České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     ČD Cargo, a. s., se představilo Hospodářskému výboru parlamentu

Prezentace dceřiné společnosti ČD Cargo, a. s., pro členy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny ČR se uskutečnila ve středu 25. února v nejvyšším obsazení.

Jako hosté tu byli přítomni náměstci ministra dopravy, generální ředitelé Českých drah Petr Žaluda a SŽDC, s. o., Jan Komárek, byli tu i zástupci Odborového sdružení železničářů v čele s prvním místopředsedou OSŽ Jaroslavem Pejšou a další. Jednání členů Hospodářského výboru řídil jeho předseda Oldřich Vojíř.

Představení společnosti ČD Cargo je jen další v řadě, které letos byly nebo budou věnovány české železnici. V dubnu je naplánována prezentace SŽDC, s. o., v květnu se pak uskuteční shrnující jednání k celé problematice železniční dopravy.

Před vlastní prezentací ČD Carga vystoupil generální ředitel ČD Ing. Žaluda. Kolují různé materiály po Poslanecké sněmovně, které se týkají železniční dopravy i Českých drah. My samozřejmě připravujeme vysvětlení, které uvádí na pravou míru některá fakta. Ty materiály jsou často velmi účelové, například od některých autobusových dopravců, ze strany konkurence Českých drah. Některé věci tam mohou být objektivní, řada z nich je však velmi subjektivních. Připravujeme materiál, který by bylo vhodné na shrnující schůzi také předložit.

Předseda výboru Vojíř zdůraznil, že do Hospodářského výboru se předkládají pouze materiály signované ministrem dopravy. Je ovšem pravda, že ve sněmovně kolují různé neoficiální dokumenty, takže plně chápe takový postoj generálního ředitele ČD.

S pečlivě připravenou power-pointovou prezentací vystoupil generální ředitel ČD Cargo Josef Bazala. Představil nejdříve základní informace o společnosti ČD Cargo. Připomněl kroky, které předcházely jejímu vzniku i hlavní důvody jejího osamostatnění, kromě jiného ukončení křížového financování osobní dopravy a tím i zajištění více prostředků na obnovu dlouhodobě zastaralého vozidlového parku a na další investice (např. terminály). České dráhy tak byly až jedním z posledních „národních“ dopravců v EU, u kterých došlo k oddělení nákladní dopravy od osobní.

Modernizace vozidel v nákladní dopravě probíhá již od roku 2005 a během let 2009 a 2010 hodlá ČD Cargo investovat zhruba 3 miliardy korun. ČD Cargo také investovalo do kontejnerového terminálu v Lovosicích, který provozuje dceřiná společnost. Pro další rozvoj železniční nákladní dopravy u nás Bazala zdůraznil nutnost budování veřejných logistických center, obdobně jako je tomu v jiných evropských zemích, se zásadnější podporou státu a programů EU.

Poté generální ředitel Bazala analyzoval detailněji podnikání a výsledky ČD Carga. Z hlediska podílů přepravovaných komodit činí přepravy surovin pro těžký průmysl stále více než 50% podíl, ačkoli podíl moderní kombinované dopravy každoročně stoupá. Obdobný růstový trend měla donedávna komodita „automotive“ (přepravy pro automobilový průmysl), ačkoli zde Cargo čelí velké konkurenci ze strany silniční dopravy a bohužel ne u všech podniků byly postaveny vlečky. Loňský pokles celkového objemu přeprav o 6 % nepředstavuje v řadě posledních let žádný dramatický propad, z hlediska výnosů byl meziroční pokles dokonce jen jednoprocentní. ČD Cargo zpřesnilo svůj předběžný výsledek hospodaření a za loňský rok očekává zisk ve výši 714 milionů korun, přičemž v nákladech firmy bylo v roce 2008 vynaloženo o více než 500 milionů korun navíc na opravy vozidel a leasingové splátky v souvislosti s modernizacemi vozidel ve srovnání s rokem 2007. Čísla za leden letošního roku již tak optimistická nejsou, letošní výsledky budou samozřejmě výrazně ovlivněny dalším průběhem a dopady globální krize.

V závěru prezentace Bazala připomněl výhody železniční dopravy na grafech srovnávajících emise CO2 a prachových částic, primární spotřebu energie a externí náklady v nákladní dopravě mezi jednotlivými obory. Kromě nezahrnování extarnalit do celkových nákladů dopravy dlouhodobě železnici znevýhodňují nerovné podmínky v oblasti zpoplatnění infrastruktury. V roce 2009 i po snížení železničního poplatku o 20 % oproti roku 2008 činí nadále jeho výše přibližně 2,5násobek výše silničního mýtného, které navíc není vybíráno na celé síti a od všech nákladních vozidel.

Následovaly dotazy a připomínky ze strany členů Hospodářského výboru. Podrobnějším odpovědím však bude dán prostor právě až na květnovém shrnujícím jednání, aby byl dostatek času na jejich zpracování a diskusi o možnostech řešení. Námětů byla vznesena celá řada: