nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Přeprava osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Platnost od 11. 12. 2022

Výňatek ze Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO)

KAPITOLA IV

Přeprava osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace

39. Společná ustanovení

39.1. Osobami se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace se rozumí každá osoba s trvalým nebo dočasným fyzickým, mentálním, duševním nebo smyslovým postižením, jež jí ve spojení s různými překážkami může bránit, aby využívala železniční přepravu plně a efektivně na základě rovnosti s ostatními cestujícími, nebo jejíž pohyb je při využívání přepravy omezen v důsledku věku.
39.2. Přeprava osob se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace odkázaných na trvalou pomoc nebo trvalý dohled jiné osoby je možná pouze v doprovodu fyzicky i psychicky zralého a zdatného průvodce, který zvládne sám zajistit veškerou pomoc související s přepravou cestujícího, a který bude s cestujícím přítomen po celou dobu přepravy. Za volbu průvodce je odpovědný cestující.
39.3. Informace jak a kde si lze zakoupit doklady nebo si dopředu objednat asistenci nebo přepravu jsou dostupné na www.cd.cz, vývěskách nebo u pokladních přepážek v železničních stanicích nebo na zákaznické lince CZS tel. 221 111 122.
39.4. Přeprava cestujících se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace, kteří nevyžadují žádnou asistenci nebo pomoc při nástupu, výstupu a přestupu do vlaku, není třeba nijak dopředu hlásit.
39.5. Cestující se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vlacích ČD právo na obsazení místa s přednostním určením dle čl. 31 SPPO a bezplatnou přepravu zdravotnického prostředku , odpovídajících jejich postižení nebo nemoci (např. berle, chodítko nebo ortopedický vozík). Jízdní kolo, koloběžka, skútr apod. nejsou zdravotnickými prostředky.
39.6. Pro zajištění přepravy vlaky jiných dopravců nebo při přepravě s více dopravci v rámci jedné cesty je nutno využít objednávkový systém SJT One Ticket Asistence dostupný na oneticket.cz/asistence nebo na tel. 222 266 755, případně e-mailu asistence@oneticket.cz.

40. Asistence v železničních stanicích

40.1. Cestující se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace si mohou objednat bezplatnou asistenci nejpozději 24 hod. před odjezdem vlaku z nástupní stanice.
40.2. V rámci schválené asistence ČD neposkytují další služby, jako např. pomoc se zavazadly, hlídání dětí atp., pokud se však s cestujícím nedohodne jinak.
41. Cestující s ortopedickým vozíkem
41.1. Informace o stanicích, jejichž technická vybavenost a přístupnost umožňuje cestujícím na ortopedickém vozíku nástup, výstup a přestup do vlaku a informace o vlacích umožňujících přepravu cestujících na ortopedickém vozíku, jsou zveřejněny v elektronickém jízdním řádu, na www.cd.cz a v aplikaci Můj vlak. Na vyžádání je sdělí zaměstnanci ČD v železničních stanicích nebo na zákaznické lince CZS, tel. 221 111 122.
41.2. Objednávku pro přepravu ve vlacích, kde je podle plánu pravidelně řazen vůz vhodný pro přepravu cestujících na ortopedickém vozíku, je nutno uplatnit nejpozději 24 hod. před odjezdem vlaku z nástupní stanice cestujícího.
41.3. Objednávku pro přepravu ve vlacích, do kterých je třeba mimořádně zařadit vůz vhodný pro přepravu cestujících na ortopedickém vozíku, je nutno uplatnit nejpozději 48 hod. před odjezdem vlaku z nástupní stanice cestujícího.
41.4. Pokud na vlaku není a ani nelze mimořádně zařadit vůz vhodný pro přepravu cestujících na ortopedickém vozíku, lze zcela mimořádně a s výslovným souhlasem cestujícího realizovat přepravu ve služebním oddílu, přestože služební oddíl nesplňuje standardy přepravy.
41.5. Nástup cestujícího do vlaku je realizován pomocí stacionární (ve voze) nebo mobilní (na nástupišti) zvedací plošiny. Její obsluhu při nástupu, výstupu a přestupu do vlaku zajišťují výhradně proškolení zaměstnanci ČD nebo zaměstnanci Správy železnic s. o. V objednávce přepravy je nutno uvést, zda cestující na svou zodpovědnost požaduje prostřednictvím plošiny zajistit nástup nebo výstup do vlaku i pro svého průvodce, včetně vodícího nebo asistenčního psa.
41.6. Ortopedický vozík musí být opatřen funkční brzdou, kterou bude zajištěn proti pohybu při nástupu nebo výstupu pomocí zvedací plošiny a v průběhu celé přepravy. Odpovědnost za správný technický stav ortopedického vozíku nese cestující, případně jeho průvodce.
41.7. U objednané přepravy je cestující povinen ohlásit nejpozději 30 minut před odjezdem vlaku z nástupní stanice na sděleném kontaktním pracovišti, že je připraven k přepravě a s určeným zaměstnancem si domluvit další postup.
41.8. Pokud se cestující u objednané přepravy neohlásí v nástupní stanici k přepravě ve stanovené lhůtě a ani se nedostaví k nástupu do vlaku, veškeré další objednané služby, související s touto jeho přepravou (přestup, výstup, asistence) budou zrušeny.
41.9. Pokud se cestující na ortopedickém vozíku dostaví bez objednávky přepravy k odjezdu vlaku, do kterého nelze nastoupit v rámci nízkopodlažního uspořádání vozu, je možno operativně přepravu zajistit pouze v případě, že nástup s využitím zdvihací plošiny nezpůsobí zpoždění generující sankce objednatele a přeprava je z technických i kapacitních důvodů možná.

42. Objednávka přepravy a asistence

42.1. Objednávku přepravy nebo asistence lze uplatnit prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře na www.cd.cz/vozickari nebo nahlášení potřebných údajů u kterékoliv pokladní přepážky nebo na zákaznické lince CZS tel. 221 111 122. Za zajištění přepravy nebo asistence se cestujícím neúčtují žádné poplatky.
42.2. Přijetím objednávky se ČD zavazují k jejímu posouzení, její podání však nezakládá automatické právo cestujícího na přepravu zvoleným spojem nebo asistenci ve zvolené stanici. O výsledku posouzení objednávky bude cestující zpraven do 5 dnů po jejím přijetí. V případě podání objednávky ve lhůtě do 5 dnů před plánovanou cestou bude cestující zpraven o výsledku neprodleně po posouzení objednávky.
42.3. Pokud objednávku nelze realizovat podle zadání cestujícího, bude mu ze strany ČD nabídnuto variantní řešení. Úplné zamítnutí přepravy je možné pouze v případech, kdy:
a) nelze přepravu ve zvoleném vlaku nebo spoji realizovat a není technologicky možné do vlaku zařadit žádný vůz vhodný pro přepravu cestujících na ortopedickém vozíku,
b) je v požadovaném spoji již vyčerpána kapacita míst pro přepravu cestujících na ortopedickém vozíku a kapacitu nelze dodatečně zvýšit,
c) technická vybavenost a přístupnost zvolené nástupní, výstupní nebo přestupní stanice neumožňuje cestujícím na ortopedickém vozíku přístup na nástupiště nebo nástup, výstup a přestup mezi vlaky,
d) rozměry ortopedického vozíku přesáhnou šířku 700 mm a délku 1200 mm,
e) hmotnost ortopedického vozíku nebo součet hmotnosti cestujícího a použitého ortopedického vozíku je vyšší než nosnost zvedací plošiny a cestující odmítne oddělené naložení samotného vozíku a jeho samostatný nástup (pomocí zvedací plošiny),
f) nebyly při objednání dodrženy lhůty pro objednání přepravy.
42.4. Pokud chce cestující objednanou přepravu zrušit nebo se z náhlých důvodů nemůže dostavit k nástupu do vlaku, je povinen neprodleně o této situaci informovat místo, kde uplatnil objednávku nebo místo, z kterého mu byla realizace objednávky potvrzena.
Každá plošina má nosnost 250 kg.


Úvod Čím se řídíme