generálního ředitele pro dopravní cestu dne 28. 2. 2007 jsou (zleva) Ing. Lubomír KŘIVÁNEK, ředitel RSM Brno, Václav FIKR, ředitel RSM Hradec Králové, JUDr. Luděk EICHLER, ředitel RSM Praha, náměstek generálního ředitele pro dopravní cestu Ing. Petr DAVID, Ph. D., Ing. Gabriel JURSA, ředitel RSM Olomouc, Ing. Patrik KONOPÁSEK, ředitel RSM Ústí nad Labem, a Ing. Jiří STUNA, ředitel RSM Plzeň.
Foto: IVO ŠTECHA