Pro firmy
kosik

Obecné informace

125. Virtuální In Karta v mobilním telefonu (VIK) a čipová In Karta zobrazená v mobilním telefonu (OIK) jsou v aplikaci Můj vlak formou nosičů aplikací (IN 25, IN 50, IN 100, IN Senior, Časový doplatek) a jízdních dokladů zakoupených na e-shopu ČD zobrazených jako 2D kód, umožňující jejich kontrolu a kontrolu osobních údajů cestujícího bez předložení čipové In Karty.

125. 1. Pořídit VIK nebo přidat OIK lze do mobilního telefonu s operačním systémem Android nebo iOS.

125. 2. Pořídit VIK nebo přidat OIK lze v aplikaci Můj vlak, v uživatelském profilu, v části identita cestujícího. Cestující musí mít registrovaný uživatelský účet na webu ČD.

125. 3. K jednomu uživatelskému účtu na webu ČD lze v aplikaci Můj vlak přiřadit pouze jednu In Kartu v mobilním telefonu, která je s ním po celou dobu své platnosti spárována, a toto již nelze přiřadit k dalšímu uživatelskému účtu.

125. 4. K jinému uživatelskému účtu lze přiřadit pouze OIK, a to až po jejím odebrání (smazání) z původního účtu.

125. 5. VIK i OIK lze v případě potřeby (např. ztráta mobilního telefonu) po přihlášení ke svému uživatelskému účtu na webu ČD zobrazit náhradně i na monitoru jiného zobrazovacího zařízení s příslušným operačním systémem.

125. 6. Cena za pořízení VIK a OIK je uvedena v ceníku 6 C tarifu TR 10.

125. 7. Součástí VIK i OIK je sleva RAILPLUS10, která se projevuje vizuálním zobrazením loga RAILPLUS na displeji mobilního telefonu.

125. 8. VIK má neomezenou platnost.

125. 8. 1. OIK má shodnou platnost, jako původní čipová In Karta.

125. 9. VIK ani OIK neobsahuje EPIK a nelze ji při platbách v e-shopu ČD použít.

125. 10. Zákaznické aplikace do VIK a OIK je možné zakoupit jen prostřednictvím e-shopu ČD (včetně mobilního webu a aplikace Můj vlak).

125. 10. 1. Zákaznické aplikace lze do VIK zakoupit ihned po jejím pořízení. Použít tyto aplikace lze až po autorizaci/ověření VIK dle čl. 127 tarifu TR 10. 10 viz Zvláštní ujednání ČD pro mezinárodní přepravu 

125. 10. 2. Zákaznické aplikace na VIK a OIK lze využít k nákupu příslušných zlevněných jízdenek ze všech výdejních zařízení ČD.

125. 11. Při kontrole jízdních dokladů je cestující povinen umožnit načtení 2D kódu v aplikaci Můj vlak, který v sobě obsahuje identifikační údaje o cestujícím, informace o aplikacích a také zakoupené jízdenky eTiket.

125. 11. 1. Pokud se nepodaří v POP načíst11 2D kód a cestující nezobrazí 2D kód dle čl. 125. 5. nebo 127. 2. tarifu TR 10, je cestující považován za cestujícího bez platného dokladu.

125. 12. Data VIK a OIK jsou uložena na serveru Českých drah v zabezpečené databázi.

Pořízení VIK

126. Cestující zvolí v aplikaci Můj vlak záložku „Pořídit novou virtuální In Kartu“.

126. 1. Cestující pořídí svou aktuální fotografii v průkazovém provedení: a) vyfocením se fotoaparátem mobilního telefonu, b) načtením zvolené fotografie ze souboru uloženého v mobilním telefonu.

126. 1. 1. Na fotografii musí být celá hlava cestujícího s částí ramen, bez tmavých brýlí a jiných doplňků stěžujících identifikaci cestujícího. Pohled cestujícího musí směřovat do objektivu, pozadí za cestujícím musí být neutrální.

126. 2. Osobní údaje cestujícího se automaticky přenesou z vytvořeného uživatelského účtu na webu ČD. Cestující doplní další povinné údaje.

126. 3. Po potvrzení správnosti zadaných údajů a odsouhlasení obchodních podmínek jsou všechny doplněné údaje uloženy na server ČD a na displeji mobilního telefonu se zobrazí 2D kód s těmito uloženými údaji.

126. 3. 1. VIK s platnými aplikacemi nelze smazat (viz čl. 125. 10. 1. tarifu TR 10).

126. 3. 2. Pořízená VIK je do doby autorizace/ověření průvodčím (viz čl. 127 tarifu TR 10) ve stavu „neautorizovaná/neověřená“ a není ji možno do té doby použít k identifikaci cestujícího ani k uplatnění nároku na slevu.

126. 4. Na základě VIK nelze vyrobit čipovou In Kartu.

126. 5. Doplatky aplikací a převody aplikací z VIK na jinou VIK nebo na čipovou In Kartu a opačně jsou možné ode dne vyhlášení, které bude zveřejněno na www.cd.cz. Autorizace/ověření VIK

127. Při prvním kontaktu s průvodčím předloží cestující průvodčímu 2D kód VIK k načtení v POP a svůj osobní doklad ke kontrole a autorizaci/ověření uvedených údajů.

127. 1. Pokud neodpovídá fotografie cestujícího čl. 126. 1. 1. tarifu TR 10 nebo údaje uložené cestujícím při pořizování VIK s předloženým osobním dokladem cestujícího, průvodčí neprovede autorizaci/ověření VIK a vyzve cestujícího k jejich úpravě tak, aby odpovídaly skutečnosti. 11 např. z důvodu poškozeného displeje mobilního telefonu 

127. 1. 1. Pro autorizaci/ověření VIK u cestujících -15 let předloží zákonný zástupce, případně osoba jím zmocněná na základě úředně ověřené plné moci, rodný list nebo osobní doklad cestujícího -15 nebo osobní doklad jednoho z rodičů, který v něm má dítě zapsané.

127. 1. 2. Pokud některé údaje cestujícího nelze změnit (např. chybně uvedené datum narození), cestující VIK smaže a vytvoří si znovu VIK se správnými údaji dle čl. 126 tarifu TR 10.

127. 2. Po autorizaci/ověření VIK lze v aplikaci Můj vlak volbou „Zaslat kartičku k tisku“ zaslat potvrzení, které obsahuje 2D kód se základními údaji o VIK.

127. 2. 1. Potvrzení si může cestující vytisknout a náhradně předložit při kontrole průvodčím spolu s osobním dokladem místo VIK1

2 . Přidání vydané čipové In Karty do mobilního telefonu

128. Čipovou In Kartu si lze prostřednictvím aplikace Můj vlak uložit do mobilního telefonu, čímž vznikne obraz čipové In Karty zobrazený v mobilním telefonu (OIK).

128. 1. Do OIK se automaticky přenese fotografie a identifikační údaje cestujícího z vydané čipové In Karty.

128. 1. 1. Průvodčí u OIK neprovádí autorizaci/ověření. 128. 2. Mezi čipovou In Kartou a OIK dochází k automatické synchronizaci dat o zakoupených aplikacích na In Kartě.

128. 3. Pro prokázání nároku na slevu ve vlaku předkládá cestující OIK. Původní čipová In Karta není pro uznání slevy vyžadována.

128. 4. Změny, doplatky a převody aplikací lze uskutečnit výhradně u pokladní přepážky po předložení původní čipové In Karty. 128. 5. Karta ČD nelze uložit jako OIK. 129. Neobsazeno.

Alternativní nabídky