České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     PAVEL ŠVAGR

Náměstek generálního ředitele pro pers. záležitosti

Pracovních úrazů ubývá

Ochrana zaměstnanců při práci pro nás není prázdným pojmem.

ílem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je vytvářet taková opatření a postupy, které mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu. Vychází se přitom z povinností stanovených legislativou nebo zaměstnavatelem.

Určitě jsou mezi námi i mnozí, kteří nad pravidelným dodržováním některých opatření mávnou rukou, ale to obvykle platí jen do prvního úrazu. Proto musí zaměstnavatel této oblasti věnovat permanentní pozornost a musí mít k dispozici takové kontrolní mechanismy, které budou dodržování stanovených předpisů důsledně vyžadovat. Nemůže tomu být jinak ani u nás. Nad bezpečností a ochranou zdraví při práci bdí nejenom zaměstnavatel, ale musí být povinností všech, aby dbali bezpečnosti vlastní, ale i spoluzaměstnanců.

V dalších číslech Železničáře proto chci upozornit na základní oblasti BOZP a představit čtenářům výsledky práce v této oblasti. Klesající počet zjišťovaných závad při prověrkách BOZP a snižování počtu pracovních úrazů svědčí jak o tom, že zaměstnavatel věnuje této oblasti pozornost, tak o dobré spolupráci s odborovými organizacemi a rostoucím vědomím odpovědnosti každého z nás.