České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Přehodnotí Evropa plán obnovy?

Dvě nejsilnější železniční organizace v Bruselu – CER (Společenství Evropských železnic a infrastrukturních společností) a UNIFE (Sdružení Evropského železničního průmyslu) poslaly dopis prezidentovi Evropské komise, José Manuelu Barrosovi, a prezidentovi Evropské rady (premiérovi České republiky) Mirku Topolánkovi.

Železnice v dopise vyjadřují své obavy z nedostatku finančních zdrojů ve zpracovaném Evropském obnovovacím plánu. Evropská komise v něm totiž vyčlenila železničním projektům pouze částku 5 miliard eur, přičemž již dříve schválila projekty za více než 27 miliard eur.

Železniční sektor žádá o schůzku na nejvyšší úrovni (Barroso, Topolánek), na které by se projednalo, jak by měl být přepracován Evropský obnovovací plán, aby vyřešil složitou situaci ekonomické krize nejlepším možným způsobem. Evropské železniční společenství chce přimět vedení EU, aby vyjádřilo eminentní potřebu udržitelného růstu závazkem více financovat existující a schválené dopravní infrastrukturní projekty. To je stručným obsahem dopisu podepsaného za CER předsedou Maurem Morettim a výkonným ředitelem Johannesem Ludewigem. Za UNIFE dopis podepsali předseda Hans-Jörg Grundmann a generální ředitel Michael Clausecker.

K dopisu byl přiložen seznam železničních projektů, na které nejsou zajištěny finanční prostředky. Ty byly prezentovány Evropské komisi v rámci výzvy TEN-T (transevropské železniční koridory) v letech 2007 a 2008. Mnoho těchto projektů – již odsouhlasených na evropské úrovni – je připraveno k realizaci v rámci politiky TEN-T. Peníze by mohly být investovány okamžitě, ale nedostatek financí zdržuje jejich realizaci.

Dopravní infrastruktura, zejména železniční, může být silnou pákou ke zvýšení růstu ekonomiky a počtu pracovních míst v krátkém časovém období, a proto může pomoci překonat hospodářskou krizi a zlepšit podmínky pro ekonomické oživení, řekl předseda CER Mauro Moretti. Obnovovací plán EU by měl být příležitostí využít období krize k výraznému zlepšení dopravního systému Evropy tak, aby dlouhodobě vyhovoval podmínkám udržitelného rozvoje, uzavřel předseda UNIFE Hans-Jörg Grundmann.

Investice do železniční infrastruktury jsou nezbytně nutné, pokud má EU získat kvalitní, rychlou a spolehlivou železniční síť, která také napomůže ekonomickému růstu. Doprava vyprodukuje 27 % celkového množství emisí kysličníku uhličitého v Evropě, přičemž téměř tři čtvrtiny způsobuje silniční doprava. Na rozdíl od jiných sektorů emise z dopravy nadále rostou a jsou vážnou překážkou záměru EU snížit do roku 2020 objem skleníkových plynů v atmosféře o 20 %. Přesun podstatného objemu nákladní dopravy ze silnic na železnice je účinným řešením, ale aby se tak stalo, je zapotřebí více investovat do železniční infrastruktury.