nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Objednávka přepravy cestujících na vozíku nebo asistence

Platnost od 12.12.2021

Výňatek ze Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO)

SPPO od 12.12.2021

108. Osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mají právo využívat služeb ČD způsobem srovnatelným s ostatními občany za podmínek uvedených v SPPO.
108. 1. Těmito osobami se rozumí každá osoba s trvalým či dočasným fyzickým, mentálním, duševním či smyslovým postižením, jež jí ve spojení s různými překážkami může bránit, aby přepravu využívala plně a efektivně na základě rovnosti s ostatními cestujícími, nebo jejíž pohyb při využívání přepravy je omezen v důsledku věku. Do této kategorie nepatří osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
108. 2. Přeprava osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, odkázaných na trvalou pomoc nebo trvalý dohled jiné osoby, je možná pouze v doprovodu fyzicky i psychicky zralého a zdatného průvodce, který zvládne sám zajistit veškerou pomoc související s přepravou cestujícího, a který bude s cestujícím přítomen po celou dobu přepravy. Za volbu průvodce je zcela odpovědný cestující.
109. Přeprava osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, které nevyžadují žádnou asistenci od zaměstnanců ČD při nástupu, výstupu a přestupu do vlaku, se neobjednává.
110. Pokud jsou ve vozech ČD vyhrazena a označena místa pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, mají takoví cestující přednostní právo na obsazení těchto míst. V případě potřeby je nutno nárok na jejich obsazení prokázat příslušným průkazem.
111. Bližší informace o stanicích, jejichž technická vybavenost a přístupnost umožňuje cestujícím na vozíku nástup, výstup a přestup do vlaku a o vlacích, umožňujících přepravu cestujících na vozíku, jsou zveřejněny v elektronickém jízdním řádu, na www.cd.cz a v aplikaci Můj vlak pro chytré telefony.
Na vyžádání je sdělí zaměstnanci ČD v železničních stanicích nebo na CZS, tel. 221 111 122.
112. V neobsazených stanicích jsou cestující informováni na vývěskách, jakým způsobem si mohou objednat přepravu nebo požádat o asistenci při nástupu, výstupu a přestupu do vlaku. Tyto informace jsou dostupné i na www.cd.cz a CZS, tel. 221 111 122.
Objednávka asistence
113. České dráhy zajišťují cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace v rámci asistence pomoc pověřeným a proškoleným zaměstnancem ČD při odbavení, doprovodu v obvodu stanice nebo nástupu/výstupu do/z dopravního prostředku. V případě potřeby asistence ve stanicích, kde se na ní podílejí zaměstnanci Správy Železnic, s. o., tento požadavek ČD projednají a cestujícího o výsledku v rámci objednávky zpraví.
113. 1. Požadavek na asistenci je cestující povinen uplatnit nejpozději 24 hodin před odjezdem vlaku z nástupní stanice cestujícího prostřednictvím formuláře na www.cd.cz, na CZS, tel. 221 111 122, nebo u kterékoliv pokladní přepážky.
113. 2. Lhůta pro uplatnění požadavku se vztahuje i na asistenci s použitím mobilní zvedací plošiny ve stanicích a vozidlové zvedací plošiny ve voze, pravidelně řazeném ve vlaku.
113. 2. 1. Ve zcela výjimečném případě může být pomocí plošiny zajištěna nakládka a vykládka vodicího nebo asistenčního psa za doprovodu další osoby. Tento úkon je realizován na základě požadavku cestujícího prostřednictvím formuláře v „Upřesnění objednávky“ a na zodpovědnost cestujícího.
113. 3. V rámci schválené asistenční služby nelze požadovat poskytnutí dodatečných služeb, např. pomoc se zavazadly, hlídání dětí atp. ČD tyto služby nad rámec asistence negarantují. Pokud však aktuální situace adekvátní pomoc dovoluje, může být tato ze strany ČD v přiměřeném rozsahu poskytnuta.
113. 4. Pro objednávku asistence nebo přepravu cestujícího na vozíku pro vlaky jiných dopravců nebo při přepravě s více dopravci v rámci jedné cesty slouží objednávkový systém SJT One Ticket Asistence dostupný na asistence.oneticket.cz, tel. 222 266 755, asistence@oneticket.cz.
Cestující na vozíku
114. K přepravě je cestující povinen dostavit se pouze s vozíkem, který je opatřen funkční brzdou. Brzdou musí být vozík bezpečně zajištěn i při pohybu zvedací plošiny a během vlastní přepravy.
114. 1. Odpovědnost za používání vozíků zcela nese cestující případně jeho průvodce.
115. Cestující na vozíku mohou k přepravě ve vlacích ČD využít vozy:
a) přizpůsobené přepravě cestujících na vozíku,
b) umožňující bezpečný nástup, výstup a přepravu,
c) služební (nesplňující standardy přepravy).
Objednávka přepravy bez požadavku na zařazení vozu
116. Požadavek na použití vozidlové zvedací plošiny ve vlacích, ve kterých je pravidelně zařazen vůz s touto plošinou, je cestující povinen uplatnit prostřednictvím formuláře na www.cd.cz, na CZS, tel. 221 111 122, nebo u kterékoliv pokladní přepážky nejpozději 24 hodin před pravidelným odjezdem vlaku z výchozí stanice nebo pohraniční přechodové stanice. Obsluhu vozidlové zvedací plošiny při nástupu, výstupu a přestupu do vlaku zajišťují výhradně zaměstnanci ČD.
117. Informace o vlacích, ve kterých jsou zařazeny vozy s vozidlovou zvedací plošinou, jsou zveřejněny v platném železničním jízdním řádu včetně elektronického jízdního řádu, na www.cd.cz a v aplikaci Můj vlak pro chytré telefony. Na vyžádání je sdělí zaměstnanci ČD v železničních stanicích nebo na CZS, tel. 221 111 122.

Objednávka přepravy s požadavkem na zařazení vozu
118. Objednávku zařazení vozu se zvedací plošinou, příp. vozu vhodného pro přepravu cestujících na vozíku do vlaku ČD, ve kterém tento vůz není pravidelně řazen, nebo požadavek na jeho výměnu za vůz se zvedací plošinou lze uplatnit prostřednictvím formuláře na www.cd.cz, na CZS, tel. 221 111 122, nebo u kterékoliv pokladní přepážky, a to ve lhůtě dva měsíce až nejpozději 48 hodin před odjezdem plánovaného vlaku z jeho výchozí stanice, nebo z pohraničního bodu.
Objednávka přepravy ve voze, nesplňujícím standardy přepravy
119. Objednávku přepravy cestujícího na vozíku ve vlaku, ve kterém je řazen vůz nesplňující standardy přepravy cestujících na vozíku (služební vůz) může cestující uplatnit prostřednictvím formuláře na www.cd.cz, na CZS nebo u kterékoliv pokladní přepážky.
119. 1. Přepravu lze uskutečnit pouze po výslovném souhlasu cestujícího se skutečností, že vůz nesplňuje standardy přepravy cestujícího na vozíku.
119. 2. Lhůta pro objednávku závisí na tom, zda je potřeba zařadit vůz nebo ne (čl. 116 nebo 118 SPPO).
Náležitosti objednávek
120. V objednávce je nutno uvést: jméno, příjmení a adresu cestujícího, datum odjezdu a číslo vlaku (eventuálně náhradní termín), způsob vyrozumění o vyřízení objednávky (telefon či jiné spojení), případně telefonní spojení po dobu vlastní přepravy a u přepravy cestujícího na vozíku typ vozíku.
121. Přijetím objednávky se ČD zavazují k jejímu posouzení, přijetí objednávky nezakládá právo cestujícího na přepravu ve zvoleném vlaku. Umožnění přepravy nebo variantní způsob přepravy (např. jiným spojem), případně zamítnutí přepravy, sdělí ČD žadateli do 5 dnů po přijetí objednávky nebo nejpozději 2 dny před plánovanou přepravou.
122. Cestující je povinen se ohlásit nejpozději 30 minut před odjezdem vlaku z nástupní stanice cestujícího na pracovišti nebo u zaměstnance ČD podle pokynů, které mu byly sděleny s rozhodnutím o povolení přepravy. Pokud tak neučiní, asistence bude v přestupních a cílové stanici bez náhrady zrušena.
123. Pokud cestující nebude moci nastoupit již objednanou jízdu, je povinen neprodleně o zrušení přepravy informovat místo, kde uplatnil objednávku nebo místo, z kterého mu byla realizace objednávky potvrzena.
124. Za zajištění přepravy a asistence při nástupu, výstupu a přestupu osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace neúčtují ČD žádné poplatky.
125. ČD mohou přepravu cestujícího na vozíku nebo požadovanou asistenční službu odmítnout (v tomto případě se rozumí též vystavení jízdních a rezervačních dokladů) pouze pokud:
a) nelze tuto službu ve zvoleném vlaku nebo spoji realizovat a není technologicky možné do takového vlaku nebo spoje zařadit vůz, umožňující přepravu cestujících na vozíku,
b) je v požadovaném spoji již vyčerpána kapacita míst pro přepravu cestujících na vozíku a kapacitu nelze dodatečně zvýšit,
c) technická vybavenost a přístupnost zvolené nástupní, výstupní nebo přestupní stanice neumožňuje cestujícím na vozíku přístup na nástupiště nebo nástup, výstup a přestup mezi vlaky,
d) součet hmotnosti cestujícího a použitého vozíku je vyšší než nosnost zvedací plošiny a cestující odmítne oddělené naložení sebe a vozíku,
e) cestující na vozíku nedodržel předepsané lhůty pro nahlášení své přepravy a její zajištění, které nemůže být dopředu řádně připraveno, by způsobilo zpoždění vlaku nebo se neohlásí ve lhůtě dle čl. 122 SPPO,
f) dojde k výjimečné operativní změně zaměstnance, který není proškolený a způsobilý nakládky/vykládky i přesto, že byla objednávka schválena. V takovém případě však ČD nabídnou alternativní řešení,
g) cestující uplatní svůj požadavek ve více variantách, aniž by upřesnil jejich prioritu.
125. 1. ČD jsou povinny na požádání písemně informovat cestujícího na vozíku nebo žadatele o asistenční službu o důvodech odmítnutí přepravy do 5 pracovních dnů od odmítnutí přepravy a cestujícímu navrhnout alternativní řešení.
125. 2. Pokud cestující nedodrží lhůty pro objednání přepravy a dostaví se k odjezdu vlaku, případně pokud se u schválené přepravy nedostaví ve stanovené lhůtě nebo nenahlásí svou přepravu vůbec, zajistí ČD jeho přepravu operativně pouze v případě, že nakládka do požadovaného vlaku nezpůsobí zpoždění s vlivem na vznik sankcí a je s ohledem na technické a kapacitní důvody možná. V opačném případě bude cestujícímu doporučen jiný vhodný následný spoj, u kterého lze přepravu realizovat.


Úvod Čím se řídíme