nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Odškodnění cestujících

Odškodnění cestujících

Co je odškodnění?

Ne vždy jde všechno podle plánu. Při zpoždění vlaku 60 a více minut nebo při neplnění vybraných standardů od nás dostanete jako omluvu finanční odškodnění.

Došlo ke zpoždění či zrušení vašeho vlaku nebo nejste spokojeni s garantovanou kvalitou přepravy? Ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, Všeobecných přepravních podmínek (GCC-CIV/PRR) a Smluvních přepravních podmínek společnosti České dráhy pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO) odškodňují České dráhy v mezinárodní i vnitrostátní přepravě při zpoždění vlaku 60 a více minut, resp. 120 a více minut a při nesplnění vybraných standardů přepravy.

Jaké odškodnění Vám poskytneme?

 • odškodnění ve výši 25 % z ceny jízdného, pokud celková cena jedné jízdenky pro jednoduchou cestu pro jednoho cestujícího činí nejméně 16 EUR v mezinárodní přepravě nebo 360 Kč ve vnitrostátní přepravě formou dobropisu nebo na žádost cestujícího bankovním převodem na účet cestujícího u zpoždění 60 až 119 minut,
 • odškodnění ve výši 50 % z ceny jízdného, pokud celková cena jedné jízdenky pro jednoduchou cestu pro jednoho cestujícího činí nejméně 8 EUR v mezinárodní přepravě nebo 180 Kč ve vnitrostátní přepravě formou dobropisu nebo na žádost cestujícího bankovním převodem na účet cestujícího při zpoždění 120 a více minut, 
 • pro časové jízdenky platí zvláštní podmínky (viz SPPO).

Pomoc cestujícím

 • Jestliže jste nemohli pokračovat do své cílové stanice téhož dne kvůli zpoždění, odřeknutí nebo zmeškání přípojného vlaku máte nárok na návrat do vaší výchozí stanice nebo na alternativní přepravu do místa, ve kterém leží cílová stanice. Tou může být operativní náhradní přeprava ČD (např. autobus nebo jiný dopravní prostředek) nebo veřejná doprava či taxislužba, ke které vydá povolení pověřený zaměstnanec ČD.
 • Není-li možné dokončit přepravu pomocí alternativní přepravy,  a je-li to za daných okolností uskutečnitelné, poskytne vám pověřený zaměstnanec ČD bezplatně ubytovací voucher na smluvní ubytovací zařízení, případně máte nárok na přiměřenou náhradu za ubytování a informování čekajících osob včetně nezbytného přesunu do místa ubytování (povolení vydá pověřený zaměstnanec ČD).
 • V případě zpoždění při příjezdu nebo odjezdu vlaku o více než 1 hodinu vám ČD poskytnou občerstvení v množství odpovídající čekací době, pokud je ve vlaku nebo ve stanici k dispozici nebo jestliže může být za přiměřených okolností dodáno. Občerstvení se zpravidla poskytuje formou voucheru, který lze uplatnit do 23:59 hod. následujícího dne u smluvních partnerů.
 • Bližší informace vám sdělí průvodčí zpožděného vlaku, zaměstnanci ČD ve stanici, nebo operátoři Centrálního zákaznického servisu na tel. 221 111 122

Jak uplatnit nárok na odškodnění?  

1. Vyplňte tento formulář a přiložte originály všech předmětných dokladů. Jestliže jste držiteli jízdních dokladů, které nevydaly ČD, obraťte se prosím na toho dopravce, který tento jízdní doklad vydal (seznam kontaktů na zahraniční dopravce).

2. Nemáte-li rezervaci, požádejte průvodčího o vystavení potvrzení o zpoždění nebo si dejte zpoždění potvrdit u pokladní přepážky ČD přímo na tomto formuláři.

3. Odevzdejte vyplněný formulář žádosti neprodleně, nejpozději však tři měsíce po skončení platnosti jízdního dokladu. Žádost s originály jízdních dokladů a rezervací nebo potvrzením o zpoždění s dalšími nezbytnými dokumenty odevzdejte u pokladní přepážky ČD nebo přímo zašlete na adresu: ČD, a.s. – Odúčtovna přepravních tržeb, Oddělení podílování, odúčtování a urovnání vztahů, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc.

U jízdních dokladů eTiket lze žádost uplatnit elektronicky prostřednictvím Kontaktního formuláře na www.cd.cz v sekci "odškodnění" (https://www.cd.cz/kontaktni-formular. Při uplatnění u pokladní přepážky musí být k Žádosti přiložen eTiket vytištěný ze souboru PDF na bílý papír velikosti A4 (v původní nezměněné velikosti).

Jak dojde k vyřízení žádosti?

Po přezkoumání nároku na odškodnění, a v případě jeho uznání (převzetí žádosti automaticky neznamená přiznání nároku), vám dopravce vystaví dobropis, který můžete využít u stejného dopravce nebo vám dopravce kompenzuje náklady spojené s použitím náhradního dopravního prostředku nebo ubytování. 

Na Vaši žádost Vám bude namísto dobropisu odškodnění vyplaceno bankovním převodem. Vaše žádost bude vyřízena do 1 měsíce ode dne podání, v odůvodněných případech může být lhůta na vyřízení prodloužena až na 3 měsíce.

Co je to dobropis?

Dobropis je forma finančního odškodnění cestujícího za zpoždění, zmeškání přípoje, odřeknutí spoje apod. a je zaslán cestujícímu na jeho emailovou adresu formou alfanumerického kódu nebo poštou na jeho adresu. Dobropis má platnost 1 rok od jeho vystavení a lze jej uplatnit při nákupu jízdních a rezervačních dokladů na pokladně či e-shopu ČD.

Nebyly splněny vybrané standardy přepravy?

Ve vnitrostátní přepravě máte nárok na jednorázové odškodnění ve výši 30 Kč formou dobropisu, který na počkání a vyžádání vystaví přímo ve vlaku průvodčí daného vlaku. Na odškodnění máte nárok, pokud nebyly ve vlaku ČD kategorie rychlík, expres, InterCity, EuroCity, SuperCity, railjet, EuroNight a nightjet dodrženy tyto standardy nebo komfort přepravy:

 • nebyl, a to i jen v části trasy, řazen vůz 1. vozové třídy, ačkoliv dle plánu řazení měl být zařazen, a cestující se prokazuje jízdním dokladem platným v 1. vozové třídě,
 • nebyl dodržen plánovaný počet vozů (v soupravě vlaku bylo řazeno buď méně vozů, nebo vozy s menší kapacitou míst k sezení) a cestující s platným jízdním dokladem z tohoto důvodu stál, a to i jen v části trasy,
 • ve voze řazeném dle plánu řazení s uvedeným piktogramem elektrické přípojky 230 V chybí elektrické přípojky na 230 V a cestujícího s platnou místenkou do tohoto vozu nelze přemístit na místo stejné kategorie v jiném voze téhož vlaku s funkční elektrickou přípojkou 230 V,
 • ve voze řazeném dle plánu řazení s uvedeným piktogramem ČDWiFi není z důvodů na straně ČD funkční internetové připojení ČDWiFi a cestujícího s platnou místenkou do tohoto vozu nelze přemístit na místo stejné kategorie v jiném voze téhož vlaku s funkčním internetovým připojením ČDWiFi,
 •  ve voze řazeném dle plánu řazení nebyla dodržena teplotní pohoda z důvodu nefunkční klimatizace, nuceného větrání, topení nebo nemožnosti otevření okna a cestujícího nelze přemístit na místo stejné kategorie v jiném voze téhož vlaku s funkčním větráním nebo funkční klimatizací či topením nebo možností otevření okna.

Odškodnění za neplnění vybraných standardů lze při jedné platbě uplatnit maximálně pět.

Doklad vystavený jako odškodnění za neplnění vybraných standardů lze rovněž použít v jídelním nebo bistro voze, kde je služba zajišťována společností JLV, a.s., a to pouze ve vlaku, ve kterém byl vystaven k:
•    vyzvednutí kávy nebo čaje nebo perlivé / neperlivé vody (bez doplatku),
•    k částečné úhradě ceny jiného zboží z nabídky JLV (s doplatkem).

V mezinárodní přepravě máte nárok na odškodnění formou dobropisu ve výši 25 % z ceny jízdného a rezervace, pokud ve voze na sezení, v lůžkovém nebo lehátkovém voze nebyla dodržena teplotní pohoda vlivem nefunkční klimatizace, topení či větrání a cestujícímu nebylo nabídnuto odpovídající místo v oddíle s funkčním zařízením; postup při uplatněný práva je stejný jako v případě zpoždění vlaku.

Dohled nad právy cestujících 

Drážní úřad (www.ducr.cz/cs), jako orgán státní správy, dohlíží nad plněním povinností týkajících se dodržování práv cestujících v železniční přepravě podle přímo použitelného předpisu Evropského společenství a vyřizování stížností na porušování těchto povinností.
 

 


Úvod Typy jízdenek Odškodnění, reklamace a výměny