České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Kunovice–Veselí n. Moravou

Nový přístřešek zastávky Kunovice na trati Kunovice–Veselí nad Moravou začal v úterý (4.5.) sloužit cestujícím. Stavba si vyžádala náklady ve výši 1,6 milionu korun a finančně se spolupodílelo i město Kunovice částkou 200 000 Kč. Součástí stavby je také zpevněná plocha pod přístřeškem ze zámkové dlažby včetně napojení na stávající nástupiště. Objekt je řešen jako bezbariérový. Dále byla provedena rekonstrukce osvětlení a přípojky nízkého napětí. Zastávka je nově osvětlena pomocí stožárů o výšce 6 m, osazených sodíkovými výbojkami.

Česká Kubice do finále

V současné době finišuje stavba: „Rekonstrukce kolejí a výhybek v žst. Česká Kubice“. Podle harmonogramu práce skončí během května. Rekonstrukce významně zkvalitní provoz v železniční stanici.

Praha-hlavní nádraží

Osobní výtah na 2. nástupišti byl Drážním úřadem uveden do zkušebního provozu společně s dalšími třinácti převážně energetickými objekty. Doplnění informačního systému u středního podchodu nebude zatím realizováno – jde o přechodný stav do dokončení stavby rekonstrukce Hlavního nádraží, které realizuje italská developerská společnsot Grandi Stazioni.

Stříbro–Planá u Mar. Lázní

Byly zahájeny práce na rekonstrukci výpravní budovy v Plané u Mariánských Lázní, dále probíhá výstavba technologické budovy v Plané u Mariánských Lázní a provádí se demolice nevyhovujících pozemních objektů.

Pokračují práce na kabelovodu, výstavbě ostrovního nástupiště a zahájeny byly výkopové práce na podchodu pro cestující. Byl snesen železniční svršek na vyloučených kolejích, provádí se odtěžování a odvodnění železničního spodku a úpravy pláně spodku. Pokračuje také dobetonování zbývajících základů a podpěr trakčního vedení.

Byla provedena úprava stávajícího zabezpečovacího zařízení pro uvolnění staveniště a zajištění drážní dopravy na nevyloučených kolejích.

(SŽDC)