Pro firmy
kosik

Nabití peněženky na In Kartě

Pro použití nabitých peněz je vždy nejprve nutné aktualizovat In Kartu u pokladny ČD (požádat o nabití z účtu EP).

Elektronická peněženka na každé In Kartě

Elektronická peněženka je součástí každé In Karty (kromě IN Business). Pokud jste si koupili některou z našich zákaznických aplikací (např. IN 25), aktivujte si elektronickou peněženku u pokladní přepážky. Aktivace probíhá vložením vkladu alespoň 100 Kč.

Samostatná elektronická peněženka

Elektronickou peněženku si můžete pořídit také samostatně, to znamená bez předchozího nákupu zákaznické aplikace. In Karta sloužící pouze jako elektronická peněženka stojí 100 Kč a platí 10 let. I na tuto kartu si kdykoliv můžete dokoupit některou z našich zákaznických aplikací.

Elektronická peněženka jako průkaz pro děti

In Karta s elektronickou peněženkou slouží také jako průkaz k prokazování věku dětí od 10 do 15 let. Vydáváme ji místo původních papírových průkazů s modrými pruhy.

Elektronická peněženka na In Kartě v MHD

Elektronickou peněženkou na In Kartě lze bez jakýchkoliv formalit zaplatit jízdné a přepravné ve vozidlech Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) a ve vozidlech Dopravního podniku města Pardubic. Na pokladnách PMDP je možné rovně provést nabití peněženky s úhradou kredit v hotovosti popř. platební kartou, služba je na pokladnách PMDP zpoplatněna.

Elektronická peněženka na Plzeňské kartě

Elektronickou peněženkou na Plzeňské kartě lze bez jakýchkoliv formalit zaplatit služby poskytované ČD (jízdné, přepravné, zboží) ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako elektronickou peněženkou na In Kartě. Na pokladních přepážkách ČD lze elektronickou peněženku na Plzeňské kartě rovněž nabít úhradou kreditu v hotovosti nebo platební kartou.

Co je elektronická peněženka na In Kartě

Elektronická peněženka na In Kartě (EPIK) je elektronický platební prostředek.

Elektronické peníze (EP) jsou uloženy v tomto platebním prostředku, tedy přímo v čipu In Karty. Při dobíjení EPIK (kreditování) a placení (debetování) musí být In- karta vždy fyzicky přítomna (přiložena k funkční čtečce).

Podrobné podmínky pro používání EPIK upravují Obchodní podmínky pro vydávání a používání In Karty jako elektronického peněžního prostředku uchovávajícího elektronické peníze (OP EPIK).

Distribučními místy pro aktivaci elektronické peněženky, pro dobití elektronické peněženky, pro uplatnění reklamace platby elektronickou peněženkou a pro zpětnou výměnu peněz z elektronické peněženky jsou všechny pokladní přepážky vybavené prodejním systémem pro elektronický prodej jízdenek se čtečkou In Karet (všechny stanice s pokladní přepážkou ČD).

Ke každé EPIK je veden technický účet, který slouží k archivaci průběhu všech transakcí EPIK a je využíván pro řešení případů poškození, ztráty, krádeže In Karty s EPIK, pro podporu při řešení nestandardních transakčních stavů, pro poskytování informací zákazníkům, pro podporu bonusového programu, vyřizování práva z přepravní smlouvy a reklamací zboží. Dále je ke každé EPIK veden tzv. „účet EP“. Tento účet slouží k dočasnému ukládání EP před jejich fyzickým dobitím do čipu EPIK. Na tento účet jsou ukládány EP za přiznané bonusy za nákup jízdních dokladů, přiznané návratky z uplatněného práva z přepravní smlouvy, dobíjení EP na e-shopu ČD a pod.

Aktivace a dobíjení (kreditování EPIK)

Aktivaci a následné dobíjení EPIK lze provádět pouze ve stanicích vybavených pokladní přepážkou pro elektronický výdej jízdenek se čtečkou In Karet. Aktivaci EPIK lze provést pouze vkladem hotovosti v Kč nebo platební kartou, je-li tato služba u dané přepážky poskytována (stanice umožňující platbu platební kartou). Je také možné provést dobití účtu EP v e-shopu ČD a tím současně provést aktivaci EPIK.

Minimální hodnota vkladu při nabíjení je 100 Kč, maximální hodnota elektronických peněz uložených v elektronické peněžence na In Kartě odpovídá částce 150 EUR přepočtené na Kč dle aktuálního denního kurzu ČNB a vyplývá ze zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku.

Při dobíjení EPIK vždy zákazník předává In Kartu pokladníkovi k provedení kreditní transakce.Nabití EPIK z účtu EP provede prodejní systém automaticky v případě kladného zůstatku na účtu EP při jakémkoliv pokusu o transakci EPIK na pokladní přepážce. Pouze v tomto případě může při nabíjení EPIK přikládat In Kartu ke čtečce zákazník. Je také možné požádat pokladníka a provedení nabití EPIK z účtu EP samostatnou operací. O nabití EPIK zákazník vždy obdrží potvrzení na samostatném dokladu. Při dobíjení s úhradou kreditované částky platební kartou na pokladní přepážce zákazník standardně obdrží také účtenku z bankovního terminálu.

Zpětná výměna elektronických peněz (EP)

České dráhy umožňují v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb. o platebním styku jednorázově vyčerpat vklad elektronických peněz na EPIK, a to formou tzv. zpětné výměny (ZPV). ZPV lze provést pouze na pokladních přepážkách s funkční čtečkou In Karet.

Při ZPV předává zákazník In Kartu vždy pokladníkovi. ZPV lze provést na základě žádosti držitele In Karty v době platnosti In Karty v nominální hodnotě za mince a bankovky nebo bezhotovostním převodem na účet držitele In Karty, popř. zákonného zástupce (u dětí mladších 15 let, popř. u dalších osob, u kterých je stanoven), který musí hodnověrným způsobem prokázat svoji totožnost dokladem vydaným orgány státní správy (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince v ČR nebo identifikačním dokladem občana jiné země EU).

Minimální částka zůstatku EP pro ZPV je 200 Kč. Částka úhrady nákladů na ZPV je 50 Kč (dle Obchodních podmínek). O provedení ZPV obdrží zákazník potvrzení.

Nákup jízdenky u pokladní přepážky

Při placení přikládá In Kartu ke čtečce zákazník, pokladník je však vždy oprávněn požádat o předání In Karty a provést platební transakci sám.

Při nákupu pouze jedné vnitrostátní jízdenky je možné uskutečnit nákup metodou tzv. rychlé platby. Zákazník předem ohlásí nákup pouze jedné vnitrostátní jízdenky s úhradou EP. Při nákupu se In Karta přikládá ke čtečce pouze jednou a potvrzení o zaplacení je součástí vydané jízdenky. Na jízdence je navíc uvedena částka zůstatku EP.

V rámci jedné standardní platební transakce EP lze zakoupit až 5 položek. Při nákupu je proto nezbytné, aby zákazník pokladníkovi ohlásil zda bude nakupovat pouze jednu vnitrostátní jízdenku nebo více jízdních dokladů hrazených EP vždy před zahájením prodeje. Při nákupu více jízdních dokladů jednou platební transakcí je nutné přiložit na výzvu pokladníka In Kartu ke čtečce dvakrát, 1x při zahájení transakce, podruhé při vlastní úhradě. Není však nutné držet kartu u čtečky po celou dobu nákupu. Zákazník obdrží potvrzení o zaplacení celého nákupu jako samostatný doklad.

Nákup jízdenky ve vlaku

Zákazník ohlásí placení EP předem, In Kartu předává vždy průvodčímu.

Jednou platební transakcí EP lze uhradit pouze jednu jízdenku, potvrzení o zaplacení je součástí jízdenky.

Nákup dokladů na prodejním automatu jízdenek (MOPAJ)

V jízdenkovém automatu MOPAJ je možné jednou platební transakcí EP uhradit pouze jeden doklad, potvrzení o zaplacení je součástí dokladu.

Uplatnění práva z přepravní smlouvy u jízdních dokladů hrazených EPIK

Při uplatnění práva z přepravní smlouvy je přiznaný návratek z důvodu ochrany zákazníka zásadně vracen formou elektronických peněz na účet EP, kterou byl jízdní doklad uhrazen.

Není-li uplatněné právo z přepravní smlouvy vyřízeno na pokladní přepážce, přiznané návratky se vracejí na bankovní účet nebo na adresu uvedené v dokladu o přijetí uplatněného práva z přepravní smlouvy.

Reklamace zboží

Při reklamaci zboží na pokladní přepážce je přiznaný návratek z důvodu ochrany zákazníka zásadně vracen formou elektronických peněz na účet EP, ze kterého byl jízdní doklad uhrazen.

Reklamace transakce EPIK

Uplatnit reklamaci transakce EPIK lze standardně na pokladní přepážce v železniční stanici nebo e-mailem zaslaným na adresu osobnipreprava@opt.cd.cz. Reklamaci transakce lez rovněž podat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Soubory ke stažení

Obchodní podmínky pro vydávání a používání In Karty jako elektronického peněžního prostředku uchovávajícího elektronické peníze – platí od 8.11.2017

251 kB (pdf) Stáhnout

Snadný nákup s elektronickou peněženkou

Elektronickou peněženkou na In Kartě lze platit vnitrostátní i mezinárodní jízdenky, rezervační doklady a zboží.

Aktivovat elektronickou peněženku na In Kartě můžete u kterékoliv pokladní přepážky vybavené čtečkou. U pokladní přepážky vybavené čtečkou také můžete elektronickou peněženku dobít nebo uplatnit reklamaci platby.

Minimální hodnota vkladu při nabíjení je 100 Kč, maximální hodnota elektronických peněz uložených v elektronické peněžence na In Kartě odpovídá částce 150 EUR přepočtené na Kč dle aktuálního denního kurzu ČNB a vyplývá ze zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku. Dobíjení elektronické peněženky je možné hotovostí v Kč, ve vybraných stanicích také bankovní platební kartou a prostřednictvím účtu elektronické peněženky také v e-shopu ČD.

S elektronickou peněženkou na In Kartě můžete platit:

 • u pokladních přepážek vybavených čtečkou
 • u průvodčích ve vlaku
 • v automatech na jízdenky na nádražích

Elektronickou peněženku NELZE použít k platbám na eshopu ČD.

Převod zůstatku elektronických peněz

Peníze uložené na In Kartě s aktivovanou elektronickou peněženkou lze převést i na jinou In Kartu (např. při skončení platnosti In Karty).

Převod zůstatku elektronických peněz na jinou In Kartu je proveden zdarma.

1. Okamžitý převod zůstatku elektronických peněz platné In Karty na jinou In Kartu

Okamžitý převod lze uskutečnit z platné (neblokované) In Karty s funkčním čipem (zdrojová In Karta) na libovolnou jinou In Kartu (cílová In Karta).

Obecné podmínky pro okamžitý převod zůstatku elektronických peněz:

 • Před vlastním převodem se automaticky kredituje (dobije) elektronická peněženka na In Kartě případným zůstatkem účtu elektronických peněz a to až do výše maximálního limitu elektronické peněženky na In Kartě.
 • Převádí se částka, která je na „zdrojové“ In Kartě uložena v elektronické peněžence na In Kartě (v čipu).
 • Nepřevádí se neuplatněné poukazy k nabití, nároky na bonusy vzniklé od posledního připsání bonusů na účet elektronické peněženky do data převodu, popř. zůstatek účtu elektronické peněženky, který nebylo možné nabít do elektronické peněženky na In Kartě z důvodu naplnění limitu.
 • Neuplatněné poukazy k nabití elektronických peněz a nároky na bonusy zůstávají nadále vázány na zdrojovou In Kartu.
 • In Karta, na kterou se částka zůstatku elektronických peněz převádí, nemusí být při žádosti o převod fyzicky předložena, ale musí být platná a nesmí být blokována.
 • Zdrojovou In Kartu předá zákazník k uskutečnění převodu vždy pokladníkovi. Pokud se zůstatek elektronických peněz převádí na vydanou cílovou In Kartu a zákazník požaduje nahrání převáděné částky z účtu elektronických peněz do elektronické peněženky na In Kartě cílové In Karty, předá zákazník tuto In Kartu k provedení transakce pokladníkovi.

a) Okamžitý převod zůstatku elektronických peněz na duplikát In Karty před výdejem duplikátu

 • V případě žádosti o duplikát In Karty s ponecháním původní In Karty (např. změna jména) je nezbytné požádat o okamžitý převod zůstatku elektronických peněz zdrojové In Karty na duplikát ještě před výdejem duplikátu.
 • Pokud tak neučiníte, provede se při výdeji duplikátu automatická blokace zdrojové In Karty a převod zůstatku elektronických peněz se provede dle bodu 2.b.

b) Okamžitý převod zůstatku elektronických peněz na pokračovací In Kartu

 • Pokračovací In Kartu požádat až 26 měsíců před koncem platnosti původní In Karty a je možné mít po celou tuto dobu platné obě In Karty s aktivovanou elektronickou peněženkou.
 • Převod zůstatku elektronických peněz na pokračovací In Kartu lze provádět opakovaně kdykoliv v době platnosti zdrojové In Karty, nejpozději v poslední den platnosti této In Karty.
 • Neuplatněné poukazy k nabití elektronických peněz a nároky na bonusy zůstávají nadále vázány na (platnou) zdrojovou In Kartu.
 • Pokud je doba od skončení platnosti původní In Karty do datumu výdeje pokračovací In Karty kratší než 7 dnů, doporučujeme požádat na libovolné pokladní přepážce vybavené čtečkou In Karet o provedení převodu zůstatku elektronických peněz původní In Karty na dosud nevydanou pokračovací In Kartu, a to nejdříve 5 dnů před skončením platnosti a nejpozději poslední den platnosti původní In Karty. V tomto případě bude po výdeji pokračovací karty na účtu elektronických peněz ihned připravena převedená částka zůstatku elektronických peněz k nabití elektronické peněženky vaší pokračovací In Karty.
 • Po skončení platnosti původní (zdrojové) In Karty s automatickou blokací karty se provede převod dle bodu 2.c.
 • Při zablokování původní In Karty se v závislosti na důvodu blokace provede převod dle bodu 2.a. nebo 2.c.

c) Okamžitý převod zůstatku elektronických peněz na jinou In Kartu

 • Okamžitý převod zůstatku elektronických peněz na jinou kartu lze provést kdykoliv v době platnosti zdrojové In Karty.
 • Při převodu na jinou In Kartu se jedná o obdobu zpětné výměny a z těchto důvodů pokladník vždy vyžaduje prokázání totožnosti držitele zdrojové In Karty nebo zákonného zástupce dokladem totožnosti. Za doklad totožnosti se považují tyto doklady: občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, u cizinců ze zemí EU také obvyklý platný doklad totožnosti vydávaným státní správou příslušné země (tzv. identity card).
 • Neuplatněné poukazy k nabití elektronických peněz a nároky na bonusy zůstávají nadále vázány na (platnou) zdrojovou In Kartu.
 • Po skončení platnosti původní (zdrojové) In Karty s automatickou blokací karty nebo při zablokování původní In Karty se při požadavku na převod zůstatku elektronických peněz postupuje dle bodu 2.d.

2. Převod zůstatku elektronických peněz z In Karty se skončenou platností nebo z blokované In Karty

a) Převod na duplikát In Karty při ztrátě nebo krádeži In Karty

 • Převod se uskuteční automaticky vždy po uplynutí 15 dnů ode dne zablokování původní In Karty.
 • Částka k převodu se vypočte s přihlédnutím k obchodním podmínkám.
 • Na účet elektronických peněz duplikátu In Karty se převede také případný zůstatek účtu elektronických peněz původní In Karty, přiznané bonusy, platné poukazy k nabití elektronických peněz vystavené k původní In Kartě a přiznané částky uplatněného práva z přepravní smlouvy jízdních dokladů hrazených elektronickou peněženkou původní In Karty.

b) Převod na duplikát In Karty v ostatních případech

 • Převod se v současné době uskuteční automaticky po uplynutí 15 dnů ode dne zablokování původní In Karty, ale připravujeme zkrácení doby převodu na 7 dnů.
 • Na účet elektronických peněz duplikátu In Karty se převede také případný zůstatek účtu elektronických peněz původní In Karty, přiznané bonusy, poukazy k nabití elektronických peněz vystavené k původní In Kartě a přiznané částky uplatněného práva z přepravní smlouvy jízdních dokladů hrazených elektronickou peněženkou původní In Karty.

c) Převod na pokračovací In Kartu

 • Převod se uskuteční automaticky po uplynutí 7 dnů po automatické blokaci původní In–karty z důvodu ukončení platnosti In Karty.
 • V ostatních případech blokace původní In Karty se převod uskuteční po uplynutí 15 dnů od zablokování In Karty, ale připravujeme zkrácení doby převodu na 7 dnů.
 • Na účet elektronických peněz pokračovací In Karty se převede také případný zůstatek účtu elektronických peněz původní In Karty, přiznané bonusy, platné poukazy k nabití elektronických peněz vystavené k původní In Kartě a přiznané částky uplatněného práva z přepravní smlouvy jízdních dokladů hrazených elektronickou peněženkou původní In Karty.

d) Převod zůstatku na jinou In Kartu

 • Převod lze uskutečnit na základě žádosti držitele uplatněné na pokladní přepážce.
 • Pokladník sepíše žádost o převod na tiskopis reklamační přihláška a vždy vyžaduje prokázání totožnosti držitele nebo zákonného zástupce dokladem totožnosti (občanským průkazem, pasem nebo řidičským průkazem, u cizinců EU také obvyklým platným dokladem totožnosti vydávaným státní správou příslušné země).
 • O převod lze rovněž požádat emailem na některou dále uvedenou adresu:
  osobnipreprava@opt.cd.cz
 • V emailové zprávě uveďte: číslo původní In Karty, příjmení, jméno, datum a místo narození držitele.
 • Dále uveďte číslo In Karty, příjmení, jméno, datum a místo narození držitele, na kterou se má zůstatek elektronické peněženky původní In Karty převést.
 • Převod se uskuteční nejdříve po uplynutí 7 kalendářních dnů od posledního dne platnosti In Karty a nejpozději do 30 dnů od sepsání reklamační přihlášky nebo doručení žádosti v souladu s reklamačním řádem In Karty.
 • Převede se částka zůstatku elektronické peněženky k poslednímu dni platnosti a částka zůstatku účtu elektronických peněz ke dni převodu.
 • Z technických důvodů nelze uskutečnit převod bonusů vzniklých v měsíci, ve kterém se převod uskutečňuje v souladu s podmínkami bonusového programu.

Při jakýchkoliv problémech či nejasnostech týkajících se elektronické peněženky na In Kartě nás kontaktujte prostřednictvím Kontaktního formuláře.

Ceník In Karty bez slevových aplikací (s elektronickou peněženkou)

In Karta Cena
10 let
In Karta bez slevových aplikací (jen EPIK)
k prokázání věku dítěte nebo jako elektronická peněženka
100 Kč

Poplatky za převod a vyřízení reklamace zůstatku elektronických peněz (EP)

Druh poplatku Částka
Převod zůstatku EP na duplikát In Karty zdarma
Reklamace platební operace EP – oprava zůstatku EP při uznané reklamaci zdarma
Reklamace platební operace EP – při neuznané reklamaci 50 Kč
Zpětná výměna EP
Minimální hodnota EP pro zpětnou výměnu 200 Kč
Částka kryjící náklady nutné na provedení zpětné výměny EP 50 Kč

Poplatky za operace související se životním cyklem In Karty (např. výdej a aktivace In Karty, výdej duplikátu) se řídí tarifem TR 10. Poplatky za služby spojené s vydáním a používáním In Karty a částka kryjící náklady na zpětnou výměnu EP budou uhrazeny ze zůstatku EP v elektronické peněžence.

Alternativní nabídky

Otázky a odpovědi