České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     


Kolektivní vyjednávání bylo ukončeno a změna PKS ČD Cargo vstoupí v platnost 1. dubna
Cíl: zachování sociálního smíru

Na základě pokračujícího intenzivního sociálního dialogu a s cílem zachování sociálního smíru na železnici bylo dne 18.2. 2009 zahájeno kolektivní vyjednávání v otázce 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) ČD Cargo, a. s., na rok 2009, v rámci které se vedení společnosti snažilo v dohodě s odborovými organizacemi společně reagovat na současnou situaci společnosti.

ČD Cargo tak připravilo balíček opatření, který by měl vést k optimalizaci provozu společnosti tak, aby minimalizoval dopady snížení poptávky po přepravě zboží a tím i tržeb a zároveň v co nejvyšší míře zachoval zaměstnanost uvnitř společnosti.

Mezi nejvýznamnější sjednané změny patří zejména zrušení závazku nárůstu průměrné nominální měsíční mzdy o 4 %, dále zrušení ustanovení o zahájení kolektivního vyjednávání v případě, že index spotřebitelských cen (tj. koš spotřebních výrobků a služeb, spotřebovávaných průměrnou domácností) úhrnem za ČR dosáhne hranice 104,5 % procentních bodů.

Nejširší diskuse se vedla o zavedení nového institutu v souladu s § 209 zákoníku práce – tzv. částečná nezaměstnanost (v případě, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení poptávky po jím poskytovaných službách). V tomto případě bude náležet zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. V neposlední řadě i omezení tzv. „svátkového práva“ pro zaměstnance dotčené částečnou nezaměstnaností dle § 209 zákoníku práce, omezení výše výkonové odměny a její zafixování na úrovni 5 % a zavedení nového odstupného pro zaměstnance, u kterých bude od 14. června 2009 uplatňován § 209 zákoníku práce (částečná nezaměstnanost).

Současně byl zahájen proces přípravy projektových žádostí pro čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu za účelem vytvoření programu vzdělávání v rámci výzvy MPSV Školení je šance. Následně je společnost ČD Cargo připravena žádat na místně příslušných úřadech práce o finanční příspěvek na úhradu nákladů na obecné vzdělávání a na náhradu mzdy jejich zaměstnanců po dobu tohoto vzdělávání.

1. změna PKS je účinná od 1. dubna 2009 a je platná do 4. října 2009 (tj. do konce vyrovnávacího období), pokud z jednotlivých ustanovení nevyplývá jiná doba s tím, že se zaměstnavatel zavazuje k zahájení jednání o prodloužení její platnosti, nebo změně sjednaných podmínek, popřípadě zrušení přijatých opatření, do 13. června 2009.

PAVEL KOUCKÝ
(Autor Ing. Koucký je ředitelem Odboru lidských zdrojů GŘ ČD Cargo)