Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží prostřednictvím E-shopu. Za prodávajícího se považuje společnost České dráhy, a.s., IČO 70994226, DIČ CZ70994226, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039 (dále jen „ČD“ nebo „Prodávající“). Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Kupní smlouva

Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na uzavření smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Originál kupní smlouvy (faktura) bude zaslán emailem při úhradě objednávky.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) a s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 sb., Zákon o zpracování osobních údajů v platném znění. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line E-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny uvedené bez i včetně DPH.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na stránkách ČD Fanshop [www.cd.cz/fanshop/module/jp_reklamace/]. Vrácené zboží musí být nepoškozeno a vráceno v původním stavu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy na adresu [ČD Fanshop, Těšovice 60, Prachatice 383 01].

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující smí zboží vyzkoušet (např. kvůli velikosti), ale zboží nesmí být použité (např. na tréninku), vyprané a nebo jinak znečištěné.

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není Prodávající povinen přijmout v důsledku odstoupení! Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme, pro urychlení vyřízení odstoupení, zboží doručit na výše uvedenou adresu pro odstoupení od smlouvy spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali bude částka odpovídající kupní ceně čerpána pro další nákup. Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující. Kupující dále bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující způsoby platby:

• platba platební kartou prostřednictvím platební brány

• platba ČD Kredit

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

Dodací podmínky

Přepravní služba - ČR:
Zboží odešle prodávající kupujícímu prostřednictvím kupujícím vybraného přepravce, přičemž kupující je oprávněn zvolit jednoho z následujících přepravců: [PPL CZ s.r.o., GLS  nebo Zásilkovna s.r.o.] Cenu za přepravu (ceník je umístěn na www.cd.cz/fanshop/) hradí kupující případně prodejce při splnění podmínek dopravy zdarma. Náklady komunikace na dálku nese každá ze smluvních stran samostatně za sebe.

Přepravní služba – EU:
Zboží odešle prodávající kupujícímu prostřednictvím přepravce GLS a PPL. Cenu za přepravu (ceník je umístěný na www.cd.cz/fanshop/) hradí kupující případně prodejce při splnění podmínek dopravy zdarma. Náklady komunikace na dálku nese každá ze smluvních stran samostatně za sebe.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Smlouva (faktura) bude uložena pro registrované uživatele elektronicky na jejich účtu po dobu 2 let od uzavření.

Smlouva bude uzavřena v českém jazyce.

Smlouva se považuje za uzavřenou úhradou objednávky.

Před dokončením a úhradou objednávky se dají změnit všechny potřebné informace k doručení zboží, množství a sortimentu na objednávce.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Závěrečné ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17. 04. 2024.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit OP bez předchozího upozornění.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Nebo Reset password