Pro žáky a učitele

Podívejte se, co všechno nabízíme.

Přihlášky do Stipendijního programu ČéDés přijímáme průběžně celý rok.
Užijte si střední školu nebo učiliště s naším stipendiem bez starostí, a s jistotou zaměstnání po škole.

Více o Stipendijním programu ČéDés

Pravidla studentské soutěže na facebooku

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost České dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Praha 1, nábř. L. Svobody 1222, PSČ 110 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 8039 (dále jen „organizátor“ a/nebo „pořadatel“).

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 17. 6. 2021 do 31. 8. 2021 (včetně) na oficiální facebookové stránce (dále jen „FB“) společnosti České dráhy, a.s. (dále jen „ČD“) www.facebook.com/ceskedrahy (dále jen „FB profil ČD“) a na facebookových profilech zapojených škol. O cenu je nutné se přihlásit nejpozději do 10 dnů od přijetí oznámení o výhře.

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěžícím se může stát fyzická studující osoba ve věku 15 – 30 let, která se v souladu s těmito pravidly rozhodne účastnit soutěže a splní veškeré podmínky účasti dle těchto pravidel (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“).

V případě, že účastník uvede nepravdivé nebo zavádějící informace o studiu či věku, je automaticky ze soutěže vyřazen a nevzniká mu nárok na výhru. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří budou jakýmkoli způsobem jednat v rozporu s těmito pravidly, právními předpisy či dobrými mravy. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání či jiného přezkumu.

4. POPIS SOUTĚŽE

Soutěže se lze zúčastnit zasláním fotografie na email grnabor@cd.cz zveřejněný v soutěžním příspěvku, který bude zveřejněn v době konání soutěže na zdi FB profilu ČD. Na soutěžní fotografii musí být zachycen pohled z vlaku ve vlastnictví dopravce ČD.

Na fotografii nesmí být zobrazeny žádné osoby v takové podobě, aby byly identifikovatelné, nebo musí autor doložit, že má od těchto osob svolení k jejich pořízení a následnému zveřejnění.

Příspěvkem se soutěží se rozumí takový příspěvek na FB profilu ČD, který obsahuje text týkající se této soutěže, která je upravena těmito pravidly.

Fotografie musí být zaslána na email zveřejněný v soutěžním příspěvku, a zároveň musí být vyplněny správně všechny požadované údaje (kontaktní email, jméno atd.).

Odesláním fotografie dle těchto pravidel účastník schvaluje tato pravidla soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky.

V případě, že soutěžící pošle více soutěžních fotografií, které budou splňovat podmínky, budou zařazeny všechny do soutěže. Výhru však může výherce získat pouze jednu, a to za nejlepší ze zaslaných fotografií.

5. URČENÍ VÝHERCŮ, VÝHRY

Výherci budou určeni na základě rozhodnutí odborné poroty, která vybere nejlepší snímky, které budou splňovat podmínky soutěže. Porota vybere maximálně 5 výherců, přičemž každý z nich dostane pouze jednu z následujících cen a to v pořadí – 1. dron, 2. Go Pro kamera, 3. bezdrátová sluchátka, 4. instatní fotoaparát, 5. chytré hodinky. Přijetí rozhodnutí poroty podle první věty tohoto odstavce bude ze strany organizátora vhodným způsobem zveřejněno tak, aby byla zajištěna plná transparentnost soutěže.

Výherce a jeho fotografie mohou být zveřejněny na FB profilu ČD a v magazínu ČD pro vás nebo Železničář.

Organizátor nezodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti nebo při užívání výhry či s účastí v soutěži. Výherce je povinen při užívání výhry dodržovat řád a pravidla a pokyny organizátora.

Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a konečným způsobem rozhodovat o výhrách v soutěži, a to bez jakéhokoliv oznámení či uvedení důvodu.

6. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SOUTĚŽNÍCH DÍLECH

Zasláním soutěžní fotografie (dále také jen „dílo“) na email zveřejněný v soutěžním příspěvku na FB profilu ČD a FB profilu zapojených škol soutěžící (i) potvrzuje, že jeho autorská práva vztahující se k dílu jsou takového rozsahu, jenž umožňují poskytnutí licence podle těchto pravidel soutěže, jak je dále uvedeno, a (ii) uděluje organizátorovi nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že organizátor je oprávněn dílo užívat všemi způsoby, zejména k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový). Organizátor je oprávněn užít dílo pro marketingové účely včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky a za účelem realizace dalších marketingových akcí pořádaných organizátorem soutěže, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýzám, organizování dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb v médiích (včetně internetu), v propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti se soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být užity, pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících.

Organizátor není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit dílo pro své potřeby v souladu s autorským zákonem a občanským zákoníkem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona a občanského zákoníku pro jakékoliv další nakládání s dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním díla do soutěže s přiloženými osobními údaji (k osobním údajům soutěžícího viz dále). Organizátor je oprávněn tuto licenci dále převádět na třetí osoby na základě vlastního rozhodnutí (podlicence). Soutěžící účastí v soutěži a odesláním díla do soutěže výslovně potvrzuje, že je oprávněn souhlasy podle těchto pravidel soutěže udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody vzniklé v této souvislosti organizátorovi a/nebo třetím osobám, a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit.

Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý účastník soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že dílo do soutěže zaslané je jeho původním dílem. Stejně tak se účastník soutěže zavazuje, že užitím díla dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zobrazených v díle, práva majitelů věcí či ochranných známek zobrazených v dílech atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním díla do soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže je povinen organizátorovi uhradit jakoukoli škodu v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na příslušné výhry.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady zaslaná díla či je bez náhrady dle vlastního uvážení zlikvidovat. Vzhledem k volnému přístupu k zaslaným dílům na internetu neodpovídá organizátor za jejich případné stažení a užití třetími osobami.

7. ZMĚNA PODMÍNEK SOUTĚŽE A UKONČENÍ SOUTĚŽE

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, zkrátit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.

Tato pravidla jsou zveřejněna na www.cd.cz. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně a zveřejněno na těchto webových stránkách. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěži dává každý účastník organizátorovi v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu trvání soutěže podle těchto pravidel v rozsahu (i) jméno a příjmení, (ii) název facebookového profilu (iii) název obce, kde účastník žije, a (iv) e-mail (dále jen „osobní údaje“) za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži podle těchto pravidel a případného předání ceny.

Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení ze soutěže.

Poskytnutí osobních údajů podle těchto pravidel je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu dpo@cd.cz nebo dopisu na kontaktní údaje organizátora uvedených výše.

    Soutěžící má právo
  • požadovat po organizátorovi informaci, jaké osobní údaje zpracovává, žádat si foto-kopii těchto údajů;
  • vyžádat si u organizátora přístup k těmto osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování;
  • požadovat po organizátorovi výmaz těchto osobních údajů;
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídajících hodnot a měnit podmínky předání ceny.

V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo v souvislosti s ní, budou řešeny rozhodnutím organizátora. V případě pochybností leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě FB). Organizátor dále neručí za vložení fotografie či doručení zprávy na FB (e-mailu) či jakýchkoli e-mailů doručovaných účastníkům nebo účastníky.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Výhry není možné alternativně plnit v penězích, požadovat jinou výhru nebo výhru převést na jinou osobu. Nelze požadovat úplatu za poskytnutí licenčních práv.

Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele k dalším marketingovým a charitativním účelům.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo jakýmkoli způsobem přidružena k elektronické sociální síti FB či společnosti Facebook. Účastník je plně srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a nikoliv elektronické sociální síti FB či společnosti Facebook. Společnost Facebook je v plném rozsahu osvobozena od veškerých závazků každého účastníka či ve vztahu ke každému takovému účastníkovi založených podle těchto pravidel.

Tato pravidla soutěže budou všem zájemcům i soutěžícím neomezeně přístupná po celou dobu trvání soutěže na kariérním webu ČD.

V Praze dne 9. 6. 2021

Studuješ střední školu nebo učiliště?

Chodím na učiliště Chceš stipendium nebo získat praxi? To jsem já
Chodím na střední školu Chceš stipendium nebo získat praxi? To jsem já
Končím školu a hledám práci Nechceš to zkusit u nás? To jsem já
Pro učitele

Jsem učitel a chci se vzdělávat

Nabízíme vám školení pro výuku odborných předmětů a zajímavé exkurze pro vaše žáky.

To mě zajímá

Partnerské školy

Školy, se kterými spolupracujeme

Obory, které u nás mají uplatnění, najdete především na našich partnerských školách.

Seznam škol