nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Právo z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě

Platnost od 9. 12. 2018

Právo z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě

Co je právo z přepravní smlouvy?

Nastoupením do vlaku ČD dojde k uzavření přepravní smlouvy mezi vámi a Českými drahami. České dráhy se tak zavazují přepravit vás do cílové stanice v souladu se zakoupenou jízdenkou a vy souhlasíte s přepravními podmínkami. Pokud chcete vrátit nebo reklamovat jízdenku, uplatníte své právo z přepravní smlouvy.

Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě

Právo z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě lze uplatnit:
•    z důvodu na straně železnice,
•    z důvodu na straně cestujícího.

Právo z přepravní smlouvy lze v mezinárodní přepravě uplatnit  u následujících dokladů:
•    jízdní doklad,
•    rezervační    doklad    -    místenka,    lůžkový    a    lehátkový    příplatek,    včetně rezervačních dokladů pro autovlak,
•    jízdní doklad IRT,
•    doplňkový lístek.
1.    Všeobecná ustanovení

Uplatnění práva z přepravní smlouvy (dále též UPPS) v mezinárodní přepravě cestujících se řídí:
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, podmínkami Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a jejím Přípojkem A "Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě osob (CIV)", Všeobecnými přepravními podmínkami pro železniční přepravu osob (GCC-CIV/PRR), Zvláštními přepravními podmínkami v mezinárodní přepravě pro jízdní doklady bez integrované rezervace (SCIC-NRT), Zvláštními přepravními podmínkami v mezinárodní přepravě pro   síťové   jízdní   doklady   (SCIC-RPT),    Zvláštními   přepravními    podmínkami   v mezinárodní přepravě pro jízdní doklady s integrovanou rezervací (SCIC-IRT), Zvláštními  přepravními  podmínkami   v mezinárodní   přepravě   pro   jízdní   doklady v přepravě východ – západ (SCIC-EWT), vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu a Smluvními  přepravními  podmínkami  Českých  drah  pro  veřejnou  osobní  dopravu   v rozsahu stanoveném CIV, GCC-CIV/PRR, SCIC-NRT, SCIC-EWT a ZUJ. Toto zvláštní   ustanovení   upravuje   uplatňování   práva    z přepravní   smlouvy    u    ČD v mezinárodní osobní přepravě na základě výše uvedených norem a určuje odchylky ve smyslu Zvláštního ujednání ČD pro mezinárodní přepravu.

Oblast přepravního práva je upravena zvláštními právními předpisy (čl. 1, Příloha I ZUJ), které mají přednost před obecnou právní úpravou.

2.    Uplatnění práva z přepravní smlouvy

2.1.    Právo z přepravní smlouvy uplatňuje cestující na místě příslušném k jejímu přijetí nebo vyřízení, osobně nebo písemně doporučeným dopisem, a to maximálně do třech měsíců po skončení platnosti daného jízdního dokladu.

2.2.    Pro rychlejší vyřízení UPPS se cestujícímu doporučuje v písemné žádosti uvádět číslo bankovního účtu (u zahraničních zákazníků nutné uvést SWIFT /BIC/ a IBAN) pro bezhotovostní výplatu nárokované částky, e-mailovou adresu a telefonické spojení.

2.3.    Předložené jízdní doklady musí oprávněná pokladní přepážka nebo smluvní prodejce vždy opatřit záznamem o nevyužití, pokud cestující o toto potvrzení požádá.

2.4.    Pokud uplatňuje právo z přepravní smlouvy cestující písemnou žádostí, pokladník
 


přepážky ji od cestujícího převezme nebo mu sdělí adresu, kde je nutné uplatnit právo z přepravní smlouvy.
3.    Doba pro vyřízení uplatnění práva z přepravní smlouvy

3.1. České dráhy, a.s. jsou povinny vyřídit UPPS a zpravit cestujícího o uznání nebo zamítnutí jeho požadavku do 3 měsíců ode dne doručení podané žádosti.

4.    Místa příslušná k uplatnění práva z přepravní smlouvy

4.1.    Místem příslušným k UPPS je železnice, která jízdní doklad vydala.

4.2.    Na Českých drahách, a.s., vyřizují UPPS pokladní přepážky ČD s mezinárodním oprávněním a smluvní prodejci oprávněni k prodeji mezinárodních jízdních dokladů (zveřejněno v Přepravním a tarifním věstníku Ministerstva dopravy) a Odúčtovna přepravních tržeb v Olomouci (dále jen OPT).

Právo z přepravní smlouvy u jízdních a rezervačních dokladů ČD vydaných smluvními prodejci lze uplatnit u smluvního prodejce, který jízdní doklad vydal nebo u pokladní přepážky ČD s mezinárodním oprávněním.

4.3.    Oprávněné pokladní přepážky a smluvní prodejci vyplácejí návratky pouze u úplně nevyužitých mezinárodních jízdních a rezervačních dokladů, které vydaly ČD. Se žádostí o UPPS u jízdenek zakoupených u jiných dopravců je nutné se obrátit na toho dopravce, který jízdní doklad vydal.

4.4.    U částečně nevyužitých mezinárodních jízdních dokladů vyplácí návratky OPT.

4.5.    Pokud nemůže návratek oprávněná pokladní přepážka (smluvní prodejce) provést, žádost o UPPS společně s jízdními doklady postoupí na OPT.
4.6.    Cestující může právo z přepravní smlouvy uplatnit písemně na adrese: České dráhy,a.s. – Odúčtovna přepravních tržeb
Oddělení podílování, odúčtování a urovnání vztahů v OP Vídeňská 15
772 11 Olomouc

4.7.    V případě, že cestující nevyužije jízdní doklad z důvodů na své straně, musí si dát nevyužití potvrdit u oprávněného zaměstnance dopravce (pokladní přepážka, smluvní prodejce, průvodčí ve vlaku) v době platnosti dokladu, a to v nástupní stanici, ve stanici, kde se cestující zříká další cesty nebo ve stanici výdeje.

4.8.    Je-li uplatněno právo  z přepravní smlouvy z  viny na straně železnice, návratky    z úplně i částečně nevyužitých mezinárodních jízdních dokladů může provést i oprávněná stanice nebo smluvní prodejce, a to i po odjezdu vlaku.

4.9.    U jízdních dokladů eTiket platí odchylná pravidla pro UPPS. Právo z přepravní smlouvy je možné uplatnit výhradně prostřednictvím e-shopu ČD, v záložce „Vrácení a výměna jízdenky“ nebo u registrovaných uživatelů po přihlášení označením příslušného dokladu přímo z historie nákupů. Jízdní doklad eTiket je neplatný, jestliže na něj bylo uplatněno právo z přepravní smlouvy. ČD jsou povinny vyřídit UPPS a zpravit cestujícího o uznání nebo zamítnutí jeho požadavku do 3 měsíců ode dne doručení podané žádosti; u jízdních dokladů eTiket nejdříve však 7 dní po uplynutí jejich platnosti. Bližší podmínky jsou uvedeny v Pravidlech pro nákup v e-shop ČD.
 

5.    Doklady potřebné k uplatnění práva z přepravní smlouvy

5.1.    Při UPPS na místě příslušném k jejímu vyřízení je cestující povinen:
•    předložit originály příslušných jízdních dokladů (včetně obálky, jedná-li se o jízdní doklady Interrail/EURAIL),
•    cestující je povinen nahlásit pověřenému zaměstnanci ČD jím požadované údaje nezbytné pro UPPS.

5.2.    Jízdní doklady předložené při UPPS musí být opatřeny záznamem o nevyužití. Není-li na jízdních dokladech záznam o úplném nebo částečném nevyužití, musí k nim být přiloženy odpovídající doklady zakládající nárok na UPPS (jako například lékařská potvrzení, nové jízdní doklady zakoupené namísto nepoužitých, apod.).

5.3.    Jízdní doklady předkládané při UPPS nesmějí být znečištěné nebo poškozené tak, že z nich není možné zjistit potřebné důležité údaje (např. nečitelné relace na jízdence, cena dokladu, vozová třída atd.).

5.4.    Za ztracené, poškozené, neoprávněně měněné nebo jinak upravované jízdní doklady se náhrada neposkytuje.

6.    Uplatnění práva z přepravní smlouvy u jízdních dokladů placených platební kartou nebo hrazených elektronickou peněženkou (EPIK)

6.1.    U služeb hrazených platební kartou, je podmínkou pro vyřízení UPPS předložení platební karty, kterou byl doklad uhrazen. V případě, že zákazník tuto platební kartu nepředloží, oprávněná pokladní přepážka (smluvní prodejce) žádost o UPPS společně s jízdními doklady postoupí na OPT. Návratek z jízdních dokladů hrazených platební kartou bude vždy poukázán na účet vázaný k platební kartě, kterou byl doklad zaplacen.

6.2.    Návratek z jízdních dokladů hrazených elektronickou peněženkou (EPIK) bude poukázán na účet elektronické peněženky, kterou byl doklad zaplacen.

7.    Výše vyplácených částek

7.1.    V mezinárodní přepravě lze cestujícímu vyplatit u pokladních přepážek a smluvních prodejců v hotovosti návratek až do výše 8000 CZK.

7.2.    UPPS pro uznané návratky vyšší než 8000 CZK vyřizuje OPT.

7.3.    Limit 8000 CZK se nevztahuje na cestující, kteří uvedou bydliště mimo Evropu (cestující tuto skutečnost musí prokázat předložením cestovního pasu), na výplatu návratků u dokladů hrazených platební kartou a je-li uplatněno právo z přepravní smlouvy z viny na straně železnice.


8.    Pravidla pro uplatnění práva z přepravní smlouvy u jednotlivých druhů jízdních dokladů

8.1.    Cestující má  nárok  na  vrácení  nevyužitého  jízdného,  jehož  výše  při  vrácení z důvodů na straně cestujícího může být snížená o předepsanou srážku, výše srážky může být až 100 %.

8.2.    Srážka se provádí vždy za každý jízdní doklad zvlášť, nikoliv z jízdného za
 


každého cestujícího zvlášť. U jízdních dokladů zakoupených v e-shopu ČD (eTiket, TeleTiket) se ve sdružených jízdních dokladech počítá srážka za každý jízdní doklad uvedený v části „Daňový doklad (informace o ceně)“. U rezervačních dokladů se provádí srážky dle podmínek uvedených v čl. 8.3. této přílohy.

8.3.    Je-li uplatněno právo z přepravní smlouvy z viny na straně cestujícího, má cestující nárok u jednotlivých druhů jízdních dokladů na výplatu návratku následovně:

a)    Úplné nevyužití jízdenky 
•    V případě, že cestující vrátí jízdenku do 23:59 hod dne předcházejícímu jejímu prvnímu dni platnosti nebo do 15 minut od zakoupení jízdenky, je proveden návratek beze srážky.
•    V případě, že cestující vrátí jízdenku v první den platnosti jízdenky nebo po uplynutí 15 minut od jejího zakoupení, činí srážka 3 EUR.

b)    Částečné nevyužití jízdenky
V případě částečného nevyužití jízdenky se vrátí jízdné po odečtení ceny za projetou trať a srážky 3 EUR.

c)    Skupinové jízdenky
Pravidla uvedená pod písmenem a), b) se vztahují i na jízdenky pro přepravu skupin. Srážka se provádí ze společně vystavené jízdenky, nikoliv z jízdného za každého cestujícího zvlášť. Skupinovou jízdenku je možné na ČD odchylně od podmínek SCIC- NRT vrátit do třech měsíců po skončení platnosti jízdního dokladu.

Částečné nevyužití - pokles počtu osob:

•    Předloží-li cestující příslušné potvrzení o částečném nevyužití (snížení počtu osob), je proveden částečný návratek beze srážky.
•    Pro UPPS v mezinárodní přepravě při snížení počtu osob ve skupinových jízdenkách musí být záznam na jízdní doklad o částečném nevyužití učiněn ve vlaku nebo na pokladní přepážce.

d)    Rezervace míst k sezení - místenky
•    V případě, že cestující vrátí místenku (rezervace na sezení) do 15 minut před odjezdem vlaku z nástupní stanice cestujícího, je proveden návratek beze srážky, později činí srážka 100 %.
•    V případě, že cestující vrátí místenku do oddílů Busienss railjet, místenku (aufpreis) a jízdenky IRT do vlaku SC Pendolino na Slovensko do 15 minut před odjezdem vlaku z nástupní stanice cestujícího, je proveden návratek beze srážky, později srážka činí 100 %.

e)    Rezervace lůžkových a lehátkových míst v přepravě ČD-ZSSK
V případě, že cestující vrátí rezervaci do 23:59 hod dne předcházejícímu jejímu prvnímu dni platnosti, činí srážka z rezervace 10 %, nejméně 1,- EUR za místo. V případě, že cestující odřekne rezervaci v den odjezdu vlaku, činí srážka z rezervace 50 %, nejméně 1,- EUR za místo. V případě, že rezervaci odřekne po odjezdu vlaku nebo jí neodřekne vůbec, činí srážka 100 %.

f)    Rezervace lůžkových a lehátkových míst
V případě, že cestující vrátí rezervaci do 23:59 hod dne předcházejícímu jejímu prvnímu dni platnosti, činí srážka z rezervace 10 %, nejméně 3,- EUR za místo. V případě, že cestující odřekne rezervaci v den odjezdu vlaku, činí srážka z rezervace 50 %, nejméně 3,- EUR za místo a noc. V případě, že rezervaci odřekne po odjezdu vlaku, činí srážka 100 %.
 

Noc je obecně stanovena časovým úsekem 22:00 – 06:00 hod, není-li zvláštními přepravními podmínkami stanoveno jinak. V případě, že služba nebyla poskytnuta mimo výše uvedený časový rámec, nevzniká cestujícímu nárok na částečný návratek.

g)    Jízdní doklady IRT
Pro jednotlivé kategorie vlaků IRT nebo přímo pro konkrétní spoje platí zvláštní přepravní podmínky (SCIC-IRT), vč. zvláštních podmínek pro návratky. Podmínky a ceny v těchto vlacích vyhlašují a poskytují dopravní podniky, které tyto vlaky zřizují. Částečné návratky u jízdních dokladů IRT nejsou možné. Příplatek (aufpreis) s rezervací místa k sezení se zpravidla nevrací. U některých nabídek mohou být návratky jízdních dokladů IRT omezeny nebo zcela vyloučeny.

Pokud není v ZUJ u jednotlivých kapitol stanoveno jinak, platí:
V případě, že cestující vrátí rezervaci do 23:59 hod dne předcházejícímu jejímu prvnímu dni platnosti,  činí  srážka  z  rezervace  50  %,  nejméně  3  EUR  za  místo. V případě, že cestující odřekne místo později, činí srážka 100 %.

h)    Jízdní doklady pro přepravu jízdních kol
•    V případě, že cestující vrátí jízdenku do 23:59 hod dne předcházejícímu jejímu prvnímu dni platnosti nebo do 15 minut od zakoupení jízdenky, je proveden návratek beze srážky.
•    V případě, že cestující vrátí jízdenku v první den platnosti jízdenky nebo po uplynutí 15 minut od jejího zakoupení, činí srážka 3 EUR.
•    Částečný návratek není možný.

i)    Jízdní doklady v přepravě autovlakem
V případě, že cestující vrátí jízdenku do 23:59 hod dne předcházejícímu jejímu prvnímu dni platnosti, činí srážka 10 %. V den odjezdu vlaku a později činí srážka 100 %.

j)    Jízdní doklady eTiket zahraničí
Pro návratky u jízdních/rezervačních dokladů eTiket zahraničí platí podmínky pro návratky, které jsou uvedeny v Pravidlech pro nákup v e-shop ČD. Tyto podmínky jsou vyhlášeny na www.cd.cz.

k)    Jízdní doklady Včasná jízdenka Evropa
•    V případě, že cestující vrátí jízdenku do 23:59 hod dne předcházejícímu jejímu prvnímu dni platnosti, činí srážka 3 EUR za osobu; v den odjezdu a později činí srážka 100 %.
•    V případě VJE do Polska a Slovinska činí srážka 100 % vždy.
l)    Servisní poplatek
Servisní poplatek za vystavení jízdenky Včasná jízdenka Evropa nelze ze strany cestujících vrátit.

8.4.    U některých nabídek mohou být stanoveny zvláštní podmínky pro UPPS nebo může být UPPS zcela vyloučeno. Tyto odchylky jsou stanoveny v příslušné kapitole v ZUJ.

8.5.    Je-li uplatněno právo z přepravní smlouvy z viny na straně dopravce, cestujícímu bude vyplaceno nevyužité jízdné (včetně návratku z rezervačních dokladů, v tomto případě i místenky a servisního poplatku) beze srážky.


Úvod Typy jízdenek Odškodnění, reklamace a výměny