nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Podmínky ochrany osobních údajů soutěže „DOTAZNÍK ČD BIKE“

Platnost od 25.5.2018

Osobní údaje zpracováváme pouze na základě a v rozsahu dovoleném obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů a předpisů souvisejících. To platí i pro veškeré zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají v souladu s našimi pokyny.

Veškeré informace týkající se osobních údajů zpracovávaných ČD, stejně jako aktualizace těchto podmínek, najdete rovněž na http://www.cd.cz/pravasubjektu.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ČD

Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti se soutěží „Dotazník ČD BIKE“ je společnost České dráhy, a.s., IČO: 709 94 226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ohledně záležitostí souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů působícího v ČD na e-mailu: dpo@cd.cz.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A JEJICH PRÁVNÍ TITUL

Tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, rok narození, frekvence vypůjčení kol ČD, zdroj informace o půjčovnách kol, informace o využití druhu dopravního prostředku do místa půjčovny kol (včetně druhu jízdného a názvu stanice), údaj o spokojenosti zákazníka se službami ČD BIKE, cestovní chování v průběhu vypůjčení kol ČD, údaj o zájmu o otevření další půjčovny kol, zpracováváme výhradně k tomuto účelu:

 • Účast v soutěži „Dotazník ČD BIKE“ - vedení evidence, výběr výherců a předání výhry v rámci soutěže „Dotazník ČD BIKE“

… abychom splnili naše smluvní povinnosti k soutěži „Dotazník ČD BIKE“

Tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, rok narození, zpracováváme k tomuto účelu:

 • provádění marketingových průzkumů a statistik

… abychom mohli upravit nabídku půjčovny jízdních kol podle oblíbenosti apod.
(dle právních předpisů máme na uvedeném zpracování oprávněný zájem)

Tyto údaje: e-mailová adresa, zpracováváme k tomuto účelu:

 • zasílání obchodních nabídek zejména v podobě slev, sezonních akcí nebo speciálních akcí apod. prostřednictvím e-mailu (přímý marketing)

… abychom mohli zasílat obchodní nabídky, slevy apod.
(dle právních předpisů máme na uvedeném zpracování oprávněný zájem)

Zasílání obchodních nabídek můžete odmítnout kdykoli a zcela zdarma prostřednictvím linku v každém e-mailu nebo zaškrtnutím příslušné možnosti již při sběru údaje o Vaší e-mailové adrese.

PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

Údaje poskytujeme výhradně:

 • správcům našich informačních systémů, kde jsou osobní údaje zpracovávány,
 • agentuře zpracovávající statistiky.

Údaje mohou být poskytnuty i orgánům veřejné moci v případě, že je to nezbytné pro ochranu před vznikem nedůvodné újmy na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného, vyžadují-li to právní předpisy.

DOBA ULOŽENÍ

Zpracování Vašich údajů za účelem plnění smlouvy v rámci soutěže „Dotazník ČD BIKE“ ukončíme, jakmile dojde k ukončení smluvního vztahu. Zpracování údajů výherce za účelem provádění marketingových průzkumů a statistik ukončíme, jakmile odpadne účel zpracování, nejpozději však do 5 let od okamžiku zahájení zpracování. Zpracování údajů za účelem zasílání obchodních nabídek ukončíme, jakmile odpadne účel, nejpozději však do 5 let od okamžiku zahájení zpracování.

V případě, že účel zpracování pomine dříve, ukončíme zpracování Vašich údajů pro tento zaniklý účel i před koncem smluvního vztahu.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám tato práva:

Přístup k osobním údajům

Máte právo na vydání potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, stejně jako na poskytnutí kopií Vašich osobních údajů a podrobností zpracování. Stejně tak máte právo na přístup ke katalogu Vašich práv – oprava, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku, podat stížnost u dozorového úřadu.

Oprava osobních údajů

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů i na doplnění neúplných osobních údajů. To např. znamená, že kdykoli změníte e-mail nebo telefonní číslo, vždy je ihned opravíme, abychom zajistili bezproblémovou komunikaci. O změnách ve Vašich osobních údajích nás proto prosím vždy informujte.

Omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů pouze na jejich uložení a zřejmé odlišení od ostatních zpracovávaných osobních údajů, když se domníváte, že:

 • osobní údaje nejsou přesné
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nechcete je vymazat
 • osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ačkoliv ČD je již nepotřebují
 • namítáte oprávněnost našeho zájmu na zpracování těchto údajů, a to po dobu, kdy ČD budou oprávněnost tohoto zájmu analyzovat.

Výmaz osobních údajů

Máte právo na to „být zapomenut“, tedy právo na to, abychom vymazali veškeré Vaše osobní údaje, když již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, a neexistuje právní titul pro další zpracovávání a samozřejmě i v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Dále budou vymazány, pokud vznesete námitku proti zpracování, pokud dospějeme k závěru, že náš oprávněný zájem nepřevažuje nad Vaším zájmem na ukončení zpracování (v případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu), anebo vznesete-li námitku proti jejich zpracování pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje rovněž vymažeme, bude-li nám v souladu s právem uložena taková povinnost.

Vaše osobní údaje však nemohou být vymazány, existují-li důvody, pro které je možné pokračovat ve zpracování i přes Vaši žádost, zejména pro nezbytnost dalšího zpracování k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, splnění naší právní povinnosti nebo pro výkon práva na svobodu projevu a informace, stejně jako pro vědecký či historický výzkum či pro statistické účely, popř. archivace pouze ve veřejném zájmu. Není-li však další zpracování nezbytné, vyhovíme Vaší žádosti neprodleně.

Přenositelnost

Máte právo „odnést si“ svoje osobní údaje od nás k jinému správci. Takto lze přenést všechny osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy. Veškerá data Vám či novému správci zpřístupníme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dokončení procesu přenesení je však na Vašem novém správci a jeho technické vybavenosti, aby mohl údaje zjednodušeně řečeno přečíst a pracovat s nimi, to nemůžeme garantovat.

Podat stížnost u dozorového úřadu

Jste-li přesvědčeni, že byla porušena Vaše práva vyplývající z právních předpisů, můžete se se stížností obrátit přímo na dozorový úřad v některém členském státě Evropské unie, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Jako dozorový úřad působí v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

Práva zákazníka vztahující se k osobním údajům, můžete uplatnit kdykoli níže uvedenými způsoby, které zajistí nejrychlejší vyřízení Vašeho požadavku:

 1. www.cd.cz/kontaktni-formular/
 2. datová zpráva na ID: e52cdsf
 3. listovní psaní na adresu České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1 s úředně ověřeným podpisem
 4. e-mail na dpo@cd.cz s připojeným elektronickým podpisem
 5. osobně doručit žádost na podatelnu na adrese České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1, kde bude ověřena Vaše totožnost

Pro uplatnění Vašich práv jsme připravili Formulář pro uplatnění práv zákazníka ohledně osobních údajů, můžete však zaslat i vlastní žádost. Pro vyhovění Vašim požadavkům však musíme ze všeho nejdříve ověřit, že žadatelem jste opravdu Vy. Jedině tak zabráníme zneužití Vašich osobních údajů třetí osobou, nevratné změně v osobních údajích nebo dokonce jejich ztrátě. Dokumenty proto musí být opatřeny Vaším zaručeným elektronickým podpisem v případě, že je nahráváte na web nebo zasíláte e-mailem. Zasíláte-li dokumenty e-mailem nebo datovou zprávou, uvádějte prosím vždy do předmětu zprávy popis „GDPR“. V případě, že jste držitelem In Karty, můžete dokumenty po přihlášení do e-shopu nahrát bez tohoto podpisu. Dokumenty rovněž můžete zaslat jako listovní psaní, které opatříte svým úředně ověřeným podpisem. Do předmětu komunikace či na obálku prosím vždy uvádějte „GDPR“.

Pokud práva uplatníte osobně na podatelně v našem sídle na adrese České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1, bude pro ověření totožnosti požadováno pouze předložení Vašeho dokladu totožnosti vydaného orgánem státní správy.

Ačkoli Vám chceme umožnit co nejjednodušší způsob uplatnění Vašich práv, musíme eliminovat riziko neoprávněných zásahů do zpracování Vašich osobních údajů. Proto v případě, že budeme mít pochybnosti o tom, že požadavek uplatňujete Vy, dotážeme se Vás na další údaj/e.

UPOZORNĚNÍ NA DŮSLEDKY ÚSPĚŠNÉHO UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz všech osobních údajů pro všechny uvedené účely dochází k ukončení smluvního vztahu zákazníka a ČD založeného smlouvou o soutěži „Dotazník ČD BIKE“. Některé údaje však i přes uplatnění Vašeho práva na výmaz nebudeme moci vymazat, neboť jejich poskytnutí je smluvním požadavkem, bez kterého nemůžeme smlouvu uzavřenou s Vámi plnit.


Úvod Čím se řídíme