nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Podmínky pro vydávání a používání In Karty

Platnost od 25.5.2018

Co je to In Karta, Karta ČD a Karta?

In Karta je bezkontaktní čipová karta velikosti standardní bankovní platební karty, ve které je integrován čip Mifare DESFire ® s anténou. Elektronické obvody In Karty jsou napájeny napětím, které se indukuje v anténě v případě, že se ocitne v elektromagnetickém poli vyzařovaném terminálem / čtečkou (ve vzdálenosti max. 10 cm od čtečky). In Karta může sloužit jako nosič elektronických peněz, tzv. elektronická peněženka (EPIK).

Kartou ČD se rozumí prostor pro uložení zákaznických aplikací ČD dodatečně vytvořený v kartě (cizího subjektu).

Karta (cizího subjektu) je jakákoliv bezkontaktní čipová karta (vyjma In Karty), plnící sama o sobě, nebo ve spojení s jinými elektronickými aplikacemi, funkci jízdního dokladu ve veřejných dopravních prostředcích.

Důležité upozornění

Po podání žádosti o vydání In Karty a zaplacení zvolené aplikace obdržíte předběžnou In Kartu, nebo potvrzení o přijetí žádosti, kde bude mimo jiné uvedeno vaše jméno, příjmení, datum narození a číslo In Karty (kterou obdržíte po vyrobení). Předběžná In Karta, nebo potvrzení o přijetí žádosti platí do doby, než obdržíte vaši čipovou In Kartu, nejdéle však do data na předběžné In Kartě, nebo potvrzení o přijetí žádosti uvedeném. Předběžná In Karta slouží k prokazování nároku na zvolenou vnitrostátní slevu.

Na e-shopu ČD nelze požádat o slevu RAILPLUS. Pokud potřebujete v době platnosti předběžné In Karty využít slevu RAILPLUS, musíte o vydání In Karty požádat na pokladní přepážce ČD a současně s podáním žádosti předložit druhou fotografii a požádat o dočasnou papírovou In Kartu/RAILPLUS; dodatečně nelze o dočasnou papírovou In Kartu/RAILPLUS požádat. Předběžnou In Kartu nebo potvrzení o přijetí žádosti pečlivě uschovejte! Za ztracenou či poškozenou (nečitelnou) předběžnou In Kartu, předběžnou traťovou jízdenku, nebo dočasnou papírovou In Kartu/RAILPLUS se do doby vydání In Karty náhrada neposkytuje a nelze ani vystavit její duplikát. Ve lhůtě uvedené na předběžné In Kartě (potvrzení o přijetí žádosti) se dostavte do vámi určené železniční stanice k převzetí In Karty. Při převzetí, prosím, zkontrolujte, zda souhlasí vaše fotografie, jméno, příjmení, datum narození a platnost In Karty šest let od prvního dne platnosti.

S hotovou In Kartou obdržíte potvrzení s jejími identifikačními údaji. Současně s In Kartou obdržíte heslo, které slouží k bezpečnému přístupu k informacím týkajícím se vaší In Karty. Po přihlášení na adrese www.cd.cz si můžete své heslo změnit. Změnu hesla lze rovněž provést na pokladně ČD.

Zvolenou aplikaci lze vrátit nejpozději první den platnosti aplikace uvedený na předběžné In Kartě.

Co dělat při ztrátě In Karty?

In Kartu můžete zablokovat na kterékoliv pokladní přepážce ČD, na internetové adrese https://www.cd.cz/profil-uzivatele/spravce-inkaret/neregistrovany/ (dále web) nebo telefonicky na zákaznické lince (telefonní číslo 221 111 122). Pro telefonické zablokování In Karty a pro přihlášení na web je nutno zadat, resp. nahlásit operátorovi, své osobní údaje, číslo In Karty a výše zmiňované heslo. Bez uvedení platného hesla není blokace In Karty možná. Blokace In Karty bude provedena bez poplatku po ověření vašich osobních údajů. O duplikát In Karty lze požádat pouze osobně u pokladní přepážky ČD. Za vystavení duplikátu In Karty nebo odblokování In Karty se účtuje poplatek dle tarifu TR 10.

Smluvní vztah držitele In Karty a ČD

Smluvní vztah mezi ČD jako vydavatelem a držitelem vzniká okamžikem převzetí In Karty, nebo prvním dnem platnosti předběžné In Karty se zvolenou aplikací dle tarifu TR 10. Smluvní vztah končí nejpozději uplynutím 6 měsíců ode dne konce platnosti In Karty, pokud v této lhůtě nezažádáte o novou kartu.

V případě, že na In Kartu bude vložen elektronický peněžní prostředek, podepsaná „Žádost/Smlouva o vydání a používání In Karty“ se mění ve „Smlouvu o používání elektronického peněžního prostředku“, která je účinná vložením peněžních prostředků a řídí se „Obchodními podmínkami pro vydávání a používání In Karty jako elektronického peněžního prostředku uchovávajícího elektronické předplatné a podmínky uznávání elektronických peněžních prostředků na bezkontaktních čipových kartách jiných subjektů“ (VOP). V případě In Karty použité jako EPIK, na které není zůstatek peněžních prostředků, smluvní vztah končí nejpozději uplynutím 6 měsíců ode dne konce platnosti In Karty, pokud v této lhůtě nezažádáte o novou kartu. Je-li na In Kartě použité jako EPIK zůstatek peněžních prostředků i po uplynutí platnosti In Karty, končí smluvní vztah nejpozději dnem, kdy je na In Kartě nulový zůstatek elektronického předplatného, nejdéle však uplynutím 4 let ode dne konce platnosti In Karty nebo její blokace. V případě rozporů ohledně délky smluvního vztahu mají VOP přednost. Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé z „Žádosti/Smlouvy o vydání a používání In Karty“, stejně jako vztahy vzniklé ze „Smlouvy o používání elektronického peněžního prostředku“ mezi vydavatelem a držitelem elektronických peněžních prostředků zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Informace a kontakty

Zákaznická linka 221 111 122, www.cd.cz/inkarta.

Použití In Karty na vnitrostátní slevy ČD se řídí podmínkami vyhlášenými v platném Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10).

Použití In Karty/RAILPLUS v mezinárodní přepravě se řídí podmínkami vyhlášenými v platném Zvláštním ujednání ČD pro mezinárodní přepravu.

Použití In Karty jako EPIK se řídí Obchodními podmínkami pro vydávání a používání In Karty jako elektronického peněžního prostředku a podmínky uznávání elektronických peněžních prostředků na bezkontaktních čipových kartách jiných subjektů.


Úvod Čím se řídíme