České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Priority EU na šesti koridorech

Nikoliv řešení pseudoproblémů typu norem zakřivení eurobanánu, ale problematika odstraňování skutečných legislativních a technických překážek, snižujících konkurenceschopnost železnice v rámci Evropské unie.

Přibližně těmito slovy předeslal význam konference o evropských železničních koridorech předseda Senátu Přemysl Sobotka, který svým projevem ve velkém sále Valdštejnského paláce akci dne 18. února zahajoval.

Česko předsedá od začátku letošního roku Evropské unii a už je tu první významná mezinárodní akce v oblasti železniční dopravy konaná v Praze. Senát po dva dny hostil přibližně sto padesát účastníků jedné z nejvýznamnějších evropských konferencí, věnující se problematice dálkového řízení železničního provozu. Pořádalo ji Ministerstvo dopravy ČR společně se Správou železniční dopravní cesty a mezinárodní železniční organizací CER (Společenství evropských železnic) za významné podpory generálního partnera – společnosti AŽD Praha.

Organizačně velmi dobře připravenou akci zahájili – kromě předsedy Senátu – krátkými projevy také náměstek ministra dopravy ČR Bc. Zdeněk Žák, generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek, výkonný ředitel CER Johannes Ludewig a zástupce MD Jindřich Kušnír. Tato první veřejná akce poskytla přehled o současném stavu všech šesti evropských koridorů ERTMS – jejich řídicích struktur a harmonogramů výstavby.

Předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka, jenž převzal záštitu nad konferencí, mimo jiné uvedl: Celý projekt koridorů ERTMS má silný evropský rozměr, je nutná evropská koordinace jednotlivých projektů na úrovni Evropské komise. Přístup železničních organizací v České republice k implementaci systému ERTMS je aktivní, stejně tak jako podpora orgánů státní správy. Jde o koordinaci mnoha počinů nejen uvnitř jednotlivých členských států, ale zejména vzájemně mezi členskými státy. Není zde prostor pro upřednostňování národních zájmů.

Za předsednickým stolem usedli předseda Senátu Přemysl Sobotka (zleva), generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek, výkonný ředitel CER Johannes Ludewig a výkonný ředitel ERA Marcel Verslype.

S dalšími příspěvky vystoupili výkonný ředitel ERA Marcel Verslype, ředitel pro energii a pozemní dopravy v Evropské komisi Enrico Grillo–Pasquarelli, obchodní ředitel AŽD Ing. Petr Lapáček, který omluvil nepřítomného generálního ředitele¬ Ing. Chrdleho, či Ing. Libor Lochman (výkonný ředitel deputy CER), který spolu s Ing. Annou Kodysovou, MBA, (SŽDC) většinu konference moderoval.

Dvoudenního řetězu přednášek a panelové diskuse se zúčastnili také zástupci železničních podniků, které budou dálkově řízené evropské železniční koridory využívat.

Účastníci potvrdili hlavní cíle a úkoly společné evropské železniční strategie. Konferenci Sjednocování Evropy a odstraňování hranic mezi jednotlivými státy přináší zvýšené nároky na to, aby celý evropský prostor obsahoval fungující dopravní systémy bez omezení a časových ztrát zejména při přechodech hranic. Existence zhruba dvaceti typů vlakového zabezpečovacího zařízení na evropských železnicích v současnosti představuje největší překážku volného pohybu hnacích vozidel. Evropská unie se snaží zvýšit konkurenceschopnost železniční dopravy prostřednictvím interoperability transevropského železničního systému. V roce 1995 Evropská komise definovala strategii pro vývoj ERTMS, neboli Evropského systému řízení železniční dopravy, v roce 2005 byly ustanoveny evropské železniční koridory A až F.

Přítomní se shodli, že železnice jako ekologicky šetrný způsob dopravy by se měla stát alternativou přetížených silnic. Musí však poskytovat zákazníkům spolehlivou, kvalitní a bezpečnou jízdní dráhu.

Význam rozvoje evropské železniční sítě, vybavené ERTMS, pro budoucnost železniční a zejména pak nákladní dopravy, pro zvýšení konkurenceschopnosti železnice, zdůraznil i generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Ing. Jan Komárek: Z pohledu legislativy je již projekt ERTMS jasně definován, z hlediska technické stránky probíhá realizace ve všech zúčastněných státech. Česká republika postupně řeší zavádění Evropského systému řízení železniční dopravy, a to jak na úrovni infrastruktury, tak na úrovni vozidel. ERTMS pro Českou republiku znamená zvýšení úrovně bezpečnosti jízdy vlaků, zvýšení rychlosti, propustnosti železniční dopravy, zachování ekonomicky významné pozice v tranzitní dopravě, rozvoj českého železničního průmyslu a přístup vozidel českých železničních dopravců na síť sousedních železnic.

SŽDC se aktivně zapojila do naplňování priorit EU v oblasti železnice, kde je velmi významnou prioritou budování technicky jednotné interoperabilní železnice. ERTMS představuje významný nástroj k jejímu naplnění. V oblasti zavádění ERTMS se SŽDC stala společně s mezinárodními partnery iniciátorem projektu ETCS Koridor E. Koridor E představuje tradiční spojnici Německa s Rakouskem, Maďarskem a Rumunskem a patří bezesporu mezi nejvýznamnější evropské osy.

Do konce roku 2007 se podařilo nahradit původní samostatné národní systémy evropským ERTMS už na více než 2000 kilometrech evropských tratí, přitom Česko je na předním místě. Do budoucna je jeho využití plánováno pro dalších více než 20 tisíc km. Pouze odstraněním překážek a zdržení na státních hranicích se může železnice stát konkurenceschopnou. Na železnici bychom se měli setkávat s plně operabilním technickým systémem, v praktickém provozu nikoli s protekcionismem, nacionalismem a hájením českých zájmů, ale naopak s principy svobodného a liberálního trhu, popřál kolejové dopravě náměstek ministra dopravy Zdeněk Žák.

MARTIN NAVRÁTIL


Druhý úvodní projev na konferenci patřil Bc. Zdeňku Žákovi, novému náměstkovi ministra dopravy.
Foto: AUTOR (2x)