nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Podmínky ochrany osobních údajů účtu ČD Body

Platnost od 25.5.2018

Osobní údaje zpracováváme pouze na základě a v rozsahu dovoleném obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů a předpisů souvisejících. To platí i pro veškeré zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají v souladu s našimi pokyny.

Veškeré informace týkající se osobních údajů zpracovávaných ČD, stejně jako aktualizace těchto podmínek, najdete rovněž na www.cd.cz/pravasubjektu.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ČD

Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s ČD Body – věrnostním programem spojeným s Portálem (soubor internetových stránek, mobilních aplikací a služeb, které jsou umístěny na internetové adrese www.cd.cz) je společnost České dráhy, a.s., IČO: 709 94 226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ohledně záležitostí souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů působícího v ČD na e-mailu: dpo@cd.cz.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A JEJICH PRÁVNÍ TITUL

Údaje, které jste uvedli již při registraci na Portálu: jméno, příjmení, e-mail, heslo, údaje o nákupu jízdních dokladů, jejich druhu, frekvenci nákupu, využívaných slevách, a
případné další údaje v závislosti na vašem nastavení služeb a aplikací na Portálu: číslo mobilního telefonu, číslo průkazu, číslo registrované In Karty, místní a časové preference výluk vlaků, údaje v souvislosti s aktivací věrnostního programu ČD Body (věkové rozhraní, datum narození, sociodemografická data, telefonní číslo)
zpracováváme spolu s údaji: podrobnosti čerpání výhod věrnostního programu ČD Body výhradně k těmto účelům:

 • poskytování odměn věrným zákazníkům ČD
 • zvyšování kvality v oblasti poskytovaných služeb ČD

… abychom splnili naše povinnosti ze Smlouvy o účasti ve věrnostním programu ČD Body

SOUHLAS

Tyto údaje: využití jízdních dokladů v konkrétním vlakovém spoji a časové a místní detaily tohoto spoje včetně údaje o kontrole jízdního dokladu a údaje o zvolené třídě, zpracováváme pouze pokud nám k tomu udělíte souhlas, a to výhradně k těmto k účelům:

 • marketingových průzkumů a navazujících rešerší a analýz za účelem použití získaných dat pro určování marketingové a obchodní strategie
 • zasílání obchodních nabídek zejména v podobě slev, sezonních akcí nebo speciálních akcí jako novinky v oblasti našich služeb apod. prostřednictvím e-mailu, telefonických hovorů a SMS zpráv (přímý marketing)

Pro účely marketingu využíváme profilování, tedy automatizované zpracování osobních údajů, které hodnotí aspekty vztahující se k zákazníkovi, a které nám umožňuje vytvořit nabídku produktů či služeb přizpůsobených konkrétnímu zákazníkovi, a to díky údajům o cestovním chování nad rámec základních údajů ve spojení s nimi. Zasílání obchodních nabídek však můžete odmítnout kdykoli a zcela zdarma prostřednictvím odkazu v každém e-mailu.

… abychom mohli zasílat pouze obchodní nabídky a slevy přizpůsobené vašim předchozím cestovním preferencím a ušetřili vás nabídek, které pro vás s největší pravděpodobností nejsou nikterak zajímavé

Udělení souhlasu je zcela dobrovolné, je tedy pouze na vašem uvážení, zda nám za slevu v podobě nasbíraných věrnostních bodů poskytnete své osobní údaje nebo zda budete využívat našich služeb bez omezení, ovšem bez možnosti využívání výhod nabízených v tomto programu. V případě, že si nepřejete souhlas udělit, nemůžete se účastnit věrnostního programu ČD Body.

Právo odvolat souhlas

Souhlas můžete kdykoli odvolat na Portálu v uživatelském profilu. Souhlas se zpracováním osobních údajů je však podmínkou účasti ve věrnostním programu ČD Body, proto v případě jeho celého nebo i jen částečného odvolání vám nebudeme moci poskytovat výhody v tomto programu.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje poskytujeme výhradně:

 • správcům našich informačních systémů, kde jsou osobní údaje zpracovávány.

Seznam všech zpracovatelů je dostupný na https://www.cd.cz/assets/info/cim-se-ridime/zpracovatele-osobnich-udaju.pdf.

Osobní údaje mohou být poskytnuty i orgánům veřejné moci v případě, že je to nezbytné pro ochranu před vznikem nedůvodné újmy na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného, vyžadují-li to právní předpisy.

DOBA ULOŽENÍ

Zpracování osobních údajů ukončíme, jakmile skončí váš smluvní vztah s ČD založený smlouvou (souhlasem s Pravidly věrnostního programu ČD Body).

PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám tato práva:

Přístup k osobním údajům

Máte právo na informaci, zda zpracováváme vaše osobní údaje, stejně jako na poskytnutí kopií vašich osobních údajů a podrobností zpracování. Stejně tak máte právo na přístup ke katalogu vašich práv – oprava, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku, podat stížnost u dozorového úřadu.

Oprava osobních údajů

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů i na doplnění neúplných osobních údajů. To např. znamená, že kdykoli změníte e-mail nebo telefonní číslo, vždy je ihned opravíme, abychom zajistili bezproblémovou komunikaci. O změnách ve vašich osobních údajích nás proto prosím vždy informujte.

Omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů pouze na jejich uložení a zřejmé odlišení od ostatních zpracovávaných osobních údajů, když se domníváte, že:

 • osobní údaje nejsou přesné
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nechcete je vymazat
 • osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ačkoliv ČD je již nepotřebují
 • namítáte oprávněnost našeho zájmu na zpracování těchto údajů, a to po dobu, kdy ČD budou oprávněnost tohoto zájmu analyzovat.

Výmaz osobních údajů

Máte právo na to „být zapomenut“, tedy právo na to, abychom vymazali veškeré vaše osobní údaje, když již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, a neexistuje právní titul pro další zpracovávání a samozřejmě i v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Vaše osobní údaje vymažeme také v případě, jsou-li zpracovávány na základě souhlasu, pokud tento souhlas odvoláte. Dále budou vymazány, pokud vznesete námitku proti zpracování, pokud dospějeme k závěru, že náš oprávněný zájem nepřevažuje nad vaším zájmem na ukončení zpracování (v případech, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu), anebo vznesete-li námitku proti jejich zpracování pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje rovněž vymažeme, bude-li nám v souladu s právem uložena taková povinnost.

Vaše osobní údaje však nemohou být vymazány, existují-li důvody, pro které je možné pokračovat ve zpracování i přes vaši žádost, zejména pro nezbytnost dalšího zpracování k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, splnění naší právní povinnosti nebo pro výkon práva na svobodu projevu a informace, stejně jako pro vědecký či historický výzkum či pro statistické účely, popř. archivace pouze ve veřejném zájmu. Není-li však další zpracování nezbytné, vyhovíme vaší žádosti neprodleně.

Přenositelnost

Máte právo „odnést si“ svoje osobní údaje od nás k jinému správci. Takto lze přenést všechny osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně, na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy. Veškerá data vám či novému správci zpřístupníme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dokončení procesu přenesení je však na vašem novém správci a jeho technické vybavenosti, aby mohl údaje zjednodušeně řečeno přečíst a pracovat s nimi, to nemůžeme garantovat.

Odvolat souhlas

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, můžete jej jednoduše kdykoli odvolat. Jakmile vaše odvolání obdržíme, nebudeme již pro tyto účely vaše osobní údaje zpracovávat. Více viz kapitola souhlas. V kapitole uplatnění práv zákazníka najdete postupy odvolání souhlasu.

Podat stížnost u dozorového úřadu

Jste-li přesvědčeni, že byla porušena vaše práva vyplývající z právních předpisů, můžete se se stížností obrátit přímo na dozorový úřad v některém členském státě Evropské unie, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Jako dozorový úřad působí v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

UPLATNĚNÍ PRÁV ZÁKAZNÍKA

Práva zákazníka vztahující se k osobním údajům, můžete uplatnit kdykoli níže uvedenými způsoby, které zajistí nejrychlejší vyřízení vašeho požadavku:

 1. elektronicky na www.cd.cz/kontaktni-formular
 2. datová zpráva na ID: e52cdsf
 3. listovní psaní na adresu České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1
 4. e-mail na dpo@cd.cz
 5. osobně na adrese České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1

Pro uplatnění vašich práv jsme připravili Formulář pro uplatnění práv zákazníka ohledně osobních údajů, můžete však zaslat i vlastní žádost. Pro vyhovění vašim požadavkům však musíme ze všeho nejdříve ověřit, že žadatelem jste opravdu vy. Jedině tak zabráníme zneužití vašich osobních údajů třetí osobou, nevratné změně v osobních údajích nebo dokonce jejich ztrátě. Dokumenty proto musí být opatřeny vaším zaručeným elektronickým podpisem v případě, že je nahráváte na web nebo zasíláte e-mailem. V případě, že jste držitelem In Karty, můžete dokumenty po přihlášení na Portál nahrát bez tohoto podpisu. Dokumenty rovněž můžete zaslat jako listovní psaní, které opatříte svým úředně ověřeným podpisem. Do předmětu komunikace či na obálku prosím vždy uvádějte „GDPR“.

Pokud práva uplatníte osobně na podatelně v našem sídle na adrese České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1, bude pro ověření totožnosti požadováno pouze předložení vašeho dokladu totožnosti vydaného orgánem státní správy.

Ačkoli vám chceme umožnit co nejjednodušší způsob uplatnění vašich práv, musíme eliminovat riziko neoprávněných zásahů do zpracování vašich osobních údajů. Proto v případě, že budeme mít pochybnosti o tom, že požadavek uplatňujete vy, dotážeme se vás na další údaj/e.

UPOZORNĚNÍ NA DŮSLEDKY ÚSPĚŠNÉHO UPLATNĚNÍ PRÁV ZÁKAZNÍKA

Poskytnutí většiny vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme, je nezbytné pro plnění našich právních povinností nebo plnění smlouvy, kterou s vámi máme uzavřít, a tudíž máte povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů vám nebudeme moci zpřístupnit požadovanou službu.

V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz všech vašich osobních údajů pro všechny uvedené účely, stejně jako práva odvolat souhlas, dochází k ukončení smluvního vztahu zákazníka a ČD založeného Smlouvou o účasti ve věrnostním programu ČD Body i smluvních vztahů touto smlouvou podmíněných. Nadále vám tedy nebudeme moci poskytovat výhody tohoto programu.


Úvod Čím se řídíme