České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Z mezinárodních organizací

Co se děje v organizacích CER a UIC? První se snaží zmírnit následky krize a druhá má za sebou dvě klíčová zasedání, zvolen byl i nový viceprezident.

mise skleníkových plynů v Evropě - cesty do roku 2050. Takový název dostal projekt EU, jehož příprava proběhla 27. března v Bruselu. Její účastníci konstatovali, že nově ustavená Evropská komise by měla předložit návrh balíčku opatření k metodám snižování emisí v jednotlivých druzích dopravy. Jos Delbeke z Evropské komise prohlásil, že míra emisí v odvětví dopravy je stále vysoká a prakticky neguje dosažené úspěchy v průmyslu a energetice. Zástupci železniční dopravy jako nejekologičtějšího druhu dopravy tuto iniciativu samozřejmě vítají s tím, že si jsou vědomi i rezerv ve vlastním odvětví.

Hlavní je společný zájem

Třicátého března proběhlo v Paříži mimořádné zasedání valného shromáždění CER. Bylo svoláno především kvůli koordinaci a předjednání stanovisek k valnému shromáždění UIC a k návrhu na fúzi evropských železničních organizací. Valné shromáždění projednalo dopis Hartmuta Mehdorna (šéfa UIC Europe a DB AG v demisi).

Hlavním cílem definovaným v tomto dopisu je společný zájem, je však třeba projednat praktické kroky. Bude založena pracovní skupina na vrcholné úrovni, členové CER budou informováni a požádáni o stanoviska. Dozvěděli se též informace o vyjednávání se sociálními partnery (ETF), o aktuálních otázkách agendy EU a byl projednán kalendář akcí CER na letošní rok.

Zmírnit dopady krize

Ve dnech 23.-24. dubna proběhlo ve Vídni zasedání skupiny nejvyšších představitelů nákladní dopravy CER. Hlavním závěrem zasedání byl apel na Evropskou komisi, aby připravila konkrétní opatření, které by pomohlo zmírnit účinky dopadu ekonomické krize na nákladní dopravce v Evropě. Zaznělo, že takové opatření by mohlo přispět k tomu, aby relativně krátké období krize bylo využito k dosažení výhod pro odvětví v dlouhodobém časovém horizontu.

UIC: Dvě klíčová zasedání

Zasedáním UIC - Regionálnímu shromáždění pro Evropu (RAE) a mimořádnému valnému shromáždění - patřily dva poslední březnové dny.

Na valném shromáždění bylo ukončeno období nejistoty a nucené správy UIC, organizace se vrací do normálních pracovních kolejí. RAE UIC schválilo zápis z minulého jednání, návrh letošního rozpočtu UIC pro valné shromáždění, návrh obsazení funkcí v řídícím výboru (na základě stanoviska evropských členů UIC a CER), návrh na obsazení funkce viceprezidenta UIC (společným kandidátem byl Mauro Moretti, president CER a FS), omezení volebního práva (evropští členové projednali návrh sankcí vůči neplatičům v rámci UIC), projekty a aktivity.

V otázce statutu UIC se složitě hledal kompromis mezi evropskými a mimoevropskými členy UIC. Při souběžném zasedání RAE a Výkonné rady byl nakonec přijat evropský návrh statutu doplněný o pět připomínek asijského regionálního shromáždění. Roli mediátora zde úspěšně sehrál generální ředitel RŽD Vladimír Jakunin.

Nový viceprezident UIC

Valné shromáždění UIC pak potvrdilo omezení volebního práva ve znění návrhu RAE a přijalo statut UIC ve znění kompromisního návrhu, čímž se spolu se schválením rozpočtu splnily podmínky pro tolik očekávané ukončení nucené správy UIC.

Do funkce viceprezidenta UIC byl zvolen Mauro Moretti, bylo rovněž projednáno obsazení funkce generálního ředitele UIC pro služby (nejvyšší funkce na ředitelství UIC v Paříži, doposud jej vedl Luc Aliadiere). Přípravný výbor projednal kandidatury na tuto funkci a předložil návrh jmenovat Jean-Pierra Loubinouxe. Návrh byl jednomyslně přijat.

Jean-Pierre Loubinoux pronesl krátký projev, v němž specifikoval hlavní cíle při řízení aparátu UIC. Soustředil se na uvedení UIC do normálního pracovního režimu a otupení hrotů mezi dvěma hlavními křídly v organizaci (evropským a mimoevropským).

V rámci dalšího bodu byly Výkonné radě UIC uděleny pravomoci, na kterých se shodlo valné shromáždění (pro mezidobí mezi jednotlivými zasedáními valného shromáždění). Tyto pravomoci se ale nedostaly do statutu (jak bylo přáním mimoevropských členů), ale jsou řešeny ad hoc.

   Více na www.cer.be a www.uic.asso.fr.