České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     


Exkluzivně pro týdeník Železničář odpovídal na otázky náměstek ministra dopravy a předseda Dozorčí rady ČD, a. s., Bc. Zdeněk Žák
Logistická síť je budoucnost dopravy

Bc. Zdeněk Žák při diskusi v Hospodářském výboru Parlamentu 25. února
Foto: IVO ŠTECHA

Dnes proběhla v Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prezentace ČD Cargo, kterou přednesl generální ředitel této firmy, Ing. Josef Bazala. Po ní padaly některé otázky, které budou zodpovězeny na dalším zasedání Hospodářského výboru letos v květnu. Protože jste se jednání zúčastnil a na závěr řekl též stanovisko ministerstva k některým otázkám, rádi bychom seznámili čtenáře s tím, jak na vás celé jednání působilo?

Dnešní prezentace byla standardní, ale velmi důležitá součást strategie firmy, která je navázána na veřejné rozpočty, je závislá na strategickém rozhodování státu a měla několik významných aktuálních momentů.

Prvním z nich je systémově zareagovat na první dopady krize, která se jednoznačně projevuje v dopravě razantním snižováním objemu přeprav v Cargu.

Druhá věc je nezbytnost reagovat na trendy v okolní Evropě, tedy téma logistických center, která mají několik velmi pozitivních efektů. Jednak rozvoj logistiky jako takové, která bezpochyby patří k hi-tech technologiím v oblasti dopravy posledních let a jako jeden z efektů odstraňuje odvěkou rivalitu mezi kolejovou a silniční spedicí.

Léta docházelo k velmi nerovnému souboji, kdy automobiloví speditéři na sebe strhávali část přeprav, které patří bytostně na železnici. Speditér vlastnil kamiony, takže jimi se snažil vozit i přepravy, pro které by byla mnohem výhodnější železnice.

Tím, že moderní evropská doprava se posunula z epochy spediční do věku logistického, způsobila konec zbytečných střetů a bojů obou tradičních rivalů – železnice a silnice. Zatímco spedice přepravuje zboží z bodu A do bodu B, logistika propojuje technologické procesy. Logista nevlastní žádné dopravní prostředky, ale organizuje pro své zákazníky propojení technologických procesů. Výrobek v jednom místě Evropy sjede z výrobní linky a za určitou dobu se má ocitnout na začátku druhé výrobní linky na druhém místě v Evropě.

Logista pro svého zákazníka hledá optimální přepravu. Což není nejrychleji nebo nejlevněji, ale znamená to přepravu „šitou na míru“ zákazníka. Víc než cena je dodání „just in time“, víc než rychlost je spolehlivost a přesnost. Není vítězů, není poražených: na dálkové přepravy je železnice, na kratší silnice, na hi-tech letecká doprava.

Dalším pozitivním přínosem je, že stát vlastně určuje priority a bude se podílet na rozvoji logistické infrastruktury. Má možnost ovlivnit toky největších přepravních proudů zboží na svém území a nasměrovat je tam, kde má železnice i silnice dostatečné kapacity, a eliminovat tam, kde mohou nebo už způsobily komplikace.

Velmi nešťastné bylo, že jsme dopustili chaotický růst maličkatých logistických center, která si zřídily jednotlivé firmy, dokonce stát je za peníze daňových poplatníků napojil na silniční infrastrukturu. Dnes máme přetíženy určité silniční tahy a nemáme tyto silnice komplexně navázány na železnici.

Efektů je daleko víc, ale je to budoucnost Evropy, a to, co je jednoznačně naším úkolem a v čem jsme našli porozumění i v orgánech parlamentu, je zaměřit se na podporu výstavby logistické infrastruktury jako jednu ze zásadních priorit.

Poslední důležitou věcí, kterou cítím jako systémový výstup jednání Hospodářského výboru, byla diskuse o ceně a srovnatelných podmínkách provozování a konkurence mezi jednotlivými dopravními mody – železničním a silničním. Jasně se ukazuje, že není cestou jen zvyšování cen za mýto, za dopravní cestu v silniční infrastruktuře, protože mnohdy se tím nepodaří dosáhnout kýženého efektu – přesunu zboží ze silnice na koleje. Naopak dojde k nechtěnému paradoxu, kdy se kamiony „přestěhují“ z dálnic na silnice nižšího řádu, kde škodí mnohem víc. Je třeba se dívat na financování a srovnatelné podmínky vcelku, nelze řešit odděleně jednotlivé dopravní mody.

Bude ČD Cargo atraktivní pro logistické firmy?

Principem vybudování logistické infrastruktury je, že stát stanoví na základě objektivních faktů priority, vytipuje několik míst vhodných pro tyto podmínky, podpoří vybudování infrastruktury a podnikání. Stát nesupluje podnikatelské subjekty, jen pro ně vytváří podmínky.

V každém novém bodu se musí stýkat co nejvíce přepravních modů, ale nesmí tam chybět dva základní: železnice a silnice. To předurčuje místa, kde by tyto body mohly vzniknout. Legislativu na to máme, máme i konkurenční podnikatelské prostředí, není to tedy jen pro ČD Cargo, ale určitě pro všechny přepravní subjekty, které v železniční nákladní dopravě podnikají.

Pokud tato síť nebude vybudována, pokud tu není, nepřiláká na železnici ani nabídnutá cena, ani rychlost. Logistika je hi-tech, je to budoucnost dopravy a fungujícího hospodářství. Je to regulérní hřiště, na kterém ku prospěchu všech mohou firmy regulérně soutěžit.

IRENA POSPÍŠILOVÁ