České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Seminář o integrované dopravě v Bohdanči

Institut Jana Pernera (IJP) ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, pod záštitou náměstka ministra Zdeňka Žáka, pořádá ve dnech 18.-20. května 2009 v Lázních Bohdaneč v hotelu TECHNIK XVI. seminář – Integrované dopravní systémy.

Svým odborným zaměřením je určen především pro organizátory stávajících IDS, pracovníky institucí, které tento dopravní systém vytvářejí anebo uvažují o jeho realizaci, a pro zástupce dopravců. Je rovněž žádoucí pro pracovníky veřejné správy na úrovni krajů a měst, které jsou nuceny řešit problematiku veřejné osob¬ní dopravy.

Účastníci semináře budou sezná­meni s aktuálními problémy IDS a veřejné osobní dopravy v ČR a EU, přijatými a nově připravovanými legislativními dokumenty. Přednášejícími budou jednak vedoucí pracovníci Ministerstva dopravy, dopravci, zástupci krajských úřadů a organizátorů IDS a jednak představitelé firem zabývajících se technickým a technologickým zabezpečováním tohoto systému. Projednávány budou aktuální otázky vyplývající z realizace dopravní politiky České republiky pro léta 2005-2013, legislativní situace vztahující se k dopravním zákonům, včetně některých zásad finanční politiky státu a krajů ČR. Budou diskutovány některé praktické příklady související se zaváděním a provozováním IDS v ČR i v zahraničí a zkušenosti z optimalizace dopravní obslužnosti, jakož i aplikace prvků telekomunikačních systémů a zkušenosti se zaváděním, vývojem a využíváním čipových karet v odbavovacích systémech.

Závěry semináře, včetně materiálů předaných přednášejícími v Power Pointu, budou publikovány na internetových stránkách IJP: www.perner.cz. Zde můžete najít rovněž podrobnosti týkající se programu XVI. semináře, podmínky účasti, včetně pozvánky, jakož i závěry předchozích seminářů a kontakty na pravidelné účastníky těchto seminářů.

Dotazy a bližší pokyny o semináři obdržíte rovněž u organizátorů akce: Ing. Gabriel, Ing. Bártová (MD, IJP, o.p.s.),e-mail: jaroslav.gabriel@mdcr.cz; tel.: 225 131 443 (199); 602 693 683, nebo v sekretariátu IJP – regionální středisko Praha, e-mail: eva.kotikova@upce.cz; tel.: 224 228 798 (Ing. Kotíková), případně u odborného garanta – Doc. Ing. Kavalec.CSc., tel. 602 112 354.

-red-