České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Regionova trio se představila radním Libereckého kraje

Pravidelné zasedání výboru dopravy zastupitelstva Libereckého kraje se uskutečnilo ve čtvrtek 17. května 2007.

Pravidelné zasedání, tedy nic mimořádného? Mimořádností bylo, že dopravní výbor přijal pozvání svých dvou členů – autorů tohoto článku – Ing. Jaroslava Jirmana a Ing. Ivana Jágra – zasedání se uskutečnilo netradičním způsobem.

Všichni členové výboru se sešli v 16 hodin na 1. nástupišti železniční stanice Liberec, kde pro ně byla připravena souprava nové motorové jednotky Regionova trio. Dočasně nepohyblivý člen výboru Ing. Tomáš Roubíček, generální ředitel ČSAD Semily, měl možnost posoudit, jak jsou České dráhy připraveny na cestující s omezenou schopností pohybu.

Členy výboru dopravy přivítal zástupce ředitele odboru 16 GŘ ČD, a. s., v Liberci Ing. Jaroslav Jirman a současně přivítal i hosty jednání výboru, Ing. Hnulíkovou, ředitelku odboru osobní dopravy a přepravy, a zástupce odboru 26 GŘ ČD Ing. Martina Malého a Ing. Tomáše Mohra.

V 16.20 h vyjela Regionova trio se svými pasažéry na ukázkovou jízdu z Liberce do Křížan. Na úvod informoval všechny přítomné o soupravě Regionova trio přednosta PJ Liberec, DKV Ústí nad Labem, Ing. Vladimír Štěpán. Současně odpovídal na četné dotazy, týkající se parametrů vozidla. Zájemci, mezi nimiž nechyběla vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu v Liberci Ing. Stanislava Jakešová, si prohlédli i stanoviště strojvedoucího a sledovali, jak vozidlo zvládá náročný horský terén.

Vrchní přednosta SDC Liberec Ing. Ivan Jágr seznámil přítomné nejen s trasou jízdy, ale i s její historií a se zajímavými železničními stavbami (mosty, tunely) v tomto úseku.

Ředitelka odboru 16 Ing. Hnulíková uvedla prezentaci „Modernizace regionálních kolejových vozidel s finanční podporou Evropské unie v NUTS II severovýchod Liberecký kraj“, kterou poté přednesl Ing. Martin Malý. Prezentaci zpracovanou pro konkrétní tratě Libereckého kraje Liberec–Hrádek n. N.–Zittau– Varnsdorf, Liberec–Jablonec n. N.– Tanvald a Liberec–Česká Lípa obdrželi všichni i v písemné podobě.

Členové Výboru dopravy v čele s jeho předsedou panem Petrem Polákem zaujatě poslouchali. Ing. Hnulíková přítomné seznámila rovněž se strategií Českých drah, a. s., v nákupu nových vozidel pro osobní dopravu a se strategií spolupráce s jednotlivými kraji. Oba s Ing. Malým poté odpovídali na četné dotazy.

Celá propagační jízda Regionovou trio z Liberce do Křížan a zpět trvala i s krátkým pobytem v Křižanech skoro dvě hodiny. Proto všem přišlo k chuti občerstvení podávané paní Růženou Bejdákovou, vlakovou revizorkou KCOD Liberec.

Jízda i prezentace zanechaly ve všech členech Výboru dopravy pozitivní dojem, o čemž svědčí i to, že ještě po oficiálním ukončení jednání probíhala debata na nástupišti libereckého nádraží.

JAROSLAV JIRMAN, IVAN JÁGR


Účastnící jízdy před Regionovou trio
Foto: IVAN JÁGR