České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     
Cargo hodnotilo bezpečnost

Vedení ČD Cargo prezentovalo odborům zprávu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BZOP).

a programu pravidelného jednání mezi managementem společnosti ČD Cargo a odborovými centrálami, které se konalo 20. května, byla prezentace první výroční zprávy o BOZP a vývoji pracovní úrazovosti v loňském roce.

Zprávu schválilo představenstvo ČD Cargo 29. dubna. Z dokumentu vyplývá, že systém BOZP je zajišťován na dobré úrovni, rizika a závady jsou soustavně vyhledávány a následně odstraňovány. Podle kolektivní smlouvy vynakládá ČD Cargo na bezpečnost a ochranu zdraví a zlepšení pracovních podmínek 30 milionů korun ročně. O dobré úrovni systému BOZP svědčí, že ze strany státních orgánů nebyla loni zjištěna žádná podstatná závada a nebyly uplatněny žádné sankce.

Rozbor pracovní úrazovosti odhalil, že u zaměstnanců ve věkové kategorii do 30 let je četnost úrazů na 100 zaměstnanců cca 2,5krát vyšší než ve věkové kategorii 41 až 50 let či v kategorii zaměstnanců nad 50 let. Ve zprávě byla také věnována pozornost provádění zkoušek práce pod vlivem alkoholu. Při celkovém počtu více než 44 tisíc provedených zkoušek bylo deset pozitivních zjištění. Se všemi provinivšími se zaměstnanci byl ukončen pracovní poměr.

Kromě projednání zmíněné zprávy vedení firmy podalo odborářům průběžné informace o aktuálním stavu hospodaření, které je nadále ovlivňováno poklesem poptávky po přepravě v souvislosti s hospodářskou recesí.

V souvislosti s obavami z možných dopadů recese na zaměstnance zástupci vedení ČD Cargo odboráře ujistili, že protikrizová opatření budou nadále projednávána v souladu se zásadami sociálního dialogu.

PAVEL KOUCKÝ


SHODA.
Účastníci jednání v sídle společnosti.
Foto: Tomáš Mikule